Kết quả cuộc họp giao ban Qúy II năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc - 02:57:28 PM | 03/08/2018
Để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2018, ngày 20/4/2018, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.

Tham dự buổi làm việc có: Đồng chí Lê Quốc Xanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc; Lãnh đạo, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thuận Bắc; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cán bộ địa chính các xã của huyện Thuận Bắc; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ  Quý II năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm Quý III năm 2018 của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn huyện; trên cơ sở ý kiến các thành viên dự họp và ý kiến của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Bắc đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của quý III năm 2018, cụ thể như sau:

 1. Về lĩnh vực đất đai:

- Tiếp tục tự kiểm tra, rà soát, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện theo Kết luận thanh tra số 944/KL-BTNMT ngày 02/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch số 1491/KH-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Xây dựng kế hoạch và tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nhất là các dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện; đồng thời chủ động rà soát, xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đúng thời gian quy định.

- Tổ chức triển khai thực hiện ngay Quyết định số 208/QĐ_UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu Kế hoạch đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện Thuận Bắc phải thực hiện kê khai đăng ký 240 thửa đất/268 ha và đảm bảo trong tháng 9/2018 phải hoàn thành 100% thửa đất trên địa bàn huyện đều được kê khai đăng ký; kiên quyết xử lý đối với các chủ sử dụng đất không chấp hành việc kê khai đăng ký theo đúng quy định và địa phương nào còn diện tích phải kê khai nhưng không tổ chức kê khai thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh.

- Tổ chức công bố, công khai và thực hiện bộ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của huyện và Ủy ban nhân dân các xã.

- Rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện.

-   Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp đã đưa ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng (tập trung xác định ranh giới thuộc trách nhiệm xã quản lý, đưa diện tích đất này vào quy hoạch sử dụng đất của huyện,…).

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện (nhất là các dự án năng lượng tái tạo), phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai để hỗ trợ cung cấp tài liệu, hồ sơ, cơ sở pháp lý phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác và sử dụng hồ sơ địa chính đối với các xã; chỉ đạo quyết liệt các xã phải cũng cố hoàn thiện hồ sơ địa chính theo quy định và thực hiện thường xuyên việc cập nhật, quản lý hồ sơ địa chính ở cấp xã.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, xử lý kiên quyết và dứt điểm các vi phạm, nhất là công tác quản lý, sử dụng đất công ích, xử lý nghiêm những trường hợp cho thuê, cho mượn, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài.

 2. Lĩnh vực khoáng sản:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND  ngày 27/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 về ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện và thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2018 được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 24/4/2018;

- Khẩn trương xây dựng, ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác khu vực giáp ranh với các huyện (được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 18/7/2017; Văn bản số 168/UBND-KT ngày 10/01/2018).

- Tăng cường kiểm tra xử lý, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản (đá chẻ, đất san lấp, cát xây dựng) trái phép trên địa bàn huyện, nhất là ở địa bàn các xã Lợi Hải, Công Hải, Bắc Sơn, Bắc phong; kiểm tra việc mua bán, sử dụng vật liệu xây dựng không có nguồn gốc hợp pháp (tại cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng và công trình xây dựng) và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

 3. Lĩnh vực Môi trường:

            - Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 1139/KH-UBND  ngày 02/03/2018 đột phá về “Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường nông thôn, vùng ven biển và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2018”.

            - Tăng cường hỗ trợ xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền nâng cao nhận thức Nhân dân về quản lý rác thải; tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt khu vực nông thôn theo đúng quy định.

            - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 13/02/2017 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp-văn minh” đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu các cơ sở chế biến nông sản và thực phẩm có lưu lượng nước thải từ 30 m3/ngày đêm trở lên thuộc đối tượng xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện phải hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo đến ngày 30/9/2018 nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn môi trường cho phép.

- Tiếp tục triển khai quy ước và hương ước liên quan đến việc phải xây dựng chuồng trại, cấm chăn thả rông để không ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng dân cư, đồng thời tổ chức cho các hộ ký kết xây dựng ”Khu dân cư tự quản về môi trường”; thành lập các Câu lạc bộ ”Không nuôi heo thả rông” (do các tổ chức đoàn thể quản lý).

- Chỉ đạo các xã tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh môi trường và thải bỏ rác thải không đúng nơi quy định.

 4. Lĩnh vực tài nguyên nước:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với Phòng Nông nghiệp để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tuyên truyền thông tin đến các hộ dân cần sử dụng tiết kiệm nước trong tình hình khô hạn và ưu tiên giải quyết nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là những vùng thiếu nước trên địa bàn đơn vị mình.

- Tăng cường rà soát các cơ sở sản xuất, dịch vụ, chăn nuôi thuộc địa bàn quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải xin cấp giấy phép (khai thác sử dụng nước mặt trên 100m3/ngày đêm và nước dưới đất trên 10m3/ngày đêm) để hướng dẫn các cơ sở này lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Tiếp tục kiểm tra tất cả các cơ sở khai thác, sử dụng nước ngầm tại địa phương, thống kê tình hình sử dụng, báo cáo về Sở để có biện pháp tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước ngầm.

 5. Công tác khác:

- Vấn đề vướng mắc về lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường của Ủy ban nhân dân huyện và của Ủy ban nhân dân các xã, đề nghị giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổng hợp gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường qua các hình thức cơ động như sau: tổng hợp bằng văn bản gửi về Sở; liên hệ hỏi trực tiếp các phòng chuyên môn của Sở; gửi qua mục hỏi-đáp trên Trang thông tin điện tử của Sở để được hướng dẫn, trả lời.

- Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ động liên hệ, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở để được hỗ trợ, hướng dẫn, phối hợp thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục phát huy việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; tăng cường trao đổi thông tin trên môi trường điện tử, đặc biệt là trao đổi thông tin giữa cơ quan tài nguyên môi trường cấp huyện với Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Ngọc Thạch đến cơ quan, đơn vị biết thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc và Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để có chỉ đạo phối hợp, hỗ trợ nhằm giúp huyện hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ, công tác quý III/2018./.

TT Công nghệ thông tin TNMT
 
  Theo dòng sự kiện
   Tin cảnh báo mưa dông   - 02/08/2018
   Tin cảnh báo nắng nóng   - 02/08/2018
   TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG   - 01/08/2018
   TIN CẢNH BÁO NẮNG NÓNG   - 01/08/2018
  Các bài viết mới hơn
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
    Tổ chức Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở TNMT   - 03/04/2019
    Phê duyệt Quy hoạch dự nguồn chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tài nguyên và Môi trường giao đoan đến 2020 và 2021 - 2025   - 03/04/2019
    Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018-2019   - 03/04/2019
    Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.   - 02/07/2018
    Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản, quy định mới của cơ quan cấp trên.   - 29/06/2018
    Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018   - 15/06/2018
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.   - 29/05/2018
    Cụm Thi đua trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thao chào mừng Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018   - 07/05/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Qúy I năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc   - 07/05/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý I năm 2018 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái   - 17/04/2018
    Tham dự “Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.   - 08/03/2018
    Thông báo đăng ký tham dự “Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.   - 27/02/2018
    Công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017   - 10/01/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1727
Tổng lượt truy cập: 5,696,038