Đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận - 07:32:25 AM | 28/02/2017
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo vệ môi trường cũng như hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, ngày 13/02/2017, Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU về đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chỉ thị yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách sau đây:

(1) Rà soát, ban hành hoặc kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, các quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, nhất là các quy định về công cụ, biện pháp quản lý nhà nước, biện pháp kỹ thuật kiểm soát các hoạt động xả thải. Tổ chức điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý các nguồn nước xả thải và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất có nguồn nước thải lớn theo quy định.

(2) Làm tốt công tác phối hợp từ khâu xét duyệt, thẩm định đến triển khai thực hiện và vận hành dự án. Chủ đầu tư, cơ quan quyết định phê duyệt đầu tư, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thm định công nghệ sản xuất và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường phải chịu trách nhiệm về môi trường của dự án. Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về các vấn đề môi trường trên địa bàn mình phụ trách.

(3) Xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong thẩm định dự án đầu tư, công nghệ sản xuất và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhất là các dự án lớn có nguy cơ tác động đến môi trường. Đẩy mạnh công tác chuyển giao ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường, nhất là các đề tài xử lý nước thải tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các khu, cụm công nghiệp và các làng nghề trên địa bàn tỉnh.

(4) Xây dựng hệ thống quan trắc, cảnh báo về môi trường tại các dự án có nguồn nước thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, các khu vực tập trung nguồn nước thảikhu vực nhạy cảm về môi trường. Tham mưu xử lý dứt điểm và di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư; thực hiện tốt việc lắp đặt các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải đối với các cơ sở sản xuất có quy mô xả thải lớn theo quy định; bảo đảm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung đi vào hoạt động đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

(5) Bố trí đủ vốn đầu tư cho các chương trình, dự án xử lý chất thải, nước thải và cải thiện, bảo vệ môi trường đã được duyệt; tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước gắn với hàng năm cân đối, bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động bảo vệ môi trường. Nghiên cứu xây dựng cơ chế tạo đột phá để huy động nguồn lực, thu hút đầu tư theo hướng xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường.

(6) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường, nhất là thanh tra, kiểm tra sau thẩm định đánh giá tác động và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm và có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

(7) Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến bảo vệ môi trường.

NTN-CCBMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Bản tin 95: Hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục và tổ chức xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19   - 26/02/2021
    Bản tin 94: Thực hiện khai báo y tế đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 và tự đánh giá các tiêu chí an toàn đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp   - 26/02/2021
    Bản tin 93: Thực hiện các hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi và trong vận chuyển hàng hóa   - 23/02/2021
    Bản tin 92: Triển khai thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ   - 23/02/2021
    Bản tin 91: Thông báo về việc điều chỉnh Chỉ thị số 07/CT-UBND Ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh   - 22/02/2021
    Bản tin 90: Thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng   - 22/02/2021
    Bản tin 89: Khẩn trương rà soát, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung người đến/về từ tỉnh Hải Dương   - 22/02/2021
    Bản tin 88: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19   - 05/02/2021
    Bản tin 87: Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   - 05/02/2021
    Bản tin 86: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19   - 05/02/2021
  Các bài viết cũ hơn
    Hưởng ứng Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017   - 20/02/2017
    Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường   - 17/02/2017
    Thông báo công bố Báo cáo đánh giá xã hội, Kế hoạch tái định cư và Báo cáo tóm tắt đánh giá tác động môi trường – xã hội của Dự án “Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải (CCSEP) – Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp Chàm” do Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận làm Chủ đầu tư.   - 06/01/2017
    Hội nghị công chức Chi cục Bảo vệ môi trường năm 2017   - 23/12/2016
    Văn bản quy phạm pháp luật mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải   - 21/12/2016
    Đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2016   - 08/12/2016
    Văn bản quy phạm pháp luật mới về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ   - 06/12/2016
    TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO TỒN CÁC LOÀI HOANG DÃ NGUY CẤP CỦA VIỆT NAM   - 23/11/2016
    CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG SỰ NGHIỆP BVMT Ở VIỆT NAM   - 22/11/2016
    Bản tin: Văn bản quy phạm pháp luật mới về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu   - 11/11/2016
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2342
Tổng lượt truy cập: 6,110,863