Kết quả quan trắc

       CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN QUÝ IV/201914-11-2019 )
      

1. Vị trí lấy mẫu:

1.1. Vị trí quan trắc nước dưới đất tại khu dân cư, khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh:

Để đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tiến hành lấy đại diện 09 mẫu nước tại các vị trí sau:

- Giếng số 01 tại trường THCS Trần Thi, phường Tấn Tài (Ký hiệu: NDD01).

- Giếng số 02 tại trường THCS Trần Thi, phường Tấn Tài (Ký hiệu: NDD02).

- Giếng số 03 tại trường THCS Trần Thi, phường Tấn Tài (Ký hiệu: NDD03).

- Giếng tại trường tiểu học Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước(Ký hiệu: NDD04).

- Giếng tại nhà văn hóa Chăm, thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước(Ký hiệu: NDD05).

- Giếng tại trường tiểu học Nho Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam(Ký hiệu: NDD06).

- Khu vực khai thác titan Phước Dinh - Thôn Sơn Hải - Phước Dinh, Thuận Nam (Ký hiệu: NDD07).

- Khu vực khai thác titan Phước Hải - Từ Hoa - Từ Thiện, Phước Hải, Ninh Phước (Ký hiệu: NDD08).

- Khu vực nuôi tôm Sơn Hải (Trại nuôi ốc Châu Cầu - Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, Thuận Nam) (Ký hiệu: NDD09).

1.2. Vị trí quan trắc nước dưới đất xung quanh đồng muối Quán Thẻ:

Để đánh giá hiện trạng và diễn biến nhiễm mặn khu vực xung quanh đồng muối Quán Thẻ, Trung tâm Quan trắc môi trường tiến hành lấy đại diện 33 mẫu nước tại các giếng đào và giếng khoang của các hộ dân bên trong và bên ngoài khu vực đồng muối Quán Thẻ, cụ thể như sau:

- Khu vực bên trong đồng muối Quán Thẻ, gồm: thôn Quán Thẻ 01 (09 vị trí), thôn Quán Thẻ 03 (03 vị trí) và thôn Lạc Tiến (03 vị trí) thuộc xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Khu vực bên ngoài đồng muối Quán Thẻ, gồm: thôn Vụ Bổn (01 vị trí), thôn Tân Bổn (03 vị trí), thôn Hiếu Thiện (02 vị trí), thôn Thiện Đức (02 vị trí) thuộc xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;  thôn Nho Lâm (05 vị trí), thôn Văn Lâm (05 vị trí) thuộc xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

2. Kết quả quan trắc chất lượng nước nước dưới đất:

2.1. Kết quả nước dưới đất tại khu dân cư, khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh:

Kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất quý IV/2019 tại 09 điểm quan trắc thuộc 3 khu vực Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Phước, Thuận Nam so với QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất (gọi tắt là QCVN 09) với các thông số pH, độ cứng, tổng chất rắn hòa tan (TDS), chỉ số pecmanganat, clorua (Cl-), nitrat (NO3-), nitrit (NO2-), sulfat (SO42-), amôni (NH4+), sắt (Fe), asen (As), coliform như sau:

* So với QCVN 09, giá trị các thông số pH, NO2-, NO3-, As tại các giếng quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số độ cứng, TDS, chỉ số pemanganat, Fe, NH4+, Clvà  SO42- vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắcgiá trị thông số coliform tại 09/09 giếng quan trắc đều vượt giới hạn cho phép.

2.2. Kết quả quan trắc chất lượng nước xung quanh đồng muối Quán Thẻ :

2.2.1. Khu vực bên trong đồng muối Quán Thẻ: thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 3 và thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

2.2.1.1. Chất lượng nước dưới đất tại thôn Quán Thẻ 1:

So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh đều có giá trị thông số pH nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số độ cứng và Cl- vượt giới hạn cho phép tại một số giếng quan trắc.

2.2.1.2. Chất lượng nước dưới đất tại thôn Quán Thẻ 3:

So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Quán Thẻ 3, xã Phước Minh có giá trị thông số pH nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số độ cứng và thông số Cl- tại 3/3 giếng quan trắc vượt giới hạn cho phép

2.2.1.3. Chất lượng nước dưới đất tại thôn Lạc Tiến:

* So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh có giá trị thông số pH và độ cứng nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Cl- vượt giới hạn cho phép tại một số giếng quan trắc.

2.2.2. Khu vực bên ngoài đồng muối Quán Thẻ: thôn Vụ Bổn, Tân Bổn, Hiếu Thiện, Thiện Đức thuộc xã Phước Ninh và thôn Nho Lâm, Văn Lâm thuộc xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

2.2.2.1. Chất lượng nước dưới đất tại thôn Nho Lâm, xã Phước Nam

* So với QCVN 09, giá trị thông số pH, Cl- và độ cứng tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

2.2.2.2. Chất lượng nước dưới đất tại thôn Văn Lâm, xã Phước Nam:

* So với QCVN 09, giá trị các thông số pH, Cl- và độ cứng tại các vị trí quan trắc nằm trong giới hạn cho phép.

2.2.2.3. Chất lượng nước dưới đất tại thôn Thiện Đức và Hiếu Thiện, xã Phước Ninh:

* So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Thiện Đức và Hiếu Thiện, xã Phước Ninh có giá trị thông số pH, Cl- và độ cứng nằm trong giới hạn cho phép.

2.2.2.4. Chất lượng nước dưới đất tại thôn Tân Bổn và Vụ Bổn, xã Phước Ninh:

* So với QCVN 09, chất lượng nước dưới đất tại các vị trí quan trắc thuộc thôn Tân Bổn và Vụ Bổn, xã Phước Ninh có giá trị thông số pH, độ cứng và Cl- nằm trong giới hạn cho phép.

3. Kết luận:

- Qua kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất tại các giếng quan trắc quý IV/2019 có giá trị các thông số pH, NO2-, NO3-, As tại các giếng quan trắc nằm trong giới hạn cho phép Riêng giá trị các thông độ cứng, TDS, chỉ số pemanganat, Fe, NH4+, Cl, SO42- và coliform vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắc. Nguyên nhân một phần có thể là do một số giếng không sử dụng, bỏ hoang lâu ngày; một phần do các hoạt động sản xuất nông nghiệp, khai thác nguồn nước ngầm phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất xung quanh (nuôi trồng thuỷ sản, làm muối) và do bị nhiễm mặn do nước biển (tại các vùng gần biển như Sơn Hải, An Hải, Phước Dinh) gây ảnh hưởng đến chất lượng nước dưới đất của một số giếng quan trắc.

- Chất lượng nước dưới đất khu vực bên trong đồng muối Quán Thẻ bị nhiễm mặn, cụ thể: Giá trị thông số clorua vượt giới hạn cho phép dao động từ 1,4 - 45,1 lần tại các thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 3, thôn Lạc Tiến; giá trị độ cứng vượt giới hạn cho phép dao động từ 1,3 - 28,0 lần tại các thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 3.

- Chất lượng nước dưới đất khu vực bên ngoài đồng muối Quán Thẻ tại khu vực thôn Văn Lâm, Nho Lâm, Thiện Đức, Hiếu Thiện và Vụ Bổn chưa có dấu hiệu nhiễm mặn, giá trị clorua và độ cứng vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Hồng Phượng - TT QTTN&MT.

Tệp đính kèm: 04.2019 Quan trac nuoc duoi dat quy IV.2019.pdf     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1772
Tổng lượt truy cập: 6,559,456