Kết quả họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. - 04:21:56 PM | 13/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 10/10/2017, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Võ Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Thuận Bắc - Ninh Hải; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính các xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Hải; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

    

Toàn cảnh cuộc họp

   Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện; trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp và ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường là hết sức phức tạp và nhạy cảm, khối lượng công việc lớn, tuy nhiên trong 9 tháng đầu năm Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cố gắng tham mưu cho UBND huyện thực hiện đạt được nhiều kết quả nhất định, như công tác kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác thống kê, kiểm kê đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, như: Việc tham mưu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện còn chậm; trong quá trình điều hành công việc Phòng Tài nguyên và Môi trường vẫn còn một số nhiệm vụ chưa có giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017 về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải cần tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Khẩn trương lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2018; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và 2018.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại theo các nội dung Thông báo số 141-TB/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Ninh Hải và Thuận Nam và Thông báo số 28/TB-VPUB ngày 13/2/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu tại cuộc họp thông qua kế hoạch triển khai Thông báo số 141-TB/TU, trong đó cần tập trung kiểm tra lại toàn bộ hệ thống hồ sơ địa chính.

3. Tập trung thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại theo kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo số 161/TB-VPUB ngày 19/5/2017 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại Hội nghị chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các dự án vi phạm tiến độ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổng kết việc thi hành Luật đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2014 đến nay.

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức sơ kết 3 năm (2014-2017) việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

4. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong thực thi công vụ. Hàng tháng Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức họp giao ban với đơn vị Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân các xã để nắm bắt tình hình và có giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Lĩnh vực quản lý đất đai

a) Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Khẩn trương lập và trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quy định của Luật Đất đai 2013; danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 và trình phê duyệt theo quy định để tổng hợp đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các xã, thị trấn làm căn cứ thực hiện.

b) Về công tác kê khai, đăng ký đất đai: Tiếp tục tổ chức rà soát, kê khai đăng ký đất đai, đảm bảo 100% thửa đất trên địa bàn huyện đều được kê khai đăng ký.

c) Về công tác thống kế đất đai: Ủy bân các xã, thị trấn phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện tốt công tác thống kê đất đai năm 2017 theo quy định. Để tránh bị động trong công tác Thống kê đất đai hàng năm, ngay từ đầu tháng 10 phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh Ninh Hải kiểm tra, rà soát, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai theo quy định.

d) Về dữ liệu địa chính: Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 141-TB/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Ninh Hải và Thuận Nam và Thông báo số 28/TB-VPUB ngày 13/2/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu tại cuộc họp thông qua kế hoạch triển khai Thông báo số 141-TB/TU, trong đó cần tập trung rà soát, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo công tác cập nhật, chỉnh lý biến động, theo dõi hồ sơ địa chính theo đúng quy định, đồng thời phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai trong công tác xây dựng và cập nhật dữ liệu địa chính lên phần mềm Vilis 2.0.

Tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất công ích trên địa bàn huyện.

đ) Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:

- Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục hỗ trợ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Thuận Bắc - Ninh Hải trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.  

- Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, yêu cầu Phòng tài nguyên và Môi trường huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai đơn vị phải thống nhất về quan điểm xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp không thống nhất về quan điểm xử lý phải có quan điểm chính kiến và báo cáo xin ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét giải quyết; Ủy ban nhân các xã phải tập trung xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai khi Trung tâm quỹ đất chuyển hồ sơ đến theo quy định tại Điều 54, Phòng Tài nguyên và Môi trường phải khẩn trương thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 57 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016.

e) Về hoạt động của tổ hỗ trợ pháp lý: Tiếp tục duy trì, phát huy và khai thác hiệu quả của Tổ hỗ trợ pháp lý.

f) Về lĩnh vực đo đạc bản đồ: Tăng cường công tác quản lý hồ sơ địa giới hành chính và quản lý mốc địa chính trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, trị trấn khẩn trương thống kê báo cáo hệ thống mốc địa giới hành chính và mốc địa chính có trên địa bàn để Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

g) Về ứng dụng CNTT: Tăng cường sử dụng phần mềm TDOffice để gửi và nhận văn bản giữa phòng Tài nguyên và Môi trường với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở; gửi tin, bài phản ánh tình hình hoạt động về lĩnh vực tài nguyên môi trường ở địa phương cho Website của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường phối hợp, hỗ trợ UBND huyện theo dõi, quản lý hồ sơ một cửa thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện thông qua phần mềm quản lý hồ sơ một cửa của Văn phòng Đăng ký đất đai.

2. Lĩnh vực khoáng sản:

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác sử dụng.

- Khẩn trương xây dựng và tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở khu vực giáp ranh với các huyện và khu vực giáp ranh giữa các xã;

- Tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác đá chẻ, đất san lấp và cát sông suối nhỏ trái phép trên địa bàn.

3. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo:

- Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp dân để hướng dẫn, giải thích cho người dân kịp thời không để khiếu nại đông người.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo để tránh tạo điểm nóng; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở để được tư vấn giải quyết các sự việc cụ thể.

4. Về lĩnh vực Tài nguyên nước: Tiếp tục tăng cường công tác triểm tra, quản lý, khai thác sử dụng nước ngầm, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn huyện.

5. Về lĩnh vực môi trường:

- Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường địa bàn huyện và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; tổ chức rà soát và tiếp tục hổ trợ cho các xã đã công nhận xã nông thôn mới để tiếp tục duy trì chỉ tiêu về môi trường. Nghiên cứu đề xuất các làng nghề, khu vực sản xuất, chế biến nước nắm ngoài khu dân cư.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn huyện, đồng thời có kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả của Đề án.

6. Nhiệm vụ khác: Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát, báo cáo (nếu có) về các trường hợp giấy chứng nhận đã chôn cùng người đồng bào dân tộc khi họ chết đi hoặc các giấy chứng nhận do người dân đã báo mất mà trong hồ sơ địa chính không lưu số phát hành để đề nghị xử lý theo quy định; rà soát, báo cáo các trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp nên không gia hạn được quyền sử dụng đất theo quy định, trong đó cần xác định cụ thể những trường hợp xây dựng nhà để cất giữ nông sản, trường hợp xây dựng nhà để ở và đề xuất hướng xử lý.

NVS-TTCNTTTNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Triển khai tháng hành động quốc giaphòng chống HIV/AIDS năm 2021   - 25/11/2021
    Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông   - 16/11/2021
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2021-ĐH Nông lâm   - 26/10/2021
    CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHXH BẮT BUỘC CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/9/2021   - 23/08/2021
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam   - 12/10/2017
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.   - 11/10/2017
    Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường   - 25/08/2017
    Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017   - 17/07/2017
    Một số ý kiến bàn về văn hóa công Sở   - 03/07/2017
    Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017   - 22/05/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 08 (Từ ngày 03/3-9/3/2017)   - 16/03/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 07 (Từ ngày 24/02-02/3/2017)   - 08/03/2017
    Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh   - 28/02/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 04 (Từ ngày 06/02-09/02/2017)   - 17/02/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3795
Tổng lượt truy cập: 6,942,250