Thông báo của Sở
       QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ trang bổ sung Giấy chứng nhận kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành K 963100 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 19/3/1998 cấp cho hộ bà Trần Thị Rý.29-11-2017 )
      

Ngày 29/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 5237/QĐ-STNMT Về việc huỷ trang bổ sung Giấy chứng nhận kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành K 963100 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 19/3/1998 cấp cho hộ bà Trần Thị Rý.

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm: 

Tệp đính kèm: 5237_signed.pdf     
     Các thông báo đã đăng :
TẠP CHÍ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG