Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận thành lập các Tổ Hỗ trợ pháp luật tài nguyên môi trường và thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai - 02:39:00 PM | 29/06/2017
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ cho Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận thành lập các Tổ Hỗ trợ pháp luật tài nguyên môi trường và thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để triển khai công tác hỗ trợ pháp luật đến tận địa bàn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ngay đầu Quý II năm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận xây dựng kế hoạch và thành lập các Tổ tại 7 Chi nhánh để triển khai kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp luật tài nguyên môi trường với mục đích:

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày được quan tâm, thiết thực, hiệu quả, ngoài các hình thức chính do các cơ quan chức năng triển khai thực hiện, cần đa dạng hóa các nội dung, phương thức tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, để pháp luật dần đi vào cuộc sống. Việc thành lập Tổ Hỗ trợ pháp luật để thường xuyên thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ pháp luật về tài nguyên môi trường cho người dân và doanh nghiệp đến tận địa bàn cấp xã trong toàn tỉnh là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp nắm vững và chấp hành thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.

2. Thông qua hoạt động hỗ trợ pháp luật, làm cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được sâu rộng, thực tế, đồng thời cần xem đây là một trong những nhiệm vụ của công tác dân vận cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng; từng bước giảm tải, ngăn chận kịp thời tình hình vi phạm pháp luật do hiểu chưa đúng, chưa đủ; thậm chí có cả hành vi lợi dụng sự chưa có điều kiện tiếp cận và hiểu biết pháp luật một cách đầy đủ của một bộ phận bà con nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa,… để làm ảnh hưởng chung chính trị xã hội, uy tín của cán bộ, công chức và cơ quan, chính quyền địa phương, thậm chí có lúc làm phức tạp tình hình .

3. Thực hiện đổi mới phong cách: “hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân” theo chỉ đạo của cấp trên, việc tổ chức thực hiện hỗ trợ pháp luật tài nguyên môi trường cho người dân và doanh nghiệp đến tận địa bàn các xã sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên toàn đơn vị nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân, từ đó nhằm không ngừng tăng cường cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau thời gian ngắn triển khai thực hiện, các Tổ Hỗ trợ pháp luật tài nguyên môi trường tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận đã tổ chức làm việc tại 65 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; tiếp xúc 392 lượt người dân, doanh nghiệp; tiếp nhận 374 trường hợp đề nghị tư vấn, hỗ trợ. Nội dung đề nghị hỗ trợ, tư vấn xoay quanh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai nằm trong phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh đã được Tổ Hỗ trợ giải quyết tại chỗ là  339 trường hợp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu bức bách của người dân về hiểu và thực thi pháp luật tài nguyên môi trường. Còn 35 trường hợp không thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết, Tổ Hỗ trợ tiến hành ghi nhận lại, lập báo cáo gửi về Văn phòng Đăng ký đất đai tổng hợp trình Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết:

Tại địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Tổ chức 16 buổi làm việc tại 16 xã, phường với 35/48 trường hợp đã được giải đáp; còn 13 trường hợp đã báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

 Tại địa bàn huyện Ninh Phước: Tổ chức 9 buổi làm việc tại 9 xã, thị trấn với 17/18 trường hợp đã được giải quyết, còn 1 trường hợp đã báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết

Tại địa bàn huyện Thuận Nam:  Tổ chức 8 buổi làm việc tại 8 xã với 2/4 trường hợp đã được giải đáp, còn 2 trường hợp đã báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

Tại địa bàn huyện Ninh Hải: Tổ chức 9 buổi làm việc tại 9 xã, thị trấn với 32/36 thắc mắc đã được giải đáp tại chỗ, còn 04 trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Chi nhánh Ninh Hải báo cáo UBND huyện Ninh Hải xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền.  

Tại địa bàn huyện Thuận Bắc: Tổ chức 6 buổi làm việc tại 6 xã với 13/14 trường hợp vướng mắc đã được Tổ Hỗ trợ giải đáp tại chỗ, riêng có một trường hợp liên quan đến lĩnh vực ô nhiễm môi trường đã báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

Tại địa bàn huyện Ninh Sơn: Tổ chức 8 buổi làm việc tại 8 xã, thị trấn, đã giải quyết 55/69 trường hợp, còn 14 trường hợp đã báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết.

 Tại địa bàn huyện Bác Ái: Tổ chức 18 buổi làm việc tại 9 xã trên địa bàn, với 185/185 kiến nghị đã được hướng dẫn giải quyết tại chỗ.

Đánh giá kết quả hoạt động:

Qua một thời gian ngắn tổ chức triển khai thực hiện, các Tổ hỗ trợ pháp luật tài nguyên môi trường của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận đã đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân về tư vấn, hỗ trợ pháp luật tài nguyên môi trường, giúp cho người dân nắm vững và chấp hành thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương; làm cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được sâu rộng, thực tế; từng bước giảm tải, ngăn chận kịp thời tình hình vi phạm pháp luật do hiểu chưa đúng, chưa đủ; góp phần ngăn chặn hành vi lợi dụng sự chưa có điều kiện tiếp cận và hiểu biết pháp luật một cách đầy đủ của một bộ phận bà con nhân dân ở các vùng sâu, vùng xa,làm ảnh hưởng chung đến tình hình chính trị- xã hội, uy tín của cán bộ, công chức và cơ quan, chính quyền địa phương.

        Việc thành lập các Tổ Hỗ trợ pháp luật tài nguyên môi trường tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để triển khai công tác hỗ trợ pháp luật đến tận địa bàn Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và hết sức cần thiết; góp phần thực hiện đổi mới phong cách: “hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân” theo chỉ đạo của cấp trên, đồng thời giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên toàn đơn vị nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân, từ đó nhằm không ngừng tăng cường cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tô Văn Dũng-VPĐKĐĐ
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    Thông tư 09/2021/TT-BTNMT được Bộ tài nguyên môi trường ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai.   - 27/08/2021
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ TN&MT về tiến độ, các bước chuẩn bị sửa đổi Luật Đất đai 2013   - 25/08/2021
    V/v phê duyệt giá đất cụ thể (đất ở) tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị trấn Khánh HẢi, huyện Ninh Hải để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.   - 12/08/2021
    V/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với lô đất A1 và A2 để thực hiện đầu tư khu thương mại dịch vụ, du lịch xung quanh quần thể Quảng trường - Tượng đài - Bảo Tàng tỉnh thuộc phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang Tháp Chàm.   - 12/08/2021
    V.v phê duyệt phương án xác định giá đất cụ thể các lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Mã Thánh, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước để làm giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất ở khi Nhà nước giao đất có tu tiền sử dụng đất.   - 12/08/2021
    V.v phê duyệt phương án xác định giá đất cụ thể các lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Mã Thánh, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước để làm giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất ở khi Nhà nước giao đất có tu tiền sử dụng đất.   - 12/08/2021
    Về việc cho Công ty Cổ phần công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận thuê đất có mặt nước chuyên dùng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, (kèm theo trích lục)   - 12/08/2021
    Về việc cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận thuê đất có mặt nước chuyên dùng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc   - 12/08/2021
    Về việc cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận thuê đất có mặt nước chuyên dùng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam   - 12/08/2021
    V/v cho Công ty Cổ phần kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận gia hạn thời hạn thuê đất tại phường Phước Mỹ, thành phố PRTC để tiếp tục sử dụng vào mục đích văn phòng làm việc và cửa hàng kinh doanh bia Sài Gòn.   - 12/08/2021
  Các bài viết cũ hơn
    Phối hợp công tác trong việc đo đạc, xác định giá tài sản với Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận   - 27/06/2017
    Đo đạc hiện trạng dự án điện mặt trời Phước Hữu   - 27/06/2017
    Kiểm tra thực địa trong giải quyết khiếu nại về đất đai   - 27/06/2017
    Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Ninh Thuận   - 20/06/2017
    Triển khai thí điểm sản xuất lúa giống cánh đồng lớn trên địa bàn xã Phước Hậu huyện Ninh Phước   - 06/06/2017
    Triển khai công tác kê khai đăng ký trên địa bàn huyện Thuận Nam   - 06/06/2017
    Việc quy định cụ thể các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai tại Nghị định 53/2017/NĐ-CP sẽ giải quyết được vòng luẩn quẩn do có sự hiểu và vận dụng quy định khác nhau giữa Luật Xây dựng và Luật Đất đai - có sổ đỏ mới được cấp Giấy phép xây dựng, có Giấy phép xây dựng mới được cấp sổ đỏ.   - 06/06/2017
    Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận tham mưu xây dựng và hoàn thiện trước thời hạn đối với 04 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh   - 22/05/2017
    Hoàn thiện, chuẩn bị sẵn sàng trình Quốc hội dự án Luật Đo đạc và Bản đồ   - 22/05/2017
    1. TP.HCM: Tách thửa từ 2.000m2 phải lập thành dự án   - 18/05/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2372
Tổng lượt truy cập: 7,222,343