Kết quả quan trắc

       Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Ninh Thuận tháng 9/201729-9-2017 )
      

1. Chất lượng nước sông Cái:

Bao gồm: Đoạn thượng nguồn sông Cái (từ Đầu nguồn sông Cái, cách cầu sông Cái khoảng 3,5km về thượng nguồn đến đập Lâm Cấm) và đoạn hạ nguồn (từ cầu Móng đến cầu Đạo Long 1).

- Chất lượng nước đoạn thượng nguồn sông Cái so với cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp), tại các vị trí quan trắc có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, Pb, As, Hg, NO3-, NH4+ nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số BOD5, COD, TSS, Fe, NO2-  và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

- Chất lượng nước đoạn hạ nguồn so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (mục đích tưới tiêu) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, Pb, As, Hg, NH4+, NO2-, NO3-, BOD5 và COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe và coliform vượt giới hạn cho phép tại hầu hết điểm quan trắc.

2. Chất lượng nước Sông Lu (từ Cầu liên thôn Nhị Hà 1 và Nhị Hà 2 đến Cầu Trắng thôn An Thạnh):

Chất lượng nước sông Lu so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, NH4+ , NO2-, NO3-, BOD5 và COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số Fe, TSS và Coliform vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc.

3. Chất lượng nước sông Quao (từ thôn Phước An đến cầu sông Quao):

Chất lượng nước sông Quao so với với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, NH4+, NO­2-, NO3-, PO43-, BOD5 và COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe và  Coliform vượt giới hạn cho phép tại tất cả các điểm quan trắc.

4. Chất lượng nước kênh Nam:

Chất lượng nước kênh Nam so với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số quan trắc pH, DO, PO43-, NH4+, NO2-, NO3-, BOD5, COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số TSS, Fe Coliform vượt giới hạn cho phép trên toàn tuyến kênh.

5. Chất lượng nước kênh Bắc:

Bao gồm: Nhánh Phan Rang (từ cầu Bảo An đến Mương Cố - Tấn Tài); nhánh Ninh Hải (từ thôn Lương Cang đến thôn Bỉnh Nghĩa) và kênh tiêu cầu Ngòi (từ cầu Ngòi đến cuối kênh Tiêu).

- Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Phan Rang: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho giao thông thủy và các mục đích khác) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, NO3-, BOD5 và COD trên toàn tuyến kênh nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NH4+, TSS, Fe, NO2- vượt giới hạn cho phép tại một số vị trí quan trắc và coliform tại 5/5 điểm quan trắc vượt giới hạn cho phép.

- Chất lượng nước kênh Bắc nhánh Ninh Hải: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, PO43-, NO3-, BOD5, COD, NH4+ trên toàn tuyến kênh nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị thông số NO2- vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc và thông số TSS, Fe và Coliform vượt giới hạn cho phép trên toàn tuyến kênh..

- Chất lượng nước kênh tiêu cầu Ngòi: So với cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT (dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi) có giá trị các thông số pH, DO, NH4+, NO3-, BOD5 và COD nằm trong giới hạn cho phép. Riêng giá trị các thông số TSS, PO43- vượt giới hạn cho phép tại một số điểm quan trắc và thông số NO2-, Fe, Coliform vượt giới hạn cho phép trên toàn tuyến kênh.

6. Kết luận:

- Đoạn thượng nguồn có 08/14 giá trị các thông số nằm trong giới hạn cho phép cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị thông số số BOD5, COD, TSS, Fe, NO2-  và Coliform vượt giới hạn cho phép cột A2, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

- Đoạn hạ nguồn 13/14 giá trị thông số nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị thông số TSS, Fe và coliform vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng bởi chất thải sinh hoạt của nhân dân sống dọc sông và ảnh hưởng chất lượng nước thượng nguồn đổ về.

 b. Chất lượng nước sông Lu, sông Quao, kênh Nam, kênh Bắc, kênh tiêu cầu Ngòi:

- Sông Lu có 08/11 giá trị các thông số quan trắc, sông Quao có 08/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Nam có 08/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Bắc (nhánh Phan Rang) có 06/11 giá trị các thông số quan trắc, kênh Bắc (nhánh Ninh Hải) có  07/11 giá trị các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị các thông số quan trắc còn lại vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của nước từ thượng nguồn và do hoạt động nông nghiệp và rác thải sinh hoạt của nhân dân sống dọc sông làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

- Kênh tiêu cầu Ngòi có 06/11 giá trị các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng giá trị các thông số quan trắc còn lại vượt giới hạn cho phép cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng bởi chất lượng nước từ thượng; nước thải của các cơ sở sản xuất trong Khu Công nghiệp; từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất thải sinh hoạt của người dân sống dọc kênh xả thải trực tiếp vào kênh làm ảnh hưởng chất lượng nước

 Hồng Phượng – TT QTTN&MT

Tệp đính kèm: Quan trac nuoc mat thang 9.2017.doc     
     Các tin đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
29 - 310C
23 - 250C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
25 - 300C
25 - 300C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy. Gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gioa mạnh cấp 1.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 334
Tổng lượt truy cập: 3,124,810