Kết quả quan trắc

       KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TỈNH NINH THUẬN THÁNG 8/20167-9-2016 )
      

1. Chất lượng nước sông Cái:

Bao gồm: Đoạn thượng nguồn sông Cái (từ cầu sông Cái đến đập Lâm Cấm) và đoạn hạ nguồn (từ cầu Móng đến cầu Đạo Long 1).

- Chất lượng nước đoạn thượng nguồn sông Cái so với cột A2 (mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp), tại các vị trí quan trắc có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, Pb, As, Hg, NO2-, NO3-, NH4+, COD và BOD5 nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe và coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

- Chất lượng nước đoạn hạ nguồn so với cột B1 (mục đích tưới tiêu) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, Pb, As, Hg, NH4+, NO2-NO3-, BOD5 và COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị TSS, Fe coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

2. Chất lượng nước Sông Lu (từ Cầu liên thôn Nhị Hà 1 và Nhị Hà 2 đến Cầu Trắng thôn An Thạnh):

Chất lượng nước sông Lu so với với cột B1 (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, NH4+, BOD5, COD và NO3-nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số TSS, Fe, NO2- coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

3. Chất lượng nước sông Quao (từ thôn Phước An đến cầu sông Quao):

Chất lượng nước sông Quao so với với cột B1 (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, NH4+, NO2-, NO3- có giá trị nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị các thông số TSS, Fe, PO43-, BOD5, COD coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

 4. Chất lượng nước kênh Nam:

Chất lượng nước kênh Nam so với cột B1 (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số TSS, Fe coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

5. Chất lượng nước kênh Bắc:

Bao gồm: Nhánh Phan Rang (từ cầu Bảo An đến Mương Cố - Tấn Tài); nhánh Ninh Hải (từ thôn Lương Cang đến thôn Bỉnh Nghĩa) và kênh tiêu (từ cầu Ngòi đến cuối kênh Tiêu).

- Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Phan Rang so với cột B1 (dùng cho giao thông thủy và các mục đích khác): Giá trị các thông số pH, DO, NH4+, NO3-, NO2-, PO43-, BOD5 và COD tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe và coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

- Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Ninh Hải so với cột B1 (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi): Giá trị các thông pH, DO, PO43-, NH4+, NO2-, NO3-, BOD5, COD trên toàn tuyến kênh nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số TSS, Fe ­và Coliform vượt giới hạn cho phép.

- Chất lượng nước kênh tiêu cầu Ngòi so với cột B1 (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị thông số pH, DO, PO43-, NH4+, NO2-, BOD5, COD và NO3- nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị các thông số TSS, Fe và Coliform tại một số điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

6. Kết luận:

6.1 Chất lượng nước sông Cái:

- Đoạn thượng nguồn có 11/14 thông số đạt cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Các thông số còn lại vượt cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Đoạn hạ nguồn 11/14 thông số đạt cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Các thông số còn lại vượt cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất thải sinh hoạt của nhân dân sống dọc sông và một phần ảnh hưởng bởi chất lượng nước từ thượng nguồn đổ về.

6.2. Chất lượng nước sông Lu, sông Quao, kênh Nam, kênh Bắc, kênh tiêu cầu Ngòi:

- Sông Lu có 07/11 thông số, sông Quao có 05/11 thông số, kênh Nam có 08/11 thông số, kênh Bắc (nhánh Phan Rang) có 08/11 thông số, kênh Bắc (nhánh Ninh Hải) có 08/11 thông số đạt cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng các thông số còn lại vượt vượt cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do chất thải sinh hoạt của nhân dân sống dọc sông, kênh xả thải; từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và một phần do ảnh hưởng bởi  nước sông Cái.

- Kênh tiêu cầu Ngòi có 04/11 thông số đạt cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng các thông số còn lại vượt vượt cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do nước thải của các cơ sở sản xuất trong Khu Công nghiệp Thành Hải; từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất thải sinh hoạt của người dân sống dọc kênh xả thải trực tiếp vào kênh.

 

Thanh Thanh – TT QTTN&MT

Tệp đính kèm: 8. Quan trac nuoc mat thang 8.2016.doc     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
29 - 310C
23 - 250C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
25 - 300C
25 - 300C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy. Gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gioa mạnh cấp 1.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 401
Tổng lượt truy cập: 3,124,877