Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - 08:38:57 AM | 20/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2017, ngày 13/10/2017, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn. Tham dự buổi làm việc có: Ông Võ Đình Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Sơn; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh Ninh Sơn; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công chức địa chính các xã của huyện Ninh Sơn; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

     Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện; trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp và ý kiến của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Sơn, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến chỉ đạo như sau:

    Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện, đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Sơn cần tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

I. Nhiệm vụ chung:

1. Tập trung thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại Thông báo số 161/TB-VPUB ngày 19/5/2017 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các dự án vi phạm tiến độ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổng kết việc thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2014 đến nay.

2. Tập trung khắc phục việc hoàn thiện hồ sơ địa chính cấp xã theo Thông báo số 141-TB/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Ninh Hải và huyện Thuận Nam; tập trung cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức sơ kết 3 năm (2014-2017) việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

4. Thực hiện công tác giao ban định kỳ hàng tháng giữa phòng Tài nguyên và Môi trường với chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân các xã để nắm bắt tình hình và có giải pháp tham mưu giải quyết các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân huyện giao.

II. Nhiệm vụ cụ thể:    

          1. Lĩnh vực quản lý đất đai:

a) Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Khẩn trương lập và trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quy định của Luật Đất đai 2013; rà soát danh mục công trình thu hồi trong 2017; danh mục công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất để bổ sung hoặc điều chỉnh giảm trình phê duyệt theo quy định để tổng hợp đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các làm căn cứ thực hiện;

b) Về công tác kê khai, đăng ký đất đai:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thực hiện kê khai, đăng ký đất đai phải đảm bảo cuối năm 2017 đạt 100% thửa đất;

- Sau cuộc họp này, phòng Tài nguyên và Môi trường mời Ủy ban nhân dân các xã họp để rà soát, đối chiếu với hồ sơ địa chính hiện có để xác định chính xác số lượng thửa đất chưa đăng ký và xây dựng ngay kế hoạch chi tiết triển khai công tác đăng ký đất đai theo kết quả số thửa đất đã rà soát, nhất là Mỹ Sơn đang tồn đọng 5.120 thửa đất chưa đăng ký.

- Xác định tên chủ sử dụng đất theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 19/6/217 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; chỉ đạo Ủy ban nhân cấp xã, tổ hỗ trợ pháp lý hướng dẫn người dân kê khai, đăng ký theo thôn, đồng thời cho tổ chức kê khai đăng ký ngay tại nhà. Trường hợp đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất nhưng người sử dụng đất vẫn không hợp tác thì phải có biện pháp xử lý theo quy định hiện hành;

- Hàng tháng phải báo cáo kết quả việc kê khai đăng ký về sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi tổng hợp, chỉ đạo.

c) Về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 141-TB/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập chung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã cập nhật, hoàn thiện hồ sơ địa chính để phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo công tác cập nhật, chỉnh lý biến động, theo dõi hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

d) Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Trên địa bàn huyện Ninh Sơn có nhiều dự án phải giải phóng mặt bằng, đề nghị trong thời gian tới địa phương cần tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án điện mặt trời;

- Ủy ban nhân các xã phải tập trung xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 54; Phòng Tài nguyên và Môi trường phải khẩn trương thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 57 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016.

đ) Về hoạt động của tổ hỗ trợ pháp lý: Tiếp tục duy trì, phát huy và phối hợp tốt với Tổ hỗ trợ pháp lý để giúp giải quyết những vấn đề vướng mắc của địa phương.

e) Công tác thống kê đất đai: Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai, chi nhánh Ninh Sơn kiểm tra, rà soát, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai theo quy định.

2. Lĩnh vực khoáng sản:

- Tăng cường công tác kiểm tra, đặt biệt nhất là lưu vực Sông Dinh; phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và Quy chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở khu vực giáp ranh với các huyện và khu vực giáp ranh giữa các xã trong trường hợp cần thiết;

- Tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác đá chẻ, đất san lấp và cát sông suối nhỏ trái phép trên địa bàn.

3. Về lĩnh vực môi trường:

- Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, quan tâm nhất đối với huyện Ninh Sơn là kiểm soát ô nhiễm trong chăn nuôi; kiểm tra và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn huyện, đồng thời có kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả của Đề án;

- Tổ chức rà soát và tiếp tục hổ trợ cho các xã đã công nhận xã nông thôn mới để tiếp tục duy trì chỉ tiêu về môi trường.

 4. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo:

Ninh Sơn đã làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp dân để hướng dẫn, giải thích cho người dân kịp thời không để khiếu nại đông người.

5. Về giải quyết kiến nghị của huyện Ninh Sơn:

- Công tác đăng ký đất đai tại xã Hòa Sơn, Ma Nới: Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân hai xã Hòa Sơn, Ma Nới để giải quyết dứt điểm số hồ sơ còn tồn đọng chưa bàn giao cho xã; Giao Văn phòng Đăng ký đất đai-chi nhánh Ninh Sơn cử hai nhân viên phối hợp với Ủy ban nhân dân hai xã để thẩm định và có ý kiến kết luận đối với mỗi hồ sơ đăng ký đất đai, nhiệm vụ xét duyệt hồ sơ đăng ký phải hoàn thành trong tháng 10/2017; nhiệm vụ chỉnh sữa, bổ sung, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ phải hoàn thành trước ngày 15/11/2017. 

- Đối với địa bàn xã Nhơn Sơn: Giao phòng Khoáng sản tham mưu mời các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn xã Nhơn Sơn họp để có biện pháp ưu tiên giải quyết nhu cầu cát xây dựng cho địa phương;

- Về đề xuất quy hoạch nghĩa trang: Phòng Quản lý đất đai tổng hợp diện tích đất quy hoạch nghĩa trang theo đề xuất của huyện; huyện Ninh Sơn có ý kiến chính thức bằng văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch đất nghĩa trang trên địa bàn huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến cơ quan, đơn vị biết thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để có chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ nhằm giúp huyện hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ, công tác quý IV/2017./.

NVS-TTCNTTTNMT
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    Triển khai tháng hành động quốc giaphòng chống HIV/AIDS năm 2021   - 25/11/2021
    Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông   - 16/11/2021
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2021-ĐH Nông lâm   - 26/10/2021
    CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHXH BẮT BUỘC CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/9/2021   - 23/08/2021
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.   - 13/10/2017
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam   - 12/10/2017
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.   - 11/10/2017
    Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường   - 25/08/2017
    Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017   - 17/07/2017
    Một số ý kiến bàn về văn hóa công Sở   - 03/07/2017
    Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017   - 22/05/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 08 (Từ ngày 03/3-9/3/2017)   - 16/03/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 07 (Từ ngày 24/02-02/3/2017)   - 08/03/2017
    Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh   - 28/02/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3762
Tổng lượt truy cập: 6,942,217