Kết quả cuộc họp giao ban Quý II/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. - 03:07:11 PM | 03/08/2018
Để kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, những khó khăn vướng mắc về quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn các huyện, thành phố và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ngày 27/7/2018, Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

             Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, nêu những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Qua các ý kiến thảo luận, trao đổi của các đại biểu và ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, đồng chí Lê Ngọc Thạch Kết luận như sau:

          Thống nhất theo nội dung Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm về công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý III và 6 tháng cuối năm 2018, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III và 6 tháng cuối năm. Cụ thể :

          1. Lĩnh vực đất đai:

+ Tập trung chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các xã, phường trong công tác quản lý đất đai; Khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch 1491/KH-UBND ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và trách nhiệm của đứng đầu trong công tác quản lý đất đai; Xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục tồn các tồn tại, hạn chế theo kết luận thanh tra 944/KL-BTNMT ngày 03/2/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định 208/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu Kế hoạch đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh. Cụ thể tại địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm phải xây dựng kế hoạch kê khai đăng ký cho từng xã, phường để kê khai đăng ký 5.685 thửa đất/250,00 ha, đảm bảo 100% thửa đất phải được kê khai, đăng ký; địa phương nào còn diện tích phải kê khai nhưng không tổ chức kê khai thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh; có biện pháp xử lý đối với các chủ sử dụng đất không chấp hành việc kê khai đăng ký theo đúng quy định pháp luật. Rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất đất công ích;

+ Báo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nhất là các dự án thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Thời gian báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 10/8/2018; xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đúng thời gian quy định (15/8/2018);

+ Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) theo ý kiến Hội đồng thẩm định để trình duyệt sau khi  điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh được duyệt;

+ Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Nghị quyết 68/NQ-HĐND và Nghị quyết 69/NQ-HĐND). Báo cáo phải làm rõ được các công trình đã thực hiện, các công trình có khả năng thực hiện và các công trình không có khả năng thực hiện, nguyên nhân của việc không thực hiện để đề xuất điều chỉnh hoặc chuyển tiếp sang năm 2019. Thời gian báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 30/8/2018;

+ Tổ chức kiểm tra tất cả các phường, xã về công tác quản lý, khai thác hồ sơ địa chính để kịp thời chấn chỉnh theo đúng quy định pháp luật. Chỉ đạo quyết liệt các địa phương phải củng cố hoàn chỉnh Hồ sơ địa chính theo quy định; thực hiện thường xuyên việc cập nhật, quản lý hồ sơ địa chính ở cấp xã, phường. Phối hợp thực hiện việc cập nhật hồ sơ địa chính và tổ chức vận hành phần mềm Vilis 2.0 cho các xã, phường trên địa bàn Thành phố;

+ Tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra, xử lý kiên quyết xử lý và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai (sử dụng đất trái phép, tự ý chuyển mục đích, lấn, chiếm đất) trên địa bàn, không để tồn đọng.

+ Tổ chức công bố, công khai và thực hiện bộ thủ tục hành chính theo quy định tại bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân các xã, phường.

+ Phối hợp với Văn phòng Đăng ký, tạo điều kiện cho Tổ hỗ trợ pháp lý tại các Chi nhánh hoạt động và tổ chức đối thoại tại địa phương nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở.

+ Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm và tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp, xử lý đơn thư tồn đọng.

2. Lĩnh vực khoáng sản:

+ Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 223/QĐ-UBND về Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 184/QĐ-UBND tỉnh về ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Khẩn trương lập, phê duyệt Phương án Bảo vệ Khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Thành phố và xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp Bảo vệ Khoáng sản chưa khai thác khu vực giáp ranh với các huyện. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn quản lý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 của tháng cuối quý, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (nhiệm vụ này được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 18/7/2017; Văn bản số 168/UBND-KT ngày 10/01/2018; Kế hoạch số 1140/KH-UBND ngày 22/3/2018).

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản của Ủy ban nhân dân các xã, phường, nhất là công tác phát hiện, kiểm tra, áp dụng các biện pháp xử lý, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác trái phép cát xây dựng khu vực sông Dinh, đoạn qua các phường: Đô Vinh, Phước Mỹ, Đạo Long, Tấn Tài, Mỹ Đông (giáp ranh với các xã thuộc huyện Ninh Phước).

3. Lĩnh vực thanh tra:

+ Đề nghị báo cáo đầy đủ, đúng hạn về tình hình kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, đặc biệt là là tại các tuyến đường được đầu tư mới; kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai (lấn, chiếm đất; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; hủy hoại đất;…) theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5441/UBND-QHXD ngày 26/12/2017 “Về tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai”.

+ Khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh giao tại Kết luận thanh tra số 44/KL-UBND ngày 03/01/2018 và tại Công văn số 2314/UBND-TCD ngày 06/6/2018 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

+ Báo cáo việc triển khai thanh tra theo Kế hoạch 2755/KH-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với tối thiểu 05 đơn vị cấp xã.

+ Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của các cấp có hiệu lực pháp luật trên địa bàn (theo quy định tại Quyết định số 138/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Ban hành trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận).

+ Thanh tra, kiểm tra đối với những nơi, những địa bàn mà cử tri có phản ánh để kịp thời xử lý, trả lời cử tri, đồng thời phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

4. Công tác quản lý môi trường:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1139/KH-UBND  ngày 02/03/2018 đột phá về “Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường nông thôn, vùng ven biển và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2018”.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp-văn minh” đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 24/3/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT trên địa bàn tỉnh.

+ Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức Nhân dân về quản lý rác thải sinh hoạt cũng như không xả rác, nước thải ra môi trường.

+ Kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu các cơ sở chế biến nông sản và thực phẩm..., có lưu lượng nước thải từ 30 m3/ngày đêm trở lên thuộc đối tượng xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân Thành phố phải hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo đến ngày 30/9/2018 nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn môi trường cho phép.

+ Chỉ đạo các xã, phường tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh môi trường và xả rác, nước thải không đúng nơi quy định, đặc biệt là khu vực dọc các tuyến kênh, mương, các khu dụ lịch, khu vui chơi, giải trí....

5. Công tác tài nguyên nước:

+ Tăng cường rà soát các cơ sở sản xuất, dịch vụ, chăn nuôi thuộc địa bàn quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải xin cấp giấy phép (khai thác sử dụng nước mặt trên 100 m3/ngày đêm và nước dưới đất trên 10 m3/ngày đêm) để hướng dẫn các cơ sở này lập hồ sơ đề nghị cấp  giấy phép.

+ Tiếp tục kiểm tra tất cả các cơ sở khai thác, sử dụng nước ngầm tại địa phương, thống kê tình hình sử dụng, báo cáo về Sở để có biện pháp tổ chức quản lý, sử dụng hịệu quả nguồn nước ngầm.

 6. Công tác khác:

 

Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động, thường xuyên liên hệ, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện, xử lý các vấn đề phát sinh; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện, xử lý theo trả lời, hướng dẫn (bằng văn bản) của Sở.

7. Giải quyết một số nội dung kiến nghị:

+ Đối với trường hợp 03 trường hợp lấn chiếm đất đường đi tại Dự án Thông Thuận: Giao Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định lại mốc giới tại thực địa và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Về xác định các thửa đất chưa đăng ký (5.685 thửa đất/250,00 ha): Giao Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Phan Rang, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố rà soát, xác định trên bản đồ cung cấp cho các xã, phường để tổ chức triển khai thực hiện công tác kê khai đăng ký.

+ Về xác định ranh giới giữa khu đất đã giao thực hiện Dự án K1 và Tòa án nhân dân tỉnh: Giao Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiểm tra Hồ sơ, thực địa và có báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất cụ thể về Sở Tài nguyên và Môi trường để có ý kiến cụ thể.

+ Một số kiến nghị về chính sách bồi thường, hỗ trợ : Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tổng hợp các vấn đề cụ thể gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để Họp hội đồng thẩm định xem xét giải quyết.       

Trên đây là kết luận chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tại buổi làm việc giao ban quý II/2018 với Ủy ban nhân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị kịp thời thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp, hổ trợ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm giúp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018./. 

 

TT Công nghệ thông tin TNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
    Tổ chức Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở TNMT   - 03/04/2019
    Phê duyệt Quy hoạch dự nguồn chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tài nguyên và Môi trường giao đoan đến 2020 và 2021 - 2025   - 03/04/2019
    Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018-2019   - 03/04/2019
    Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả cuộc họp giao ban Qúy II năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc   - 03/08/2018
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.   - 02/07/2018
    Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản, quy định mới của cơ quan cấp trên.   - 29/06/2018
    Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018   - 15/06/2018
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.   - 29/05/2018
    Cụm Thi đua trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thao chào mừng Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018   - 07/05/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Qúy I năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc   - 07/05/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý I năm 2018 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái   - 17/04/2018
    Tham dự “Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.   - 08/03/2018
    Thông báo đăng ký tham dự “Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.   - 27/02/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1770
Tổng lượt truy cập: 5,696,081