Thông báo kết luận kiểm tra về việc việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Thuận Thảo tại Dự án Khu trưng bày vật liệu xây dựng và trang trí nội, ngoại thất - 08:41:34 AM | 21/12/2015
Ngày 16/12/2015, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận kiểm tra số 4615/KL-STNMT về tình hình quản lý, sử dụng đất của 19 tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 quy định về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra và Điều 27 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 27/2012/QH13 về công khai kết luận thanh tra.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kết luận kiểm tra như sau:

I.    NỘI DUNG KIỂM TRA

Theo Quyết định số 4016/QĐ-STNMT ngày 09/11/2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường “về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”, nội dung kiểm tra: Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Thuận Thảo tại Dự án Khu trưng bày vật liệu xây dựng và trang trí nội, ngoại thất.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Kết quả kiểm tra hồ sơ dự án:

Dự án Khu trưng bày vật liệu xây dựng và trang trí nội, ngoại thất của Công ty TNHH Thuận Thảo đầu tư tại xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 43121000175 ngày 24/5/2012; với quy mô: Khu trưng bày vật liệu xây dựng trang trí nội ngoại thất, nhà kho, nhà văn phòng, và các công trình phụ trợ. Diện tích đất dự kiến sử dụng là: 6.994 m2. Tiến độ thực hiện dự án là 17 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Ngày 08/4/2013, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Giấy chứng nhận thay đồi lần thứ 01, trong đó Hạng mục mở rộng Khu trưng bày vật liệu xây dựng trang trí nội, ngoại thất (Giai đoạn 1) gồm Khu trưng bày, nhà kho và các công trình phụ trợ. Tiến độ thực hiện dự án là 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 01.

Ngày 10/3/2014, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Giấy chứng nhận thay đồi lần thứ 02, trong đó Hạng mục mở rộng Khu trưng bày vật liệu xây dựng trang trí nội ngoại thất (Giai đoạn 2) gồm Nhà kho tổng hợp và các công trình phụ trở. Tiến độ thực hiện dự án là 18 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 02.

Ngày 27/3/2013, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất (đợt 1) với diện tích là 5.895m2 theo Quyết định số 54/QĐ-UBND để thực hiện dự án. Ngày 29/5/2013, Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao đất tại thực địa. Ngày 27/11/2013, Công ty ký hợp đồng thuê đất số 43/HĐ-TĐ với Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 29/11/2013, Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ 217502 với mục đích là đất sản xuất kinh doanh.

Ngày 21/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích 5.895m2 đất cho thuê theo Quyết định số 54/QĐ-UBND, nội dung điều chỉnh cụ thể: Giao cho Công ty diện tích 2.000m2 để thực hiện dự án với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài và cho Công ty thuê diện tích 3.895m2 để thực hiện dự án với thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày 24/5/2012. Ngày 30/5/2014 Công ty ký lại Hợp đồng thuê đất số 45/HĐ-TĐ với Ủy ban nhân dân tỉnh đối với diện tích 3.895m2 đất nêu trên để thay thế Hợp đồng số 43/HĐ-TĐ ngày 27/11/2013.

2. Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất:

Ngày 12/11/2015, Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc tại Dự án Khu trưng bày vật liệu xây dựng và trang trí nội, ngoại thất để kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, kết quả: Công ty đã xây dựng xong nhà kho; trong giai đoạn hoàn thiện khu văn phòng; các hạng mục khác chưa được thực hiện.

III. KẾT LUẬN VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Kết luận:

Căn cứ quy định của pháp luật đất đai (khoản 12, Điều 38 Luật Đất đai năm 2003; điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013) thì thời gian tính tiến độ thực hiện dự án kể từ khi nhận bàn giao đất tại thực địa (ngày 29/5/2013) đến hết ngày 29/10/2014 (sau 17 tháng) Công ty phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng dự án để đưa vào hoạt động.

Như vậy, Dự án Khu trưng bày vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất của Công ty TNHH Thuận Thảo bị chậm tiến độ sử dụng đất là 13 tháng tính từ ngày 29/10/2014.

2. Biện pháp xử lý:

Từ kết quả kiểm tra nêu trên;

Căn cứ quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 3, Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: Thông báo cho Công ty TNHH Thuận Thảo về việc chậm tiến độ của Dự án Khu trưng bày vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất, tính từ ngày 29/10/2014.

Trên đây là Kết luận kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Thuận Thảo tại Dự án Khu trưng bày vật liệu xây dựng và trang trí nội, ngoại thất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

Thanh Tra
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022   - 20/12/2021
    Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022   - 20/12/2021
    Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021   - 09/11/2021
    Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường   - 07/09/2021
    thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2021   - 29/08/2021
    Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021   - 29/08/2021
    Báo cáo về công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính năm 2020   - 29/08/2021
    Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021   - 29/08/2021
    Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020.   - 29/08/2021
    về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020   - 29/08/2021
  Các bài viết cũ hơn
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân Tâm Trí Mẫn tại Dự án đầu tư xây dựng chợ nông thôn Vạn Phước   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Smart Asgard Việt Nam tại Dự án khu resort Spa nho – trang trại trồng – nhà máy rượu vang nho   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn Ninh Chữ tại Dự án khu du lịch Sài Gòn Ninh Chữ   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Phát Lộc tại Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Nhị Hà tại Dự án Trang trại trồng cây công nghiệp kết hợp với chăn nuôi   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung tại Dự án Trung tâm trưng bày giới thiệu và kinh doanh ô tô   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krông Pha tại Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và Sản xuất nước khoáng   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiểm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần thủy sản Hùng Vương Bến Tre tại Dự án trung tâm tôm giống bố mẹ Ninh Thuận Hùng Vương Bến Tre   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiệm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Thủy sản Hoàn Vũ tại Dự án Cơ sở sản xuất giống thủy sản   - 21/12/2015
    Thông báo kết luận kiệm tra về việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Một thành viên Hồ Dương tại Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sản phẩm EPS   - 21/12/2015
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2519
Tổng lượt truy cập: 7,222,490