Kết quả quan trắc

       Chất lượng môi trường nước mặt tại sông Cái, sông Lu, Sông Quao, kênh Nam, kênh Bắc tháng 11/202130-11-2021 )
      

 

1. Chất lượng nước sông Cái:

Bao gồm: Đoạn thượng nguồn sông Cái (từ Đầu nguồn sông Cái, cách cầu sông Cái khoảng 3,5km về thượng nguồn đến đập Lâm Cấm) và đoạn hạ nguồn (từ sau đập Lâm Cấm đến cuối nguồn sông Cái, gần nhà máy xử lý nước thải).

- Chất lượng nước đoạn thượng nguồn sông Cái so với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp), tại các vị trí quan trắc có giá trị các pH, DO, TSS, As, Hg, Pb, PO43-, NO3-, NO2-, NH4+, Fe và Coliform nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số BOD5 và COD tại một số vị trí vượt giới hạn cho phép.

- Chất lượng nước đoạn hạ nguồn so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích tưới tiêu) có giá trị các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

2. Chất lượng nước Sông Lu (từ Cầu liên thôn Nhị Hà 1 và Nhị Hà 2 đến Cầu Trắng thôn An Thạnh):

Chất lượng nước sông Lu so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) giá trị các thông số pH, DO, TSS PO43-, NH4+, NO2-, NO3-Coliform nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số Fe, BOD5 và COD vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

3. Chất lượng nước sông Quao (từ thôn Phước An đến cầu sông Quao):

Chất lượng nước sông Quao so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

4. Chất lượng nước kênh Nam:

Chất lượng nước kênh Nam so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép.

5. Chất lượng nước kênh Bắc:

Bao gồm: Nhánh Phan Rang (từ cầu Bảo An đến Mương Cố - Tấn Tài); nhánh Ninh Hải (từ thôn Lương Cang đến thôn Bỉnh Nghĩa) và kênh tiêu cầu Ngòi (từ cầu Ngòi đến cuối kênh Tiêu).

- Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Phan Rang: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho giao thông thủy và các mục đích khác) có giá trị các thông số pH, TSS, PO43-, NH4+, NO3- nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số DO, Fe, BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

- Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Ninh Hải: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO,  TSS, NH4+, NO2-, NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe, PO43- và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắc.

- Chất lượng nước kênh tiêu cầu Ngòi: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số  pH, DO, TSS, PO43-, NH4+, NO2- và NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép trên toàn tuyến quan trắc.

6. Kết luận:

a. Chất lượng nước sông Cái:

- Đoạn thượng nguồn có 12/14 giá trị thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Giá trị thông số BOD5 và COD vượt giới hạn cho phép cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất thải sinh hoạt và từ hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân sống dọc sông.

- Đoạn hạ nguồn 14/14 giá trị thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

b. Chất lượng nước sông Lu, sông Quao, kênh Nam, kênh Bắc, kênh tiêu cầu Ngòi:

- Sông Lu có 08/11 giá trị các thông số quan trắc, sông Quao có 11/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Nam có 11/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Bắc (nhánh Phan Rang) có 06/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Bắc (nhánh Ninh Hải) có 08/11 giá trị các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị các thông số quan trắc DO, TSS, Fe, PO43-, NO2-, BOD5, COD và Coliform vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT tại một số điểm quan trắc.

Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của nước từ thượng nguồn và do hoạt động nông nghiệp và chất thải sinh hoạt của nhân dân sống dọc sông làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

- Kênh tiêu cầu Ngòi có 09/11 giá trị các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị các thông số quan trắc Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất lượng nước từ thượng nguồn đổ về và một phần do hoạt động công nghiệp; từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất thải sinh hoạt của người dân sống dọc kênh xả thải trực tiếp vào kênh làm ảnh hưởng chất lượng nước.

Trương Cao Thăng - TT QT TN&MT

Tệp đính kèm:     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2455
Tổng lượt truy cập: 7,222,426