Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. - 02:33:02 PM | 23/10/2017
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý IV/2017. Ngày 20/10/2017, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. Tham dự buổi làm việc có: Mẫu Thái Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bác Ái; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai-chi nhánh Bác Ái; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất-chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công chức địa chính các xã của huyện Bác Ái; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện; trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp và ý kiến của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao công tác tham mưu của phòng Tài nguyên và Môi trường cho Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái về kết quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực tài nguyên môi trường; để hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện, đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Bác Ái cần tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

I. Nhiệm vụ chung:

1. Tập trung thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại Thông báo số 161/TB-VPUB ngày 19/5/2017 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các dự án vi phạm tiến độ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổng kết việc thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2014 đến nay.

2. Tập trung khắc phục việc hoàn thiện hồ sơ địa chính cấp xã theo Thông báo số 141-TB/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Ninh Hải và huyện Thuận Nam; tập trung cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Bác Ái theo quy định của pháp luật.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức sơ kết 3 năm (2014-2017) việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 30/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

4. Duy trì công tác giao ban định kỳ hàng tháng giữa phòng Tài nguyên và Môi trường với Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Ủy ban nhân dân các xã để nắm bắt tình hình và có giải pháp tham mưu giải quyết các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân huyện giao.

II. Nhiệm vụ cụ thể:    

1. Lĩnh vực quản lý đất đai:

a) Về công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Khẩn trương lập và trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quy định của Luật Đất đai 2013; rà soát danh mục công trình thu hồi trong 2017; danh mục công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất để bổ sung hoặc điều chỉnh giảm trình phê duyệt theo quy định để tổng hợp đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các làm căn cứ thực hiện;

b) Về công tác kê khai, đăng ký đất đai:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thực hiện kê khai, đăng ký đất đai phải đảm bảo cuối năm 2017 đạt 100% thửa đất;

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xét duyệt và giải quyết 100% hồ sơ tồn đọng đăng ký đất đai tại cấp xã;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân cấp xã, tổ hỗ trợ pháp lý hướng dẫn người dân kê khai, đăng ký theo thôn, đồng thời cho tổ chức kê khai đăng ký ngay tại nhà. Trường hợp đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất nhưng người sử dụng đất vẫn không hợp tác thì phải có biện pháp xử lý theo quy định hiện hành;

- Hàng tháng phải báo cáo kết quả việc kê khai đăng ký về sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi tổng hợp, chỉ đạo.

c) Về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính:

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 141-TB/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập chung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã cập nhật, hoàn thiện hồ sơ địa chính để phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo công tác cập nhật, chỉnh lý biến động, theo dõi hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

d) Về công tác giải phóng mặt bằng:

- Trên địa bàn huyện Bác Ái có nhiều dự án phải giải phóng mặt bằng, đề nghị trong thời gian tới địa phương cần tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án điện mặt trời; đường Phước Đại – Phước Tân; nhà máy chế biến thức ăn gia súc.... nhằm tạo điều kiện hổ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng;

- Ủy ban nhân các xã phải tập trung xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 54; Phòng Tài nguyên và Môi trường phải khẩn trương thẩm định hồ sơ theo quy định tại Điều 57 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016.

đ) Về hoạt động của tổ hỗ trợ pháp lý:

Tiếp tục duy trì, phát huy và phối hợp tốt với Tổ hỗ trợ pháp lý để giúp giải quyết những vấn đề vướng mắc của địa phương.

e) Công tác thống kê đất đai:

Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai-chi nhánh Bác Ái kiểm tra, rà soát, cập nhật chỉnh lý biến động đất đai theo quy định.

2. Lĩnh vực khoáng sản:

- Tăng cường công tác kiểm tra; phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu xây dựng Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, Quy chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở khu vực giáp ranh với các huyện và khu vực giáp ranh giữa các xã và dự toán kinh phí thực biện phương án theo quy định.

- Rà soát lại các điểm quy hoạch vật liệu xây dựng thông thường, đề xuất bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất (nếu có);

- Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện về việc sử dụng vật liệu trong xây dựng để truy xuất nguồn gốc và có biện pháp xử lý theo quy định.

3. Về lĩnh vực môi trường:

- Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, nhất là kiểm soát ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, chế biến phân bón vi sinh trên địa bàn;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn huyện, đồng thời có kế hoạch tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá hiệu quả của Đề án;

- Các xã cần quan tâm ý về môi trường trên địa bàn.

 4. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo:

Đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp dân để hướng dẫn, giải thích cho người dân kịp thời không để khiếu nại đông người.

5. Về giải quyết kiến nghị của huyện Bác Ái:

- Đối với công tác đăng ký đất đai tại 03 xã Phước Trung, Phước Tân, Phước Tiến thống nhất về thời gian thực hiện là: Kết thúc xét duyệt hồ sơ đăng ký đến hết ngày 30/10/2017 và thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đến hết ngày 15/11/2017 là kết thúc Dự án. Về bố trí nhân lực: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường cử 01 người/xã thường trực từ nay đến ngày 15/11/2017, Ủy ban nhân dân các xã cử cán bộ trực tiếp làm việc với cán bộ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường và Chủ tịch UBND xã phải là người trực tiếp chỉ đạo, tạo điều kiện bố trí một phòng làm việc cho đơn vị thi công và Văn phòng Đăng ký đất đai-chi nhánh Bác Ái cử 01 nhân viên/xã và thực hiện xét duyệt hồ sơ đăng ký ngay tại UBND xã, có ý kiến cụ thể đối với từng hồ sơ. Về nội dung công việc: Đối với hồ sơ thẩm định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (đã hoàn thành công khai tại UBND cấp xã) thì UBND cấp xã bàn giao ngay cho chi nhánh văn phòng thực hiện thủ tục chuẩn bị hồ sơ trình ký giấy chứng nhận, Đối với hồ sơ thẩm định không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (đã hoàn thành công khai tại UBND cấp xã) thì UBND cấp xã bàn giao ngay cho chi nhánh văn phòng để xác nhận vào đơn đăng ký theo quy định và chuyển thông tin cho UBND cấp xã để thông báo cho người sử dụng đất biết, Trường hợp thẩm định còn sai sót, cần phải sửa chữa bổ sung thì khẩn trương chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ trước ngày 15/11/2017. Về trách nhiệm: Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường chịu trách nhiệm chính, thực hiện phân loại hồ sơ, bổ sung, kiểm tra thực địa, UBND cấp xã sau cuộc họp này thành lập Tổ công tác để phối hợp với nhân viên Trung tâm và chi nhánh Văn phòng đăng ký tổ chức xét duyệt 100% hồ sơ đăng ký, không để tồn đọng, Văn phòng Đăng ký đất đai-chi nhánh Bác Ái kiểm tra và thẩm định hồ sơ đăng ký đất đai kịp thời không để tồn đọng và có Văn bản hướng dẫn cấp xã hoàn tất việc xét duyệt tất cả các hồ sơ đã đăng ký đất đai, không để tồn đọng.

- Giao cho Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám theo dõi, giải quyết vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo Công ty TNHH Hoàng Long chỉnh sửa hồ sơ đăng ký đất đai bị trùng lặp số hiệu tờ bản đồ địa chính để bàn giao lại cho UBND xã Phước Tân; phòng Tài nguyên và Môi trường Bác Ái cử cán bộ xuống các xã để đôn đốc, phối hợp thực hiện, giải quyết vướng mắc ngay tại cơ sở.

   - Đối với việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân xã Phước Hòa xâm canh tại huyện Ninh Sơn: Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận chỉ đạo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai-chi nhánh Ninh Sơn kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ để trình cấp giấy chứng nhận cho người dân nếu đủ điều kiện. 

NVS-TTCNTTTNMT
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    Triển khai tháng hành động quốc giaphòng chống HIV/AIDS năm 2021   - 25/11/2021
    Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông   - 16/11/2021
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2021-ĐH Nông lâm   - 26/10/2021
    CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHXH BẮT BUỘC CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/9/2021   - 23/08/2021
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 20/10/2017
    Kết quả họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.   - 13/10/2017
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam   - 12/10/2017
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.   - 11/10/2017
    Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường   - 25/08/2017
    Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017   - 17/07/2017
    Một số ý kiến bàn về văn hóa công Sở   - 03/07/2017
    Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017   - 22/05/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 08 (Từ ngày 03/3-9/3/2017)   - 16/03/2017
    Bản tin cải cách hành chính số 07 (Từ ngày 24/02-02/3/2017)   - 08/03/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3467
Tổng lượt truy cập: 6,941,923