Hành lang bảo vệ bờ biển – công cụ quan trọng trong bảo vệ bờ biển, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển - 01:51:51 PM | 12/12/2017
Tại sao lại phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển?

Bờ biển Bình Sơn – Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận

Trong bối cảnh, vùng bờ dễ bị tổn thương do các nguy cơ từ tự nhiên như xói mòn, bão lũ, ngập lụt, biến đổi khí hậu và nước biển dâng,… và từ hoạt động của con người như việc khai thác, sử dụng quá mức các dạng tài nguyên, các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, hệ sinh thái biển và vùng bờ,…, hành lang bảo vệ bờ bờ biển được xem là một trong những công cụ quan trọng góp phần giải quyết các vấn đề này. Kinh nghiệm thực tiễn ở nhiều nước cho thấy, việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển đáp ứng được nhiều mục tiêu chính sách khác nhau như: (1) Hành lang bảo vệ bờ biển cung cấp một khoảng không gian có hiệu quả cao trong việc giảm thiểu thiệt hại tài sản do lũ lụt và xói mòn ven biển và bảo vệ các công trình như kè bờ, đê điều; (2) Không giống như các cấu trúc cứng để bảo vệ bờ biển, hành lang bảo vệ bờ biển giúp duy trì chu trình tự nhiên của bờ biển và bảo tồn tính động của bờ biển tự nhiên và điều này cho phép các chu trình xói mòn/bồi tụ tự nhiên xảy ra và giúp duy trì lượng trầm tích ở bờ biển; (3) Hành lang bảo vệ bờ biển cũng giúp duy trì tiếp cận bờ biển bằng cách ngăn chặn các công trình ngay trên bờ biển cũng như cung cấp không gian mở của bờ biển tự nhiên; (4) Hàng lang bảo vệ bờ biển thường được xem là không gian vui chơi công cộng mở và chúng cũng có thể cung cấp quyền tiếp cận của công chúng với biển.

Như vậy, việc thiết lập và quản lý hiệu quả hành lang bảo vệ bờ biển sẽ đóng góp đáng kể vào việc quản lý bền vững hệ thống ven biển, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì các dịch vụ hệ sinh thái, bảo vệ các quần thể trước nguy cơ ngập lụt và xói, sạt lở bờ biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang đe doạ các quốc gia ven biển, đảo nhỏ nói chung và Việt Nam nói riêng. Học tập kinh nghiệm của các nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển của nước ta, lần đầu tiên, hành lang bảo vệ bờ biển đã được áp dụng và được quy định trong Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Hành lang bảo vệ bờ biển là gì?

Học tập kinh nghiệm của một số nước và phù hợp với điều kiện của nước ta, tại Khoản 1 Điều 23 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Hành lang bảo vệ bờ biển được thiết lập ở đâu?

Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển, trong thực tế, dải đất này trong phạm vi vùng bờ. Tuy nhiên, không giống như quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được lập cho toàn bộ vùng bờ, hành lang bảo vệ bờ biển có thể không được thiết lập trên toàn bộ bờ biển mà chỉ ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Vùng bờ bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển, trong đó vùng biển ven bờ có ranh giới trong là đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm (18,6 năm) và ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một Khoảng cách 06 hải lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định và công bố; vùng đất ven biển bao gồm các xã, phường, thị trấn có biển.

Nguyên tắc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Để đáp ứng được các mục tiêu và yêu cầu quản lý, việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Phải đáp ứng mục tiêu và yêu cầu của việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển: phải được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển

- Bảo đảm tính khoa học, khách quan; hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển, có tính đến hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên ở vùng đất ven biển; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa; bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;

- Phải phù hợp với quy định của pháp luật về đê điều, khu vực biên giới trên biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh;

- Phải xác định rõ chỉ giới hành lang bảo vệ bờ biển ở các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;

- Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trong khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Cơ quan chịu trách nhiệm trong việc thiết lập, quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển

Ủy ban nhân dân tỉnh có biển có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc thiết lập, tổ chức công bố và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển;

- Ban hành quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển;

- Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương có biển có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên chưa khai thác, sử dụng trong hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của pháp luật;

- Tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn;

- Quản lý, bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ bò biển; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn;

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có biển có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển;

- Phối hợp thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn;

- Bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng lấn chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn;

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn.

TQL- Chi cục Biển (Nguồn: http://www.vasi.gov.vn)
 
  Các bài viết mới hơn
    Tỉnh Ninh Thuận tăng cường thực hiện quản ký tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển   - 14/01/2019
    Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh năm 2018   - 08/01/2019
    Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019   - 29/11/2018
    Kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh năm 2018.   - 21/11/2018
    Cần quy định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển   - 12/11/2018
    Một số chủ trương lớn về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới   - 26/10/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển   - 05/09/2018
    Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018   - 04/09/2018
    Công đoàn Sở TNMT: Tham gia Hội thi văn hóa – thể thao kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm 2018   - 19/06/2018
    Kiểm soát chất thải nhựa trên biển: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phù hợp cho Việt Nam   - 28/05/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ   - 12/12/2017
    Bảo tồn biển trước sức ép phát triển kinh tế   - 11/12/2017
    Infographic – Nhận chìm vật chất xuống biển – 3 điều cần biết!   - 29/11/2017
    Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (B&HĐVN)vừa tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định gửi Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển”.   - 23/11/2017
    Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022   - 02/11/2017
    Phục hồi các rạn san hô cứng tại Khu Ramsar Côn Đảo   - 27/09/2017
    Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung   - 27/09/2017
    Xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo   - 20/09/2017
    Đoàn thanh niên: Hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2017   - 28/08/2017
    Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tàu Hải An 02   - 07/08/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 13, ngày 14/02/2019
29 - 310C
20 - 220C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Đêm 13, ngày 14/02/2019
21 - 310C
21 - 310C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6.

Đêm 13, ngày 14/02/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Gió đông bắc sẽ suy yếu dần từ ngày 14/02.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1378
Tổng lượt truy cập: 3,212,783