Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: - 04:32:40 PM | 30/05/2017
1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:

Tăng cường kiểm tra công tác kế toán cửa từng đơn vị dự toán nhằm xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán. Thông qua đó để đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chấp hành chế độ kế toán theo đúng Luật kế toán và thực hiện quản lý, điều hành ngân sách theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các và các chế độ tài chính hiện hành. Thực hiện kiểm tra quyết toán của các đơn vị dự toán cấp II trực thuộc Sở theo đúng nội dung tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC, ngày 02/02/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp, phòng Kế hoạch - Tài chính và kế toán các đơn vị trực thuộc khẩn trương nghiên cứu và triển khai áp dụng thực hiện Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015, áp dụng kể từ năm ngân sách 2017 và Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 19/2007/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.

- Nghiêm túc chấp hành chế độ kế toán tại các đơn vị; mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, phải chịu các hình thức xử phạt áp dụng các chế tài quy định tại Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ.

- Cần tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu: Với mỗi nội dung cần có phương pháp kiểm tra phù hợp, kiểm tra chứng từ phải kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ kế toán thông qua việc xem xét các yếu tố của chứng từ, đối chiếu với tình hình thực tế và các tài liệu có liên quan và đối chiếu với các sổ sách kế toán đảm bảo tính khớp đúng không chỉ đúng về số liệu mà còn kiểm tra việc mở sổ, ghi sổ kế toán và ghi chép các tài khoản kế toán, việc sử dụng các tài khoản kế toán, việc tổ chức hệ thống sổ kế toán, nội dung ghi chép từng chứng từ vào sổ kế toán.

          - Kiểm tra tình hình lập báo cáo kế toán phải xem xét các loại báo cáo kế toán, các mẫu biểu  mà đơn vị cần lập để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính của  đơn vị. Xem xét việc tổng hợp số liệu, tài liệu từ các sổ kế toán vào báo cáo kế toán; kiểm tra tính thống nhất của các chỉ tiêu có liên quan với nhau trong các báo cáo khác nhau.

          - Công tác kiểm tra kế toán không chỉ được tiến hành trong toàn đơn vị theo định kỳ mà phải làm hàng ngày và thường xuyên, đề phòng trường hợp có sai sót để điều chỉnh kịp thời.

3. Đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở: 

Thủ trưởng các đơn vị tổ chức hệ thống chứng từ được thực hiện theo thủ tục kiểm soát trước khi ký duyệt như sau:

Kiểm soát theo nguyên tắc phê chuẩn đối với các nghiệp vụ gồm các loại chứng từ: Chứng từ thu, chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, đề nghị thanh toán, bảng thanh toán lương … Việc phê chuẩn này được quy định cho từng nghiệp vụ cụ thể, ví dụ: khi có nhu cầu sửa chữa tài sản cố định hoặc mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ phải có đề nghị từ bộ phận có nhu cầu và phải được phê duyệt của thủ trưởng đơn vị trước khi thực hiện nghiệp vụ đó. Quy trình phê chuẩn chứng từ được thực hiện qua 3 cấp: Từ bộ phận quản lý trực tiếp đến bộ phận kế toán và cuối cùng là kiểm soát và phê duyệt của thủ trưởng đơn vị.

4. Đối với Kế toán các đơn vị: 

Kế toán các đơn vị phải nghiêm chỉnh thực hiện thủ tục kiểm soát chứng từ trước khi trình Thủ trưởng đơn vị ký duyệt.

          Tự nghiên cứu kỹ Luật Ngân sách; Luật Kế toán; Chế độ kế toán và hệ thống các văn bản hướng dẫn hiện hành để vận dụng tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị quản lý điều hành thu-chi ngân sách trong đơn vị.

Trình tự kiểm soát chứng từ kế toán được thực hiện qua hai bước:

Bước 1 - Kiểm soát ban đầu: Được thực hiện giữa kế toán nhận chứng từ của các đối tượng thanh toán, nội dung kiểm soát gồm kiểm soát tính hợp lý và tính hợp pháp của các chứng từ gốc, nội dung kinh tế của nghiệp vụ, đơn giá và số lượng, chữ ký, đối chiếu với các định mức chi tiêu theo quy định của đơn vị và theo chế độ Nhà nước, kiểm tra việc sử dụng các khoản chi có đúng mục đích, đúng đối tượng theo mục lục ngân sách nhà nước hay không …?

Bước 2 - Kiểm soát lại: Sau khi kiểm soát ban đầu, chứng từ sẽ được chuyển đến Thủ trưởng đơn vị để kiểm tra, kiểm soát lại và ký chứng từ trước khi thực hiện hạch toán kế toán (ghi chép, phản ánh vào sổ sách kế toán).

Trên cơ sở công tác kiểm soát chứng từ kế toán như trên sẽ giúp các đơn vị đạt được hiệu quả trong điều hành, quản lý theo các mục tiêu hoạt động, quản lý chặt chẽ tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả công tác kế toán tài chính của từng đơn vị.

Để kế toán thực sự là công cụ sắc bén có hiệu lực trong công tác quản lý tài chính tại các đơn vị hành chính sự nghiệp phải thực hiện những yêu cầu nhiệm vụ chủ yếu sau:

          Ghi chép và phản ánh, một cách chính xác kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí và sử dụng nguồn kinh phí và kết quả hoạt động dịch vụ công tại đơn vị (nếu có)( Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác và toàn bộ  mọi khoản thu, chi, tài sản và mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở đơn vị).

           Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp gắn với chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước, thông qua việc kiểm tra, quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước.

           Theo dõi và kiểm soát tình hình phân bổ kinh phí của đơn vị cấp I đối với tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của đơn vị.

           Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định, cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu, phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí ở đơn vị (Số liệu trong báo cáo tài chính phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho các nhà quản lý có được những thông tin cần thiết về tình hình tài chính của đơn vị).

          Đối với công tác kế hoạch, dự toán cần tổ chức lập dự toán trong toàn đơn vị theo quy định và tổ chức thực hiện dự toán theo đúng quy định hiện hành. (Chỉ tiêu kinh tế phản ánh thống nhất với dự toán cả nội dung và phương pháp tính toán).

          Tuân thủ việc lập chứng từ kế toán theo quy định tại Điều 18, sửa chữa sổ kế toán theo Điều 27, thực hiện lập báo cáo và báo biểu kế toán theo Điều 29 (Luật kế toán số 88/2015/QH13).

Thực hiện kiểm soát nội bộ: là việc thiết lập và tổ chức thực hiện trong nội bộ đơn vị kế toán các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra (tài sản của đơn vị được bảo đảm an toàn, tránh sử dụng sai mục đích, không hiệu quả; các nghiệp vụ được phê duyệt đúng thẩm quyền và được ghi chép đầy đủ làm cơ sở cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý) theo Điều 39 (Luật kế toán số 88/2015/QH13).

Thực hiện kiểm kê tài sản: là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán theo Điều 40 (Luật kế toán số 88/2015/QH13).

Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ theo Điều 41 (Luật kế toán số 88/2015/QH13). 

NBC - Kế hoạch Tài chính
 
  Các bài viết mới hơn
    Xét duyệt quyết toán năm 2020 Đơn vị được xét duyệt: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận   - 09/11/2021
    Xét duyệt quyết toán năm 2020 Đơn vị được xét duyệt: Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.   - 09/11/2021
    Xét duyệt quyết toán năm 2019 Đơn vị được xét duyệt: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường   - 09/11/2021
    Xét duyệt quyết toán năm 2019 Đơn vị được xét duyệt: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận.   - 09/11/2021
    Báo cáo quyết toán Sở TNMT năm 2020   - 12/08/2021
    Thông báo kết quả thi bảo vệ Đề án của các ứng viên tham gia thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận   - 12/08/2021
    Thông báo kết quả thi viết của các ứng viên thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận   - 12/08/2021
    Thông báo thi tuyển GĐ Văn phòng Đăng ký   - 12/08/2021
    Thành lập HĐ thi tuyển chức danh lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở   - 12/08/2021
    Công khai dự toán thu – chi ngân sách sách nhà nước Sở TNMT năm 2018.   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Quy định về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ   - 30/05/2017
    Nghị định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   - 30/05/2017
    Chính phủ mở kênh trực tuyến nhận phản ánh của người dân   - 30/05/2017
    Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020   - 30/05/2017
    Quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước   - 29/12/2016
    Quy định mới về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính   - 29/11/2016
    Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công   - 03/11/2016
    Điểm mới cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, về phân cấp nhiệm vụ thu và chi, mối quan hệ giữa các cấp ngân sách.   - 03/11/2016
    Điểm mới của Luật Kế toán 88/2015/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2017   - 03/11/2016
    Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh   - 25/10/2016
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2566
Tổng lượt truy cập: 7,222,537