Kết quả triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển năm 2017 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận - 10:05:18 AM | 12/01/2018
Ngày 07/01/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tại Quy chế này quy định nhiệm vụ và trách nhiệm của các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển trong việc phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

Hoạt động vệ sinh môi trường biển nhân dịp Ngày môi trường thế giới 5/6 và

Ngày đại dương thế giới 8/6 tại bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận

 Năm 2017, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh về  công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh, các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển đã nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc phối hợp để tạo mối liên kết đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả quan trọng nhất định trong các công việc nhue sau: Công tác phối hợp triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật  về quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển; Công tác triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; Công tác thực hiện các chương trình, kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; Công tác thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, thiên tai trên biển; Công tác tuyên truyền pháp luật về biển và hải đảo; Công tác hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế phối hợp này vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định như:

- Các nhiệm vụ giao cho các địa phương nhiều, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực nhưng kinh phí thực hiện còn hạn chế nên một số nhiệm vụ chưa được triển khai thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng tiến độ.

- Đội ngũ cán bộ quản lý về lĩnh vực tài nguyên môi trường biển hiện nay đang thiếu và còn hạn chế về chuyên môn, nhất là ở cấp huyện và cấp xã.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển được đầu tư nhưng còn thiếu, nhất là các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho việc giao khu vực biển và kiểm soát môi trường biển.

- Việc ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Luật Tài nguyên và Môi trường biển của các Bộ, ngành Trung ương còn chậm, thiếu, nhất là các văn bản hướng dẫn định mức chi cho việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, dự án giao trong Luật.

- Công tác phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các địa phương còn chưa đồng bộ, nhất là trong công tác phối hợp xác định và công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm, ranh giới ngoài 3 hải lý và 6 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm về phía biển và đã phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng ven biển

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên, môi trường biển đến các tầng lớp Nhân dân chưa được thường xuyên, sâu rộng, nhất là người dân sinh sống tại khu vực ven biển.

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển  xây dựng phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới như: Công tác quán triệt, phổ biến và tuyên truyền các văn bản về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; Nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; Rà soát và cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; Tăng cường công tác quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Đẩy mạnh công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu tổn thất do thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Tăng cường công tác đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ vào quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và huy động các nguồn lực đầu tư.

Qua đó, kiến nghị và đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường các nội dung như sau:

- Cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn cho các địa phương ven biển trong việc thực hiện giao, cho thuê khu vực biển để giải quyết các quy định chồng chéo giữa Thông tư số 02/2015/TT- BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ;

- Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn hướng dẫn tiêu chí xác định nguy xảy ra sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên đất liền có quy mô lưu trữ trên 20 tấn để xác định thẩm quyền phê duyệt tại Khoản 3, 4 Điều 7 của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013;

  - Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các chuyên gia xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng, khai thác tài nguyên, môi trường biển để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Hỗ trợ kinh phí cho tỉnh thực hiện các dự án, chương trình, nhiệm vụ theo Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quan tâm hỗ trợ cho tỉnh tiếp nhận nguồn vốn các nhà tài trợ ODA thuộc Chương trình sắp xếp dân cư, ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ven biển để giúp tỉnh có điều kiện sắp xếp, bố trí lại dân cư vùng ven biển, nhằm tránh và giảm nhẹ thiên tai và bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản Nhân dân trong mùa mưa bão;

- Cung cấp hải đồ điện tử vùng biển Ninh Thuận trên nền phần mềm Microstation hoặc Mapinfo hoặc ArcGis; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ ngành khác liên quan hướng dẫn cụ thể việc giao khu vực biển cho mục đích an ninh quốc phòng;

   - Phối hợp với Bộ, ngành liên quan hỗ trợ, trang bị cho tỉnh một số trang thiết bị chuyên dùng để phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển;

- Chia sẻ, bàn giao kết quả các dự án, đề tài được thực hiện trên vùng biển tỉnh Ninh Thuận cho tỉnh để có cơ sở quản lý, sử dụng, khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển một cách có hiệu quả;

- Sớm công bố đường mực nước triều thấp nhất trung bình nhiều năm và đường ranh giới phía ngoài tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm theo phương vĩ tuyến một khoảng cách 03 hải lý và 6 hải lý đối với vùng biển tỉnh Ninh Thuận./.

Trần Quốc Lâm (Chi cục Biển)
 
  Các bài viết mới hơn
    Tỉnh Ninh Thuận tăng cường thực hiện quản ký tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển   - 14/01/2019
    Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh năm 2018   - 08/01/2019
    Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019   - 29/11/2018
    Kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh năm 2018.   - 21/11/2018
    Cần quy định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển   - 12/11/2018
    Một số chủ trương lớn về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới   - 26/10/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển   - 05/09/2018
    Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018   - 04/09/2018
    Công đoàn Sở TNMT: Tham gia Hội thi văn hóa – thể thao kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm 2018   - 19/06/2018
    Kiểm soát chất thải nhựa trên biển: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phù hợp cho Việt Nam   - 28/05/2018
  Các bài viết cũ hơn
    10 năm kiếm tìm giá trị của Biển   - 04/01/2018
    Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số đảo, cụm đảo lớn   - 03/01/2018
    Công tác quản lý tổng hợp và thống nhất tài nguyên – môi trường biển trên địa bàn tỉnh năm 2017   - 27/12/2017
    Đẩy mạnh hoạt động quản lý tổng hợp vùng bờ   - 22/12/2017
    Quảng Trị quy hoạch Phân vùng chức năng vùng bờ đến năm 2020   - 22/12/2017
    Tình trạng triều cường đã gây sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đê ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận   - 21/12/2017
    Hành lang bảo vệ bờ biển – công cụ quan trọng trong bảo vệ bờ biển, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển   - 12/12/2017
    Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ   - 12/12/2017
    Bảo tồn biển trước sức ép phát triển kinh tế   - 11/12/2017
    Infographic – Nhận chìm vật chất xuống biển – 3 điều cần biết!   - 29/11/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 13, ngày 14/02/2019
29 - 310C
20 - 220C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Đêm 13, ngày 14/02/2019
21 - 310C
21 - 310C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6.

Đêm 13, ngày 14/02/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Gió đông bắc sẽ suy yếu dần từ ngày 14/02.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1388
Tổng lượt truy cập: 3,212,793