Công tác quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên – môi trường biển trên địa bàn tỉnh năm 2017 - 03:58:24 PM | 27/12/2017
Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, các ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương ven biển trong công tác quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên, môi trường biển trên địa bàn tỉnh và đạt được kết quả quan trọng.

1. Kết quả triển khai thực hiện

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên, môi trường biển;

- Thực hiện hiệu quả Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển;

- Phối hợp tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển;

- Quản lý kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; phòng ngừa, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển;

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ;

- Công tác thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển;

- Giao, sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hoạt động nhận chìm ở biển.

2. Những thuận lợi, khó khăn

 Trong năm qua, công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng. Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã nâng cao trách nhiệm và phối hợp hiệu quả, tạo sự liên kết đồng bộ, thống nhất trong việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; công tác tuyên truyền được chú trọng, nhờ đó sự hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển của tầng lớp nhân dân trong tỉnh được nâng lên, bộ mặt của các địa phương ven biển thay đổi rõ nét; xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế biển là chủ trương lớn của Đảng, phát triển kinh tế phải hướng ra biển, gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân ở vùng ven biển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên môi trường biển trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định như:

- Các nhiệm vụ giao cho các địa phương nhiều, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nhưng kinh phí cho thực hiện còn hạn chế nên một số nhiệm vụ chưa được triển khai thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng tiến độ.

- Đội ngũ cán bộ quản lý về lĩnh vực tài nguyên môi trường biển hiện nay đang thiếu và còn hạn chế về chuyên môn, nhất là ở cấp huyện và cấp xã.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển được đầu tư nhưng còn thiếu, nhất là các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho việc giao khu vực biển và kiểm soát môi trường biển.

- Công tác phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các địa phương còn chưa đồng bộ, nhất là trong công tác phối hợp xác định đường mực nước triều thấp nhất trung bình nhiều năm, đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, ranh giới ngoài 3 hải lý và 6 hải lý tính từ đường mức triều thấp nhất trung bình nhiều năm về phía biển và đã phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng ven biển.

3. Đề xuất và kiến nghị

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện tốt, hiệu quả công tác quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên, môi trường biển trên địa bàn tỉnh, xin đề xuất và kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường một số nội dung sau:

- Đối với các nhiệm vụ, dự án trên vùng biển tỉnh Ninh Thuận thuộc Đề án tổng thể về điều tra cơ bản tài nguyên biển thì cần phải chia sẻ, bàn giao lại các kết quả điều tra cho tỉnh để có cơ sở quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển một cách có hiệu quả.

- Hỗ trợ, trang bị cho tỉnh một số trang thiết bị chuyên dùng tại quyết định 693/QĐ-BTNMT ngày 21/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển.

- Sớm công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm và đường ranh giới phía ngoài tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm theo phương vĩ tuyến một khoảng cách 03 hải lý và 6 hải lý đối với vùng biển tỉnh Ninh Thuận; Cung cấp hải đồ điện tử vùng biển tỉnh Ninh Thuận trên nền phần mềm Microstation hoặc Mapinfo hoặc ArcGis để thuận tiện trong việc giao khu vực biển cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

- Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Đồng thời, hỗ trợ cho địa phương về kinh phí trong việc thực hiện Chương trình này.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng, khai thác tài nguyên, môi trường biển

          4. Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

- Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch 4615/KH-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tổng hợp đới bờ, tài nguyên môi trường biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Tham mưu UBND tỉnh giao khu vực biển nhất định cho các tổ chức cá  nhân khai thác, sử dụng khu vực biển khi có nhu cầu;

- Tiếp tục triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh và các dự án nhận chìm ở biển của các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu.

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận và dự án phân vùng sử dụng tổng hợp vùng bờ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hương đến năm 2030;

- Tổ chức tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát riển bền vững tài nguyên, môi trường biển cho các địa phương ven biển;

- Phối hợp tổ chức Tuần lễ Biển, hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018;

- Tham mưu  xây dựng Chương trình Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Ninh Thuận theo Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển theo Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 16/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển với các sở, ngành và địa phương liên quan./.

Châu Âu – Chi cục Biển
 
  Các bài viết mới hơn
    Tỉnh Ninh Thuận tăng cường thực hiện quản ký tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển   - 14/01/2019
    Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh năm 2018   - 08/01/2019
    Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019   - 29/11/2018
    Kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh năm 2018.   - 21/11/2018
    Cần quy định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển   - 12/11/2018
    Một số chủ trương lớn về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới   - 26/10/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển   - 05/09/2018
    Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018   - 04/09/2018
    Công đoàn Sở TNMT: Tham gia Hội thi văn hóa – thể thao kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm 2018   - 19/06/2018
    Kiểm soát chất thải nhựa trên biển: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phù hợp cho Việt Nam   - 28/05/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Đẩy mạnh hoạt động quản lý tổng hợp vùng bờ   - 22/12/2017
    Quảng Trị quy hoạch Phân vùng chức năng vùng bờ đến năm 2020   - 22/12/2017
    Tình trạng triều cường đã gây sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đê ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận   - 21/12/2017
    Hành lang bảo vệ bờ biển – công cụ quan trọng trong bảo vệ bờ biển, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển   - 12/12/2017
    Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ   - 12/12/2017
    Bảo tồn biển trước sức ép phát triển kinh tế   - 11/12/2017
    Infographic – Nhận chìm vật chất xuống biển – 3 điều cần biết!   - 29/11/2017
    Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (B&HĐVN)vừa tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định gửi Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển”.   - 23/11/2017
    Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022   - 02/11/2017
    Phục hồi các rạn san hô cứng tại Khu Ramsar Côn Đảo   - 27/09/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 13, ngày 14/02/2019
29 - 310C
20 - 220C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Đêm 13, ngày 14/02/2019
21 - 310C
21 - 310C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6.

Đêm 13, ngày 14/02/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Gió đông bắc sẽ suy yếu dần từ ngày 14/02.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1351
Tổng lượt truy cập: 3,212,756