Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường. - 01:50:40 PM | 31/05/2017
Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tư này quy định về thời hạn bảo quản các nhóm hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức ngành tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là hồ sơ, tài liệu). Được áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; bộ phận làm nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường cấp xã và tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là đơn vị).

Việc quy định thời hạn bảo quản tài liệu là một trong những cơ sở giúp các CBCCVCNLĐ: Lựa chọn những tài liệu có giá trị để bảo quản có thời hạn cụ thể hay vĩnh viễn trong công tác lưu trữ; tránh được cách nhìn phiến diện, chủ quan định kiến, đảm bảo tính thống nhất trong việc lựa chọn tài liệu, làm tăng hiệu suất của việc tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ, làm gọn nhẹ kho tàng, phương tiện bảo quản … Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu là phương tiện để tiêu chuẩn hóa thời hạn bảo quản tài liệu, cụ thể hóa một khâu quan trọng nhất, khó nhất trong công tác xác định giá trị tài liệu, làm cho việc tiến hành công tác này được dễ dàng, nâng cao hiệu quả lựa chọn những tài liệu có giá trị, tránh việc loại huỷ nhầm tài liệu và bỏ sót những tài liệu có giá trị.

Thông tư quy định thống nhất cụm từ “tài liệu chuyên ngành và hồ sơ chuyên ngành tài nguyên môi trường” nhằm giúp CBCCVCNLĐ hiểu thống nhất đồng thời dễ phân loại, xác định giá trị tài liệu trong quá trình lập hồ sơ công việc: Tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường là tài liệu về: Kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo; kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá; quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; kết quả cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép và các nội dung liên quan đến giấy phép; kết quả giải quyết bồi thường thiệt hại; kết quả của các chương trình, dự án, đề tài; mẫu vật; bản đồ, biểu đồ, bản vẽ; phim, ảnh và các tài liệu khác được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Hồ sơ chuyên ngành tài nguyên và môi trường là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu là khoảng thời gian cần thiết để lưu trữ hồ sơ, tài liệu kể từ ngày công việc kết thúc, hoặc kể từ ngày công trình được quyết toán. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động về tài nguyên và môi trường của đơn vị được quy định gồm hai mức chính như sau: Thời hạn bảo quản vĩnh viễn: Là khoảng thời gian tồn tại của hồ sơ, tài liệu đến khi hồ sơ, tài liệu tự hủy hoại và không thể phục chế; Thời hạn bảo quản có thời hạn: Là khoảng thời gian tồn tại của hồ sơ, tài liệu được xác định theo quy định.

Hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường được phân chia theo từng các lĩnh vực cụ thể như sau: Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực đất đai; Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên nước; Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản; Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực môi trường; Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực khí tượng - thủy văn và biến đổi khí hậu; Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực viễn thám; Hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực biển và hải đảo; Hồ sơ, tài liệu quý, hiếm.

Việc sử dụng bảng thời hạn bảo quản nhằm xác định thời hạn bảo quản cho các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng danh mục hồ sơ, tài liệu của các đơn vị và áp dụng thời hạn bảo quản hồ sơ theo quy định; Trong trường hợp những hồ sơ, tài liệu chưa được quy định trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này thì các đơn vị có thể vận dụng các mức thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu tương đương, đồng thời lập danh sách báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông qua Cục Công nghệ thông tin để tổng hợp, bổ sung; Đối với hồ sơ, tài liệu đã hết thời hạn bảo quản, Hội đồng xác định giá trị tài liệu của đơn vị xem xét, đánh giá để tiêu hủy theo quy định, nếu cần có thể kéo dài thêm thời hạn bảo quản.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 11/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường./.

NBC - Kế hoạch Tài chính
 
  Các bài viết mới hơn
    Xét duyệt quyết toán năm 2020 Đơn vị được xét duyệt: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận   - 09/11/2021
    Xét duyệt quyết toán năm 2020 Đơn vị được xét duyệt: Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.   - 09/11/2021
    Xét duyệt quyết toán năm 2019 Đơn vị được xét duyệt: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường   - 09/11/2021
    Xét duyệt quyết toán năm 2019 Đơn vị được xét duyệt: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận.   - 09/11/2021
    Báo cáo quyết toán Sở TNMT năm 2020   - 12/08/2021
    Thông báo kết quả thi bảo vệ Đề án của các ứng viên tham gia thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận   - 12/08/2021
    Thông báo kết quả thi viết của các ứng viên thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận   - 12/08/2021
    Thông báo thi tuyển GĐ Văn phòng Đăng ký   - 12/08/2021
    Thành lập HĐ thi tuyển chức danh lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở   - 12/08/2021
    Công khai dự toán thu – chi ngân sách sách nhà nước Sở TNMT năm 2018.   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp   - 31/05/2017
    Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách TW và tỷ lệ vốn đối ứng của NS địa phương   - 31/05/2017
    Quy định về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường   - 31/05/2017
    Quy định mới về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang   - 30/05/2017
    Quy định mới về biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản   - 30/05/2017
    Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:   - 30/05/2017
    Quy định về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ   - 30/05/2017
    Nghị định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   - 30/05/2017
    Chính phủ mở kênh trực tuyến nhận phản ánh của người dân   - 30/05/2017
    Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020   - 30/05/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2528
Tổng lượt truy cập: 7,222,499