THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DÂU VÀ BẢN ĐỒ NHẠY CẢM MÔI TRƯỜNG ĐƯỜNG BỜ TỈNH NINH THUẬN - 10:52:14 AM | 28/03/2017
.

Text Box:  Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp thẩm định KHUPSCTD tỉnh Ninh Thuận

Ngày 24/3/2017, tại Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Hội đồng thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm các tỉnh, thành phố đã tổ chức họp thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự Hội đồng gồm có, Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn làm chủ tịch Hội đồng, các thành viên là thủ trưởng các Trung tâm tìm kiếm cứu nạn 03 miền: Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam; các chuyên gia đầu ngành về ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ giao thông vận tải, Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Đại diện tỉnh Ninh Thuận có Ông Lê Khắc Huy Anh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

         

 

Ảnh: Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, chủ tịch Hội đồng

 

 

Ảnh: Thành viên Hội đồng thẩm định đang làm nhiệm vụ

 

          Kết quả cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng bỏ phiếu thông qua nội dung Kế hoạch ƯPSCTD và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Ninh Thuận. Tuy nhiên, Hội đồng cũng lưu ý đề nghị Tỉnh chỉnh sửa các nội dung liên quan đến đầu tư trang thiết bị, dụng cụ phục vụ các nghiệp vụ chuyên sâu trong khắc phục, thu hồi dầu tràn nhằm hiệu quả hơn và tránh tình trạng khó bảo quản, gây lãng phí; qua đó, cũng yêu cầu tỉnh sớm chỉnh sửa nội dung Kế hoạch ƯPSCTD, trình Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn phê duyệt và triển khai thực hiện./.

Đỗ Phước Vinh