Kết quả cuộc họp giao ban Qúy I năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - 07:01:57 AM | 03/05/2018
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2018, ngày 24/4/2018, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn.

Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Võ Đình Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Sơn; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Sơn; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công chức địa chính các xã của huyện Ninh Sơn; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm Quý II năm 2018 của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện; trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp và ý kiến của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Sơn đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2018, cụ thể như sau:

I. Nhiệm vụ chung:

- Tiếp nhận và đưa Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện vào hoạt động sau khi được bàn giao.

- Đăng ký nhu cầu về tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để hỗ trợ, phối hợp tập huấn.

II. Nhiệm vụ cụ thể:    

1. Về lĩnh vực quản lý đất đai:

- Tập trung chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, nâng cao trách nhiệm của các xã, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai.

- Tổ chức công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2018; xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nhất là các dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện. Thời gian báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 30/6/2018.

- Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đúng thời gian quy định.

- Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Báo cáo phải làm rõ được các công trình đã thực hiện, các công trình có khả năng thực hiện và các công trình không có khả năng thực hiện, nguyên nhân của việc không thực hiện để đề xuất điều chỉnh hoặc chuyển tiếp. Thời gian báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 30/6/2018.

- Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã về công tác kê khai đăng ký và giám sát việc thực hiện; phấn đấu đến tháng 9/2018 hoàn thành 100% thửa đất trên địa bàn huyện đều được kê khai đăng ký, có biện pháp xử lý đối với các chủ sử dụng đất không chấp hành việc kê khai đăng ký theo đúng quy định pháp luật.

- Triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch 1491/KH-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

- Rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất đất công ích. Thời gian báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 30/6/2018.

- Khẩn trương rà soát lại bộ thủ tục hành chính một cửa liên thông cấp huyện, xã và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổ chức công khai bộ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện và Ủy ban nhân dân các xã.

- Tổ chức kiểm tra tất cả các xã về công tác quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ địa chính để kịp thời chấn chỉnh theo đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp và đất nông nghiệp đã đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng và giao cho xã quản lý. Thời gian báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 30/6/2018.

- Tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra, xử lý kiên quyết xử lý và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện, không để tồn đọng kéo dài.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát việc tham mưu cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) cho các hộ gia đình, cá nhân trùng lên diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn tại địa bàn hai xã Hòa Sơn, Ma Nới để có biện pháp thu hồi và điều chỉnh lại Giấy chứng nhận đã cấp cho phù hợp.

2. Lĩnh vực khoáng sản:

- Về thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: Đề nghị chỉ đạo các bộ phận chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo địa bàn quản lý đã được Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành tại văn bản số 209/PA-UBND ngày 10/11/2017.

- Khẩn trương xây dựng và tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác với địa phương liên quan ở khu vực giáp ranh các huyện và tổ chức thực hiện (được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 18/7/2017; Văn bản số 168/UBND-KT ngày 10/01/2018;).

- Trên cơ sở Kế hoạch đột phá về lĩnh vực khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh (Kế hoạch số 1140/KH-UBND ngày 22/3/2018 về nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản năm 2018), khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ cụ thể đến hành tháng, quý.

- Đề nghị chỉ đạo: Ủy ban nhân dân các xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn, Hòa Sơn, Lâm Sơn tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác đá chẻ (khu vực núi Hòn Khô, Núi Paval, khu vực núi Hòn Lúp) và cát xây dựng (khu vực bãi bồi gần bờ sông Dinh đoạn qua xã Nhơn Sơn, suối cạn xã Hoà sơn ); Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý đối tượng khai thác, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ khoáng sản trái phép theo thẩm quyền được quy định.

3. Lĩnh vực Môi trường:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 1139/KH-UBND và Kế hoạch số 1140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo tổ chức quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể trong tháng 4/2018 (Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 1139/KH-UBND đột phá về nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường nông thôn, vùng ven biển và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện năm 2018).

-        Triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp-văn minh” đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu các cơ sở sản xuất có lưu lượng nước thải từ 30 m3/ngày.đêm trở lên thuộc thẩm quyền ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của UBND cấp huyện phải hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo đến ngày 30 tháng 9 năm 2018 nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn môi trường cho phép và kiên quyết xử lý đối với các cơ sở sản xuất không đạt quy chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật.

-        Hoàn thành việc lập, phê duyệt và triển khai kế hoạch phát triển cây xanh, vườn hoa, thu gom rác thải tại các xã, thị trấn; tiếp tục hổ trợ cho các xã đã công nhận xã nông thôn mới để tiếp tục duy trì chỉ tiêu về môi trường.

- Tổ chức rà soát, thống kê các điểm tập kết rác thải và các khu vực rác thải chưa được thu gom gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, nhất là các xã ven biển, vùng nông thôn để xây dựng kế hoạch, lộ trình thu gom rác thải và tổ chức xử lý triệt để các điểm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

4. Lĩnh vực tài nguyên nước:

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường  lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng tài nguyên nước giai đoạn 2016 – 2020.

- Tổ chức thông tin tuyên truyền đến các hộ dân cần sử dụng tiết kiệm nước trong tình hình khô hạn và ưu tiên giải quyết nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là những vùng thiếu nước trên địa bàn của huyện.

- Tổ chức kiểm tra, lập kế hoạch tu sửa các giếng chống hạn (nếu có) trên địa bàn huyện để đảm bảo phục vụ nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục kiểm tra tất cả các cơ sở khai thác, sử dụng nước ngầm tại địa phương, thống kê tình hình sử dụng, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước ngầm.

- Tiếp tục triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 5099/KH-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý và sử dụng tài nguyên nước giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn huyện Quý I/2018.

5. Lĩnh vực thanh tra:

- Báo cáo tình hình kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, đặc biệt là là tại các tuyến đường được đầu tư mới; kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai (lấn, chiếm đất; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; hủy hoại đất;…) (được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 5441/UBND-QHXD ngày 26/12/2017 “V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai”).

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm về môi trường theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đặc biệt tập trung về các hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều 20 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2318/UBND-KGVX ngày 15/6/2017 “V/v tiếp tục triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch”.

- Báo cáo việc triển khai thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai của UBND cấp xã theo Kế hoạch 2755/KH-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2010 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong đó: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với tối thiểu 05 đơn vị cấp xã thuộc mỗi huyện, thành phố.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện việc xây dựng, ký kết kế hoạch phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với Hội Luật gia thành phố (theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại Thông báo số 104/TB-VPUB ngày 27/3/2018)

- Báo cáo số lượng quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của các cấp có hiệu lực pháp luật trên địa bàn, trong đó nêu: số quyết định đã được chấp hành, số quyết định chưa chấp hành, số quyết định đã thực hiện cưỡng chế thi hành (theo quy định tại Quyết định số 138/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Ban hành trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận).

6. Công tác khác:

- Khẩn trương rà soát khắc phục những tồn tại, hạn chế trong ông tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường được phát hiện qua thanh tra theo Kết luận thanh tra số 944/KL-BTNMT ngày 02/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Về tập huấn nghiệp vụ chuyên môn: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện rà soát, đăng ký nội dung tập huấn và lập kế hoạch tập huấn gửi gấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị và tổ chức ngay các lớp tại huyện trong tháng 5/2018.

- Vấn đề vướng mắc về lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường của Ủy ban nhân dân huyện và của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, đề nghị giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua các hình thức như sau: tổng hợp bằng văn bản gửi về Sở; liên hệ hỏi trực tiếp các phòng chuyên môn của Sở; gửi qua mục hỏi-đáp trên Trang thông tin điện tử của Sở để được hướng dẫn, trả lời.

- Về ứng dựng công nghệ thông tin, đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; tăng cường trao đổi thông tin trên môi trường điện tử, đặc biệt là trao đổi thông tin giữa cơ quan tài nguyên môi trường huyện với Sở Tài nguyên và Môi trường. Về tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường huyện lập kế hoạch gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp tổ chức, nhất là ứng dụng các phần mền quản lý.

7. Về nội dung kiến nghị của huyện

- Vấn đề xả thải của Nhà máy thủy điện Đa Nhim gây ô nhiễm môi trường: Giao nhiệm vụ cho Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường Ninh Sơn, Ủy ban nhân dân xã Lâm Sơn kiểm tra, giải quyết theo kiến nghị của người dân.

- Vấn đề người sử dụng đất tự ý hạ cos đất nền để sản xuất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép là trái với Khoản 25 Điều 3 Luật đất đai, đề nghị phòng Tài ngyên và Môi trường kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với các trường hợp người sử dụng đất nằm trong hành lang an toàn Quốc lộ 27 chưa được cấp Giấy chứng nhận, nay Nhà nước điều chỉnh phạm vi ranh giới hành lang an toàn công trình thì được xem xét cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích nằm ngoài hành lang an toàn công trình và người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 - Đối với các trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong vùng dự án đang chuẩn bị triển khai: Đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã nơi có dự án, kịp thời kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật (Điều 188 Luật Đất đai năm 2013).  

- Vấn đề cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất vùng kinh tế mới, khu vực giãn dân theo chính sách của nhà nước: Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc cung cấp các Quyết định hoặc danh sách người đi xây dựng khu kinh tế mới, giãn dân để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận.

- Đối với diện tích khu tái định canh dự án hồ chứa nước sông Cái do BQL Dự án đầu tư XD các công trình giao thông quản lý trên địa bàn xã Lâm Sơn nhưng để người dân lấn chiếm: Đề nghị Ủy ban huyện Ninh Sơn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp giao giao lại cho địa phương quản lý để cấp giấy chứng nhận cho người dân trong vùng dự án.          BQL Dự án đầu tư XD các công trình giao thông BQL Dự án đầu tư XD các công trình giao thông  

 BQL Dự án đầu tư XD các công trình giao thông

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Ngọc Thạch đến cơ quan, đơn vị biết thực hiện./. 

NVT-ĐĐBĐVT
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    Tài liệu thông báo đấu giá chợ Tấn Tài   - 21/11/2019
    Thông báo Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Đo đạc và bản đồ; công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận; quán triệt chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.   - 07/08/2019
    Triển khai thực hiện Văn bản số 04/VBHN-BTNMT ngày 28/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực văn bản hợp nhất về hoạt động đo đạc bản đồ   - 25/01/2019
    Luật Đo đạc và Bản đồ - Bước đột phá trong hoàn thiện thể chế chính sách và ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0   - 31/05/2018
    Chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai   - 31/05/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp   - 10/01/2018
    Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính   - 10/01/2018
    ViLIS 3.0 – chìa khóa của cơ sở dữ liệu đất đai.   - 11/10/2017
    Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động điều tra cơ bản lĩnh vực đo đạc và bản đồ   - 27/09/2017
    Xây dựng bản đồ số ngành giao thông   - 14/08/2017
    Cục Viễn thám quốc gia tổ chức đoàn cán bộ đến tham quan trạm HUB của hệ thống VINASAT-1   - 14/08/2017
    Quy định về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ   - 17/07/2017
    Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam   - 17/07/2017
    Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam đi đầu trong sắp xếp, tinh giảm tổ chức bộ máy   - 17/07/2017
    Nghị định mới về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường   - 28/06/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2522
Tổng lượt truy cập: 7,222,493