Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam - 03:05:33 PM | 12/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 06/10/2017, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam. Tham dự buổi làm việc có: đồng chí Diệp Minh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Nam; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Thuận Nam; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận – Chi nhánh Ninh Phước – Thuận Nam; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính các xã thuộc địa bàn huyện Thuận Nam và Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện Thuận Nam; trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp và ý kiến của Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Nam, đồng chí Bùi Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường là lĩnh vực hết sức phức tạp và nhạy cảm, khối lượng công việc lớn, nhưng trong 9 tháng đầu năm 2017 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có cố gắng thực hiện nhiệm vụ và đạt được một số kết quả nhất định, như: công tác lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, công tác thống kê, kiểm kê đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương vẫn còn một số hạn chế, đó là: Việc tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên còn chậm; trong quá trình điều hành công việc Phòng Tài nguyên và Môi trường vẫn còn một số nhiệm vụ chưa có giải pháp cụ thể để thực hiện tổ chức thục hiện. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện, đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Nam cần tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

I. Nhiệm vụ chung:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện đầu tư năm 2018; danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2018.

2. Tập trung thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại theo kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo số 161/TB-VPUB ngày 19/5/2017 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại Hội nghị chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các dự án vi phạm tiến độ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổng kết việc thi hành Luật đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2014 đến nay.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức sơ kết 3 năm (2014-2017) việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

4. Tăng cường công tác phối hợp trong thực thi công vụ. Hàng tháng Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức họp giao ban với đơn vị Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân các xã để nắm bắt tình hình và có giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

II. Nhiệm vụ cụ thể:    

          1. Lĩnh vực quản lý đất đai:

a) Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Khẩn trương tham mưu công tác lập và trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quy định của Luật đất đai 2013; rà soát danh mục công trình thu hồi trong 2017; danh mục công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất để bổ sung hoặc điều chỉnh giảm trình phê duyệt theo quy định của Luật đất đai 2013, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ để tổng hợp đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các , thị trấn làm căn cứ thực hiện; xây dựng bảng giá đất năm 2018.

b) Về công tác kê khai, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính:

- Phòng tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã lập Kế hoạch chi tiết triển khai công tác đăng ký đất đai theo kết quả số thửa đất đã rà soát chưa kê khai đăng ký. Phấn đấu đến cuối năm 2017, 100% thửa đất trên địa bàn huyện đều được kê khai đăng ký và xác định tên chủ sử dụng đất theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 19/6/217 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; căn cứ Kế hoạch đã được ban hành tập trung chỉ đạo các xã có diện tích, số thửa chưa kê khai đăng ký lớn (Nhị Hà, Phước Hà, Phước Nam, Phước Ninh, Phước Dinh) để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo Ủy ban nhân cấp xã, tổ hỗ trợ pháp lý hướng dẫn người dân kê khai, đăng ký theo thôn, đồng thời cho tổ chức kê khai đăng ký ngay tại nhà. Trường hợp đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất, nhưng người sử dụng đất vẫn không hợp tác thì phải có biện pháp xử lý theo quy định hiện hành. Hàng tháng phải báo cáo kết quả việc kê khai đăng ký về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi tổng hợp, chỉ đạo. Giám sát việc thực hiện của người sử dụng đất, quá 24 tháng mà người sử dụng đất, người sử dụng đất không kê khai đăng ký, không trực tiếp sử dụng đất thì tham mưu xử lý theo quy định.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 141-TB/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập chung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã cập nhật, hoàn thiện hồ sơ địa chính để phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo công tác cập nhật, chỉnh lý biến động, theo dõi hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

c) Về công tác giải phóng mặt bằng:

Trên địa bàn huyện Thuận Nam hiện nay và trong thời gian tới sẽ triển khai nhiều dự án trọng điểm (Ecopark, Điện gió Mũi Dinh, Điện mặt trời Bàu Ngứ,...,..), do đó đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất – Chi nhánh Ninh Phước–Thuận Nam thực hiện tốt công tác bồi thường, thu hồi, giải phóng mặt bằng và tái định cư các dự án trên địa bàn huyện theo quy định và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án vi phạm tiến độ, đặc biệt các dự án trọng điểm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, bảo vệ diện tích đất đã thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, không để tình trạng người dân lấn, chiếm đất.

Yêu cầu Phòng tài nguyên và Môi trường huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai đơn vị phải thống nhất về quan điểm xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp không thống nhất về quan điểm xử lý phải có quan điểm chính kiến và báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét giải quyết; Ủy ban nhân các xã phải tập trung xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai khi Trung tâm quỹ đất chuyển hồ sơ đến theo quy định tại Điều 54, Phòng Tài nguyên và Môi trường phải khẩn trương thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 57 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016.

d) Về hoạt động của tổ hỗ trợ pháp lý:

Giao Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận chỉ đạo Tổ hỗ trợ pháp lý  tiếp tục duy trì, phát huy và thực hiện có hiệu quả, nhằm hỗ trợ cho huyện; ban hành kế hoạch cụ thể về thời gian, điạ điểm làm việc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã, trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân cấp xã Thông báo rộng rãi để nhân dân biết, trên có sở đó nhân dân có ý kiến đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần được tư vấn. Đặc biệt trong giai đoạn này phải tập trung hướng dẫn, tuyên truyền công tác kê khai, đăng ký đất đai.

đ) Công tác thống kê đất đai: Để tránh bị động trong công tác Thống kê đất đai hàng năm, ngay từ đầu tháng 10 phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Thuận Nam kiểm tra, rà soát, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai theo quy định.

2. Lĩnh vực khoáng sản:

- Triển khai thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể: Lập và phê duyệt Phương án bảo vệ phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện; xây dựng và tổ chức ký kết quy chế phối hợp liên vùng, liên xã trong việc tổ chức thực hiện việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện; Lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Phương án bảo vệ phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp để gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện.

- Tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân về các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đặc biệt cần phải phối hợp với Ủy ban nhân dân xã có người dân vi phạm để tuyên truyền để ngăn ngừa vi phạm.

- Tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, đặc biệt là việc khai thác cát tại khu vực Sông Lu, khai thác đá chẻ, đất san lấp; tăng cường giám sát các dự án cải tạo đất, kiên quyết xử lý các dự án cải tạo đất không đúng phương án, không đúng mục đích, không hiệu quả

3. Về lĩnh vực môi trường:

- Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường địa bàn huyện và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; tổ chức rà soát và tiếp tục hổ trợ cho các xã đã công nhận xã nông thôn mới để tiếp tục duy trì chỉ tiêu về môi trường.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn huyện, đặc biệt là ơ những tuyến đường mới được đầu tư, xây dựng, đồng thời có kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả của Đề án.

- Tập trung xử lý vấn đề rác thải ở địa bàn các xã ven biển; thực hiện tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhất là hành vi xả rác thải không đúng nơi quy định; tổ chức cắm các biển báo “cấm đổ rác” tại những nơi không được phép đổ rác; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác thải không đúng nơi quy định theo quy định hiện hành để làm gương; tổ chức thực hiện thu gom rác thải trên địa bàn.

4. Lĩnh vực tài nguyên nước:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tăng cường quản lý, bảo vệ các giếng chống hạn trên địa bàn quản lý để bảo đảm phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân (vùng có giếng) khi nắng hạn xảy ra.

- Tiếp tục kiểm tra tất cả các cơ sở khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn huyện, thống kê tình hình khai thác, sử dụng và báo cáo về Sở để có biện pháp tổ chức quản lý, sử dụng hịệu quả nguồn nước dưới đất trên địa huyện.

5. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra:

- Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp dân để hướng dẫn, giải thích cho người dân kịp thời không để khiếu nại đông người.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo để tránh tạo điểm nóng; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở để được tư vấn giải quyết các sự việc cụ thể.

- Giải quyết dứt điểm những tồn tại hạn chế theo kết luận của Đoàn Thanh tra Hồ Sông Biêu.

NVS-TTCNTTTNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Triển khai tháng hành động quốc giaphòng chống HIV/AIDS năm 2021   - 25/11/2021
    Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông   - 16/11/2021
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2021-ĐH Nông lâm   - 26/10/2021
    CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHXH BẮT BUỘC CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/9/2021   - 23/08/2021
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.   - 11/10/2017
    Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường   - 25/08/2017
    Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017   - 17/07/2017
    Một số ý kiến bàn về văn hóa công Sở   - 03/07/2017
    Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017   - 22/05/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 08 (Từ ngày 03/3-9/3/2017)   - 16/03/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 07 (Từ ngày 24/02-02/3/2017)   - 08/03/2017
    Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh   - 28/02/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 04 (Từ ngày 06/02-09/02/2017)   - 17/02/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 02 (Từ ngày 06/01-12/01/2017)   - 17/02/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3487
Tổng lượt truy cập: 6,941,943