Kết quả quan trắc

       CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC HỒ VÀ SUỐI CẠN SÔNG THAN QUÝ III/202024-7-2020 )
      

 

1. Kết quả quan trắc chất lượng nước:

a. Kết quả quan trắc chất lượng nước hồ:

Chất lượng nước hồ tại 3 điểm quan trắc là hồ Tân Giang, hồ sông Trâu và hồ sông Sắt so với cột A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích cấp nước cho sinh hoạt) với các thông số pH, DO, TSS, COD, BOD5, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, As, Fe và coliform như sau:

So với quy chuẩn chất lượng nước mặt cột A2, giá trị các thông số pH, DO, NH4+, NO3-, PO43-, As tại 3 hồ quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số TSS, COD, BOD5, NO2-, Fe và coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

b. Kết quả quan trắc chất lượng nước suối Cạn sông Than:

Chất lượng nước suối Cạn, sông Than so với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (gọi tắt là QCVN 08).

* So với cột A2 của QCVN 08, giá trị các thông số giá trị các thông số pH, DO, COD, BOD5, NH4+, NO3-, độ màu, Cu, tổng Crôm và tổng dầu mỡ đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số TSS, NO2-, Fe và coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

 2. Đánh giá nhanh chất lượng nước theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

a. Đánh giá nhanh chất lượng nước hồ theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

Qua kết quả phân tích cho thấy chất lượng nước tại hồ sông Trâu, hồ sông Sắt sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và hồ Tân Giang sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.

b. Đánh giá nhanh chất lượng nước suối Cạn sông Than theo chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI):

* Suối Cạn:

- Kết quả tính toán WQI tại vị trí NM-SCST01 là 95: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và tại NM-SCST02 là 88: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

- Kết quả tính toán WQI trung bình các điểm quan trắc tại suối Cạn bằng 92: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt .

* Sông Than:

- Kết quả tính toán WQI tại vị trí NM-SCST03 là 93 và NM-SCST04 là 94: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt .

- Kết quả tính toán WQI trung bình các điểm quan trắc tại sông Than bằng 93: Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

3. Kết luận:

- Chất lượng nước tại các hồ Tân Giang, hồ Sông Trâu và hồ Sông Sắt có giá trị các thông số hóa lý đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số TSS, COD, BOD5, NO2-, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số hồ quan trắc. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất lượng nước thượng nguồn đổ về.

- Chất lượng nước suối Cạn và sông Than (sông Chá cũ) có giá trị các thông số hóa lý tại tất cả các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số TSS, NO2-, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một vài vị trí quan trắc. Nguyên nhân có thể do hoạt động sản xuất nông nghiệp gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và một phần do ảnh hưởng chất lượng nước đầu nguồn đổ về.

 

Nguyên Ly – TTQTTN&MT.

Tệp đính kèm: 3.2020-Bc-quan-trac-suoi-can-song-than-nước-hồ-quy-III.2020.doc     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 240
Tổng lượt truy cập: 5,478,780