Kết quả cuộc họp giao ban giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - 01:44:53 PM | 01/06/2018
Thực hiện Quy chế làm việc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018, ngày 25/5/2018, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Trần Minh Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Thuận Bắc; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố; trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp và ý kiến của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2018, cụ thể như sau:

I. Nhiệm vụ chung:

- Tiếp nhận và đưa Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố vào hoạt động theo Quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đăng ký nhu cầu về tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để hỗ trợ, phối hợp tập huấn.

II. Nhiệm vụ cụ thể:    

1. Về lĩnh vực quản lý đất đai:

- Tập trung chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố, nâng cao trách nhiệm của các xã, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai.

- Tổ chức công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2018; xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nhất là các dự án thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Thời gian báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 30/6/2018; xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đúng thời gian quy định.

- Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Báo cáo phải làm rõ được các công trình đã thực hiện, các công trình có khả năng thực hiện và các công trình không có khả năng thực hiện, nguyên nhân của việc không thực hiện để đề xuất điều chỉnh hoặc chuyển tiếp. Thời gian báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 30/6/2018.

- Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã về công tác kê khai đăng ký và giám sát việc thực hiện; phấn đấu đến tháng 9/2018 hoàn thành 100% thửa đất trên địa bàn thành phố đều được kê khai đăng ký, có biện pháp xử lý đối với các chủ sử dụng đất không chấp hành việc kê khai đăng ký theo đúng quy định pháp luật; rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất đất công ích. Thời gian báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 30/6/2018.

- Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 1491/KH-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

- Tổ chức kiểm tra tất cả các xã về công tác quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ địa chính để kịp thời chấn chỉnh theo đúng quy định pháp luật.

- Tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra, xử lý kiên quyết xử lý và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, không để tồn đọng kéo dài.

2. Lĩnh vực khoáng sản:

-Triển khai ký kết Quy chế phối hợp quản lý khoáng sản chưa khai thác vùng giáp ranh (theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 và Văn bản số 168/UBND-KT ngày 10/01/2018);

- Trên cơ sở Kế hoạch đột phá về lĩnh vực khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh (Kế hoạch số 1140/KH-UBND ngày 22/3/2018 về nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản năm 2018), khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ cụ thể đến hành tháng, quý.

- Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra liên ngành, chủ động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật khoáng sản, đặc biệt là các khu vực, các điểm nóng về khoáng sản; tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm; nâng cao tinh thần trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp  phường trong việc quản lý khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép .

3. Lĩnh vực thanh tra: Khẩn trương tổng hợp các tồn tại, vướng mắc báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức làm việc tháo gỡ những vướng mắc. Phối hợp thực hiện khắc phục kết luận 944 của Thanh tra Bộ.

4. Công tác quản lý môi trường:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1139/KH-UBND  ngày 02/03/2018 đột phá về “Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường nông thôn, vùng ven biển và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2018”.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp-văn minh” đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

5. Công tác khác:

- Về tập huấn nghiệp vụ chuyên môn: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, đăng ký nội dung tập huấn và lập kế hoạch tập huấn gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị và tổ chức ngay các lớp tại huyện trong tháng 6/2018.

- Vấn đề vướng mắc về lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai : Giao Phòng Quản lý đất đai có Văn bản trả lời, hướng dẫn để Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Ngọc Thạch đến cơ quan, đơn vị biết thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để có chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ nhằm giúp  hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ./.

TT Công nghệ thông tin TNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Chuyên gia Quốc tế chia sẻ kinh nghiệm về kinh tế đất đai   - 16/07/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin   - 23/01/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.   - 04/01/2018
    Phổ biến, tuyên truyền về triển khai dịch vụ công trực tuyến tài nguyên và môi trường   - 26/12/2017
    Cụm thi đua các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017   - 29/11/2017
    Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT quản lý văn bản   - 03/10/2017
    Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017   - 03/10/2017
    Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017.   - 22/09/2017
    Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệpTrung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2017.   - 15/08/2017
    Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý tài nguyên và môi trường Cụm thi đua số V - Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2017   - 01/08/2017
    Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ 2017-2020.   - 27/07/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2655
Tổng lượt truy cập: 7,222,626