Kết quả quan trắc
       Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 11/201712-12-2017 )
      

1. Chất lượng nước sông Cái:

Bao gồm: Đoạn thượng nguồn sông Cái (từ Đầu nguồn sông Cái, cách cầu sông Cái khoảng 3,5km về thượng nguồn đến đập Lâm Cấm) và đoạn hạ nguồn (từ cầu Móng đến cầu Đạo Long 1).

- Chất lượng nước đoạn thượng nguồn sông Cái so với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp), tại các vị trí quan trắc có giá trị các thông số pH, DO, Pb, As, Hg, NO3-, NH4+ và COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số PO43-, TSS, Fe, BOD5, NO2- và Coliform vượt giới hạn cho phép.

- Chất lượng nước đoạn hạ nguồn so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích tưới tiêu) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, Pb, As, Hg, NH4+, NO3-, BOD5 và COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NO2-, TSS, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép.

2. Chất lượng nước Sông Lu (từ Cầu liên thôn Nhị Hà 1 và Nhị Hà 2 đến Cầu Trắng thôn An Thạnh):

Chất lượng nước sông Lu so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, NH4+ , NO3-, BOD5 và COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe, NO2- và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

3. Chất lượng nước sông Quao (từ thôn Phước An đến cầu sông Quao):

Chất lượng nước sông Quao so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, NH4+, NO3-, PO43-, BOD5 và COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe, NO­2-Coliform tại một số điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép lần lượt.

4. Chất lượng nước kênh Nam:

Chất lượng nước kênh Nam so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, PO43-, NH4+, NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NO2-,TSS, Fe và Coliform tại một số điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép.

5. Chất lượng nước kênh Bắc:

Bao gồm: Nhánh Phan Rang (từ cầu Bảo An đến Mương Cố - Tấn Tài); nhánh Ninh Hải (từ thôn Lương Cang đến thôn Bỉnh Nghĩa) và kênh tiêu cầu Ngòi (từ cầu Ngòi đến cuối kênh Tiêu).

- Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Phan Rang: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho giao thông thủy và các mục đích khác) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, NH4+, NO3-, BOD5 và COD trên toàn tuyến kênh nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NO2-, TSS, Fe và coliform vượt giới hạn cho phép.

- Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Ninh Hải: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, NO3-, BOD5, COD, NH4+, NO2- trên toàn tuyến kênh nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị ­thông số TSS, Fe, NO2-, BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

- Chất lượng nước kênh tiêu cầu Ngòi: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông pH, DO, PO43-, NH4+, NO3- nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số TSS, Fe, NO2-, BOD5, COD và Coliform tại một số điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép.

6. Kết luận:

a. Chất lượng nước sông Cái:

- Đoạn thượng nguồn có 08/14 giá trị thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Giá trị thông số BOD5, TSS, Fe, PO43-, NO2- và Coliform vượt giới hạn cho phép cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Đoạn hạ nguồn 10/14 giá trị thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Giá trị thông số TSS, Fe, NO2- coliform vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất thải sinh hoạt của nhân dân sống dọc sông và một phần do ảnh hưởng chất lượng nước từ thượng nguồn đổ về.

b. Chất lượng nước sông Lu, sông Quao, kênh Nam, kênh Bắc, kênh tiêu cầu Ngòi:

- Sông Lu có 07/11 giá trị các thông số quan trắc, sông Quao có 07/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Nam có 07/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Bắc (nhánh Phan Rang) có 07/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Bắc (nhánh Ninh Hải) có 04/11 giá trị các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị các thông số quan trắc còn lại vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của nước từ thượng nguồn và do hoạt động nông nghiệp và chất thải sinh hoạt của nhân dân sống dọc sông làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

- Kênh tiêu cầu Ngòi có 05/11 giá trị các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị các thông số quan trắc còn lại vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất lượng nước từ thượng nguồn đổ về và từ nước thải của các cơ sở sản xuất trong Khu Công nghiệp; từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất thải sinh hoạt của người dân sống dọc kênh xả thải trực tiếp vào kênh làm ảnh hưởng chất lượng nước.

 

Thanh Thanh – TT QTTN&MT

Tệp đính kèm: Quan trac nuoc mat thang 11.2017 (Phat hanh).doc     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT

  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2017
28 - 300C
21 - 230C

Mây thay đổi; chiều, khổn mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển giật cấp 6.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2017
21 - 300C
21 - 300C

 Mây thay đổi; chiều, khổn mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển giật cấp 6.

LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 741
Tổng lượt truy cập: 2,551,028
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG