Kết quả quan trắc

       Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 4/201715-5-2017 )
      

1. Chất lượng nước sông Cái:

Bao gồm: Đoạn thượng nguồn sông Cái (từ Đầu nguồn sông Cái, cách cầu sông Cái khoảng 3,5km về thượng nguồn đến đập Lâm Cấm) và đoạn hạ nguồn (từ cầu Móng đến cầu Đạo Long 1).

- Chất lượng nước đoạn thượng nguồn sông Cái so với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp), tại các vị trí quan trắc có giá trị các thông số pH, DO, TSS, Fe, PO43-, Pb, As, Hg, NH4+, NO2-, NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số coliform tại cầu Ninh Bình, cầu Tân Mỹ và đập Lâm Cấm vượt giới hạn cho phép.

- Chất lượng nước đoạn hạ nguồn so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích tưới tiêu) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, Pb, As, Hg, NH4+, NO2-NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số coliform tại cầu Đạo Long 1 vượt giới hạn cho phép.

2. Chất lượng nước Sông Lu (từ Cầu liên thôn Nhị Hà 1 và Nhị Hà 2 đến Cầu Trắng thôn An Thạnh):

Chất lượng nước sông Lu so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, TSS, Fe, PO43-, NH4+,  NO2-, BOD5, COD và NO3- nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số coliform tại 3/3 điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép.

3. Chất lượng nước sông Quao (từ thôn Phước An đến cầu sông Quao):

Chất lượng nước sông Quao so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, NH4+, NO2-, NO3- , PO43-, BOD5, COD có giá trị nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị các thông số TSS, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép.

 4. Chất lượng nước kênh Nam:

Chất lượng nước kênh Nam so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, TSS, Fe, PO43-, NO2-, NH4+, NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số coliform tại 4/5 điểm quan trắc (thôn Thái Giao, mương Nhật, trạm thủy nông và cống 26) vượt giới hạn cho phép.

5. Chất lượng nước kênh Bắc:

Bao gồm: Nhánh Phan Rang (từ cầu Bảo An đến Mương Cố - Tấn Tài); nhánh Ninh Hải (từ thôn Lương Cang đến thôn Bỉnh Nghĩa) và kênh tiêu cầu Ngòi (từ cầu Ngòi đến cuối kênh Tiêu).

- Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Phan Rang: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho giao thông thủy và các mục đích khác) có giá trị các thông số pH, DO, TSS, Fe, NO2-, NO3-,  BOD5,  COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số PO43-,  NH4+ và Coliform tại một số điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép.

- Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Ninh Hải: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số giá trị các thông số pH, DO, TSS, PO43-, NO2-,  NO3- , BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe tại thôn Bỉnh Nghĩa và giá trị thông số Amoni tại thôn Ba Tháp vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể; giá trị thông số Coliform tại 5/6 điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép.

         - Chất lượng nước kênh tiêu cầu Ngòi: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, TSS, NH4+, NO2-, NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe tại 3/3 vị trí quan trắc vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể; giá trị thông số PO43- tại cuối kênh tiêu vượt giới hạn cho phép nhưng không đáng kể và giá trị thông số Coliform trên toàn tuyến kênh vượt giới hạn cho phép.

6. Kết luận:

- Đoạn thượng nguồn có 13/14 giá trị các thông số nằm trong giới hạn cho phép cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị thông số Coliform vượt giới hạn cho phép cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Đoạn hạ nguồn 13/14 t giá trị thông số nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị thông số Coliform vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng chất thải sinh hoạt của nhân dân sống dọc sông và một phần ảnh hưởng bởi nước từ thượng nguồn đổ về.

b. Chất lượng nước sông Lu, sông Quao, kênh Nam, kênh Bắc, kênh tiêu cầu Ngòi:

- Sông Lu có 10/11 giá trị các thông số quan trắc, sông Quao có 08/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Nam có 10/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Bắc (nhánh Phan Rang) có 08/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Bắc (nhánh Ninh Hải) có  08/11 giá trị các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị các thông số quan trắc còn lại vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do do chất thải từ hoạt động nông nghiệp, sinh hoạt của người dân sống dọc kênh xả thải trực tiếp xuống kênh.

- Kênh tiêu cầu Ngòi có 08/11 giá trị các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị các thông số quan trắc còn lại vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do nước thải của các cơ sở sản xuất trong Khu Công nghiệp; từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất thải sinh hoạt của người dân sống dọc kênh xả thải trực tiếp vào kênh.

Thanh Thanh – TT QTTN&MT

Tệp đính kèm: 4. Bao cao Quan trac nuoc mat thang 4.2017 (phat hanh).doc     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
29 - 310C
23 - 250C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
25 - 300C
25 - 300C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy. Gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gioa mạnh cấp 1.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 357
Tổng lượt truy cập: 3,124,833