Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường - 08:11:22 AM | 25/08/2017
Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 79/NQ-CP về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, sẽ đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực: đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước và một số lĩnh vực khác.

 I. Lĩnh vực đất đai

1. Nhóm thủ tục: Cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất

Về mẫu đơn, tờ khai

Tại phụ lục số 01, 02, 03 và 04 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tànguyên và Môi trường quy định về cấp, quản lý chng chỉ giá đất:

- Bãi bỏ các mục “2. Ngày, tháng, năm sinh;”; “3. Quê quán;”; “Quốc tịch”;

- Thay thế cụm từ “Số CMND/CCCD” và “số chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu):” bằng cụm từ “số định danh cá nhân”.

2. Nhóm các thủ tục

a) Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

b) Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.

c) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

d) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

đ) Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

e) Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý.

g) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất cho người nhận chuyn nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

Về mẫu đơn, mẫu t khai:

- Tại mẫu số 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy đnh về hồ sơ địa chính (sau đây gọi tt là Thông tư s 24/2014/TT-BTNMT): Thay thế cụm từ “số giấy CMND” và “số giấy chứng minh nhân dân” bằng cụm từ “số định danh cá nhân” tại mục hướng dẫn;

- Tại mẫu số 04b/ĐK, mục hướng dẫn ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT: Thay thế cụm từ “ghi thông tin về CMND” bằng cụm từ “số định danh cá nhân”.

3. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa

Về mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tại mẫu số 11/ĐK, mục hướng dẫn, gạch đầu dòng thứ 3 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT:

- Bỏ cụm từ “năm sinh”;

- Thay thế cụm từ “số CMND” bằng cụm từ “số định danh cá nhân”.

II. Lĩnh vực môi trường

1. Nhóm thủ tục cấp Giấy phép, điều chỉnh, cấp lại vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đưng bộ

Về mẫu đơn, tờ khai: Tại phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là chất độc hại, lây nhiễm.

- Bãi bỏ cụm từ “Đơn vị cấp.... ngày cấp”;

- Thay thế cụm từ “số CMND” bằng cụm từ “số định danh cá nhân”.

2. Cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại

Về mẫu đơn, tờ khai: Tại phụ lục 5, mẫu A1, mẫu A2 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại (sau đây gọi tt là Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT): Thay thế cụm từ “Giấy CMND (nếu là cá nhân)...” bng “số định danh cá nhân”.

3. Cấp, cấp lại chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

- Về mẫu đơn, tờ khai: Tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT

+ Mu D: Bãi bỏ cột “Sinh ngày”; thay thế cột “Số CMND/nơi cấp” bằng cột “số định danh cá nhân”;

+ Mu Đ và mẫu E: Bãi bỏ dòng “Sinh ngày...”; thay thế dòng “Số CMND/nơi cấp” bằng dòng “số định danh cá nhân”.

- Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tại phụ lục 9, mẫu B ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT: Thay thế dòng “số CMND...” bằng dòng “số định danh cá nhân”.

4. Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

- Về mẫu đơn, tờ khai: Tại phụ lục 6, mẫu A ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT:Thay thế dòng “Giấy CMND (nếu là cá nhân)...” bằng dòng “số định danh cá nhân”;

- Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tại phụ lục 6, mẫu B ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT: Thay thế dòng “Giấy CMND (nếu là cá nhân)...” bằng dòng “số định danh cá nhân”.

5. Xét tặng giải thưởng môi trường

Về mẫu đơn, tờ khai: Tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam: Bãi bỏ mục 2. “ngày, tháng, năm sinh”.

III. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

Các thủ tục:

1. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản;

2. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Mu đơn, mẫu tờ khai: Tại mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định chi tiết Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

- Mục 1 Phần I:

+ Điểm a: Bãi bỏ các thông tin “(ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)”;

Điểm b: Thay thế cụm từ “Số chứng minh thư nhân dân..bằng cụm từ “số định danh cá nhân”.

- Mục (2) phần điểm c:

+ Gạch đầu dòng thứ nhất: Bãi bỏ các thông tin “(ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)”;

+ Gạch đầu dòng thứ hai: Thay thế cụm từ “Số chứng minh thư nhân dân..bằng cụm từ “số định danh cá nhân”.

IV. Lĩnh vực tài nguyên nước

1. Nhóm thủ tục

a) Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm trở lên.

b) Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.

c) Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên.

d) Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.

đ) Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2 m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên.

e) Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm.

g) Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000 m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác.

h) Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác.

Về mẫu đơn, tờ khai

- Tại các mẫu số 01, 03, 05, 07 và 09, mục 1.2 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưi đất; mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giy phép tài nguyên nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT): Thay thế cụm từ “số Chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp (đối với cá nhân)…” bằng cụm từ “Số định danh cá nhân”;

- Tại mẫu số 30, 32, 33, phần mở đầu, mục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT:Thathế cụm từ “số CMND, nơi cấp, ngày cấp theo Chứng minh nhân dân....” bằng cụm từ “số định danh cá nhân”.

2. Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

Về mẫu đơn, tờ khai: Tại mẫu số 38, tiểu mục 1.1 mục 1, phần A ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT: Thay thế cụm từ “Chứng minh nhân dân” bằng cụm từ “số định danh cá nhân”.

V. Lĩnh vực khác

1. Thủ tục cung cấp, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

a) Về thành phần hồ sơ: Tại điểm a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ (sau đây gọi tt là Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT): Thay thế cụm từ “xuất trình giấy chứng minh nhân dân” bằng cụm từ “xuất trình thẻ căn cước công dân”.

b) Về mẫu đơn, tờ khai: Tại mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT: Thay thế dòng “Số CMND...” bằng dòng “số định danh cá nhân”.

2. Thủ tục khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Về thành phần hồ sơ quy định tại Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường bin và hải đảo.

- Điều 14, khoản 2 điểm a:

+ Thay thế cụm từ “địa chỉ” bằng cụm từ “địa chỉ liên hệ”;

+ Thay thế cụm từ “số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân” bằng cụm từ “số định danh cá nhân”.

- Điều 14 khoản 3 đoạn 2, bãi bỏ cụm từ “chứng minh thư nhân dân”.

3. Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Về mẫu đơn, tờ khai; Tại mẫu số 04 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn: Thay thế cụm từ “Số CMTND, ngày cấp, nơi cấp (đối với cá nhân)” bằng cụm từ “số định danh cá nhân (đối với cá nhân)”.

Xem nội dung Nghị quyết số 79/NQ-CP

NVS-TTCNTTTNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Triển khai tháng hành động quốc giaphòng chống HIV/AIDS năm 2021   - 25/11/2021
    Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông   - 16/11/2021
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2021-ĐH Nông lâm   - 26/10/2021
    CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHXH BẮT BUỘC CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/9/2021   - 23/08/2021
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017   - 17/07/2017
    Một số ý kiến bàn về văn hóa công Sở   - 03/07/2017
    Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017   - 22/05/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 08 (Từ ngày 03/3-9/3/2017)   - 16/03/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 07 (Từ ngày 24/02-02/3/2017)   - 08/03/2017
    Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh   - 28/02/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 04 (Từ ngày 06/02-09/02/2017)   - 17/02/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 02 (Từ ngày 06/01-12/01/2017)   - 17/02/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 01 (Từ ngày 01/01-05/01/2017)   - 12/01/2017
    Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành TNMT   - 05/01/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3646
Tổng lượt truy cập: 6,942,102