10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016 - 10:48:50 AM | 06/01/2017
Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 3110/QĐ-BTNMT về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2016.

Theo đó, các sự kiện bao gồm:

1. Ban hành Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chương trình xác định quyết tâm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực tiễn; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 có bước chuyển cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả, bền vững, kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường; hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

 

2. Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường và ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

 Trên cơ sở Hội nghị trực tuyến ngày 31 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg, đưa ra những cách tiếp cận mới, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể mang tính chất đột phá nhằm giải quyết triệt các vấn đề môi trường ở nước ta hiện nay. Đặc biệt, quan điểm xuyên suốt Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng kinh tế phải song hành với bảo vệ môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đất nước.

 

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ môi trường ngày 24/8/2016

 

3. Lần đầu tiên, Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016

Quy hoạch được lồng ghép tối đa giữa các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành, có tính thống nhất, đồng bộ, hiện đại đạt trình độ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và tiên tiến khu vực Châu Á; đáp ứng nhu cầu thông tin điều tra cơ bản phục vụ quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường và các ngành kinh tế kỹ thuật khác của đất nước.

 

4. Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, đồng bộ, thống nhất, phân bố hợp lý giữa các lĩnh vực, phù hợp yêu cầu phát triển của Bộ, ngành và kinh tế - xã hội đất nước. Quy hoạch xác định số lượng giảm từ 73 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ xuống còn 68; đồng thời là căn cứ kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV.

 

5. Việt Nam tham gia Diễn đàn Tăng trưởng xanh toàn cầu (3GF)

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Diễn đàn Tăng trưởng xanh toàn cầu (3GF) và là quốc gia ASEAN đầu tiên tham gia vào 3GF (thành viên thứ 8). Diễn đàn là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy, mở rộng quy mô tăng trưởng xanh thông qua việc kết nối các khu vực, lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là hợp tác công - tư. Kinh nghiệm của 3GF trong việc huy động nguồn lực tài chính, nhân lực cho các hoạt động tăng trưởng xanh trên thế giới giúp Việt Nam có đủ nguồn lực cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh trong tương lai.

 

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Trưởng Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Tăng trưởng xanh toàn cầu (3GF) 2016 

 

6. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua tại Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016

Qua đó, các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 đã được điều chỉnh, đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên đất trên cả nước; phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013.

 

7. Ký kết, phê duyệt Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu và ban hành Kế hoạch thực hiện Thoả thuận

Thoả thuận Paris mang tính lịch sử, được 195 quốc gia thông qua tại COP21, là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên xác định trách nhiệm tất cả các Bên trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Thỏa thuận chính thức có hiệu lực vào ngày 04 tháng 11 năm 2016. Việc phê duyệt Thỏa thuận Paris tại Nghị quyết số 93/NQ-CP và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2016 ngay trước thềm Hội nghị COP22 thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Kế hoạch gồm 68 nhiệm vụ ưu tiên, bao trùm tất cả các lĩnh vực có liên quan tới biến đổi khí hậu và bám sát 5 trụ cột gồm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích ứng với biến đổi khí hậu; chuẩn bị nguồn lực; thiết lập hệ thống công khai, minh bạch; xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách cho giai đoạn 2016-2020 và 2021 - 2030 của Việt Nam.

 

Ngày 22/4/2016, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ký kết Thỏa thuận Paris - Thỏa thuận lịch sử toàn cầu về chống biến đổi khí hậu

 

8. Phát hiện mới về khoáng sản đồng và quặng urani tại xã Đăk Ruồng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Kết quả khoanh định được 09 thân quặng đồng gốc, 06 thân quặng urani, 03 đới khoáng hóa xạ, 04 thân khoáng vàng - đa kim. Tài nguyên dự báo cấp 334a đối với khoáng sản đồng gốc 108.925 tấn, khoáng sản urani 241,7 tấn. Đặc biệt, phát hiện mới này mở ra triển vọng lớn cho tìm kiếm, phát hiện thêm các mỏ mới có trữ lượng Urani lớn là rất cao; mở rộng diện tích tìm kiếm ra các khu vực lân cận trong tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

 

9. Hoàn thành Bộ bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào tỷ lệ 1/50.000 đính kèm Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa Việt Nam - Lào; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào

Đây là cơ sở vững chắc xây dựng biên giới Việt Nam - Lào trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định lâu dài; đáp ứng nguyện vọng chung của nhân dân hai nước; khẳng định mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chính đáng của nhau, bình đẳng, hợp tác cùng phát triển, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế.

 

10. Thực hiện phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử thông qua sử dụng hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc gắn với chữ ký số và các ứng dụng công nghệ thông tin

Hệ thống triển khai tại các đơn vị thuộc Bộ, tích hợp chữ ký số, thay thế phương thức trao đổi văn bản truyền thống; kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương phục vụ quản lý, điều hành, thực hiện cải cách hành chính, vận hành Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, phục vụ xã hội, người dân, doanh nghiệp./.

NVT-ĐĐBĐVT (nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    Tài liệu thông báo đấu giá chợ Tấn Tài   - 21/11/2019
    Thông báo Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Đo đạc và bản đồ; công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận; quán triệt chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.   - 07/08/2019
    Triển khai thực hiện Văn bản số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực văn bản hợp nhất về hoạt động đo đạc bản đồ   - 25/01/2019
    Luật Đo đạc và Bản đồ - Bước đột phá trong hoàn thiện thể chế chính sách và ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0   - 31/05/2018
    Chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai   - 31/05/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Qúy I năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 03/05/2018
    Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp   - 10/01/2018
    Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính   - 10/01/2018
    ViLIS 3.0 – chìa khóa của cơ sở dữ liệu đất đai.   - 11/10/2017
    Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động điều tra cơ bản lĩnh vực đo đạc và bản đồ   - 27/09/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội, thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm hoàn thiện hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.   - 15/12/2016
    Lễ khởi công Dự án đầu tư “Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam”   - 15/12/2016
    SỔ TAY PHÁP LUẬT DÀNH CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC   - 28/10/2016
    Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn Quý IV năm 2016   - 20/10/2016
    Hội nghị tập huấn "Đào tạo chuyển giao phần mềm Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Vilis 2.0"   - 21/09/2016
    Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   - 17/08/2016
    Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2016, tại hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; huyện Bác Ái về kết quả thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dự cơ sở dữ liệu địa chính tại 29 xã thuộc Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Dự án).   - 25/07/2016
    Tập trung toàn lực xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ, phục vụ phát triển KT-XH đất nước và hội nhập quốc tế   - 07/07/2016
    Sở tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND huyện Bác Ái   - 04/04/2016
    Giám đốc Sở làm việc với Chủ tịch UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm   - 31/03/2016
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2560
Tổng lượt truy cập: 7,222,531