Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải tổ chức giao ban Quý I/2017. - 10:04:18 AM | 05/04/2017
Ngày 30/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức giao ban Quý I/2017 ngành tài nguyên môi trường, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2017 và bàn biện pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017. Tham dự buổi làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, có:

          - Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Bùi Anh Tuấn Giám đốc; lãnh đo các phòng và đơn vị trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường (Đất đai, Khoáng sản, Tài nguyên nước và KTTV, Trung tâm CNTT, Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng đăng ký đt đai).

          - Về phía Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải có đồng chí Võ Thể Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng đăng ký đt đai chi nhánh Ninh Hi, Trung tâm phát trin qu đt chi nhánh Thun Bc – Ninh Hi và cán bộ địa chính các xã, thị trấn của huyện Ninh Hải.

 

 

         Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý II/2017; nêu những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Ninh Hải và trên cơ sở nội dung thảo luận đồng chí Bùi Anh Tuấn đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải thực hiện một số nội dung:

I. Nhiệm vụ chung:

- Khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị định số 155, 158, 01 của Chính phủ, đặc biệt là Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Hàng tháng đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, tổ chức họp giao ban với Văn phòng đăng ký-Chi nhánh Ninh Hải, Trung tâm phát triển quỷ đất-Chi nhánh Thuận Bắc-Ninh Hải một lần để nắm bắt tình hình trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

 - Khẩn trương tham mưu chuẩn hóa thủ tục hành chính “một cửa liên thông tại cơ sở”; trong đó trọng tâm là rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

- Khẩn trương tham mưu góp ý 5 dự thảo về nghị quyết trình HĐND tỉnh trong kỳ họp giữa năm 2017 về phí và lệ phí của Sở Tài nguyên và Môi trường.

II. Nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực:    

1. Về lĩnh vực quản lý đất đai:

- Về công tác quy hoạch sử dụng đất: Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện (trong đó chú ý đất công ích phải đưa vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm để quản lý theo quy định Luật Đất đai 2013); đồng thời tổ chức công khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đến cấp xã để quan tâm thực hiện.

- Về kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cần xây dựng kế hoạch chi tiết theo tháng, tuần cụ thể để tổ chức việc kê khai đăng ký đất đai theo quy định. Phấn đấu năm 2017, 100% thửa đất trên địa  bàn huyện đều được kê khai đăng ký theo quy định của Luật đất đai 2013. Hàng tháng phải báo cáo kết quả việc kê khai đăng ký về sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi tổng hợp;

- Tổ chức rà soát, chấn chỉnh toàn bộ hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện và phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Ninh Hải để hoàn thành việc chuẩn hóa hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính trên phần mềm VILIS 2.0 trong năm 2017; ngay trong Quý II/2017 phải chuẩn hóa hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính trên phần mềm VILIS 2.0 tại xã Tân Hải.

- Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Ninh Hải để thực hiện Kế hoạch tư vấn pháp lý về đất đai cho người dân nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa bàn cơ sở.

- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:  Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Hải chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất-Chi nhánh Thuận Bắc – Ninh Hải thực hiện tốt công tác bồi thường, thu hồi, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện theo quy định và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án vi phạm tiến độ, đặc biệt các dự án trọng điểm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng  trên địa bàn huyện.

2. Lĩnh vực khoáng sản:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện theo đúng phương án Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra liên ngành, chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật khoáng sản, đặc biệt là các khu vực, các điểm nóng về khoáng sản; tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tăng cường và nâng cao tinh thần trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép hoặc để tiến hành khai thác khoáng sản mà không kịp thời ngăn chặn, xử lý hoặc để vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý.

3. Lĩnh vực Môi trường:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh đã ký kết cam kết BVMT nhằm chấn chính hoạt động xử lý môi trường theo cam kết, đặc biệt tăng cường giám sát những cơ sở có nguy cơ ô nhiễm (cơ sở nuôi, trồng thủy sản).

- Phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ về môi trường đối với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Quan tâm và phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ cộng đồng; sơ kết, rút kinh nghiệm và tổ chức nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường  huyện phố phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp bảo vệ, cải thiện vệ sinh môi trường nông thôn.

4. Lĩnh vực tài nguyên nước:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống hạn năm 2017; thông tin kịp thời cho các cơ quan liên qian về tình hình khô hạn trên địa bàn đơn vị mình.

- Tiếp tục kiểm tra tất cả các cơ sở khai thác, sử dụng nước ngầm tại địa phương, thống kê tình hình sử dụng, báo cáo về Sở để có biện pháp tổ chức quản lý, sử dụng hịệu quả nguồn nước ngầm.

5. Công tác khác:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cần có biện pháp chấn chỉnh về chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, chấn chỉnh công tác phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với các Chi nhánh đóng trên địa bàn huyện (cần thiết mời Lãnh đạo sở dự) và phải đảm bảo thực hiện đúng Quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhằm đảm bảo sự phối hợp tốt trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ về tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện.

- Giao Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận chủ trì tổ chức cuộc họp giữa Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh Ninh Hải với Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện để giải quyết những tồn tại, vướng mắc và trực tiếp làm việc với Bộ phận một cửa của huyện để xác định nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn ngay trong tháng 4/2017.

- Về các vấn đề về chuyên môn đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ động liên hệ, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở để tiếp tục được hướng dẫn và phối hợp thực hiện.

- Về ứng dựng công nghệ thông tin đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; tăng cường trao đổi thông tin trên môi trường điện tử, đặc biệt là trao đổi thông tin giữa cơ quan tài nguyên môi trường cấp huyện với Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

 

 

NĐT-TTCNTTTNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Chuyên gia Quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về kinh tế đất đai   - 16/07/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm   - 01/06/2018
    Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin   - 23/01/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   - 04/01/2018
    Phổ biến, tuyên truyền về triển khai dịch vụ công trực tuyến tài nguyên và môi trường   - 26/12/2017
    Cụm thi đua các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017   - 29/11/2017
    Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý văn bản   - 03/10/2017
    Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017   - 03/10/2017
    Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017.   - 22/09/2017
    Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệpTrung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017.   - 15/08/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Hội nghị công nhân viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT năm 2017   - 21/12/2016
    Giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp   - 02/11/2016
    Khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.   - 27/10/2016
    Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước Quý IV năm 2016   - 13/10/2016
    Quy định mới về thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT   - 01/07/2016
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hoàn thiện Hệ thống phần mềm phục vụ xử lý văn bản qua môi trường mạng   - 26/06/2016
    Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp thống nhất quy trình và sản phẩm tích hợp bản đồ quy hoạch của các ngành với bản đồ quy hoạch sử dụng đất   - 30/05/2016
    Tập huấn sử dụng phần mềm Thống kê, kiểm kê đất đai   - 07/03/2016
    Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp nghiệm thu phần mềm Quản lý tổng hợp dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường   - 21/12/2015
    Hội nghị công nhân viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2016   - 19/12/2015
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3502
Tổng lượt truy cập: 6,941,958