Kết quả cuộc họp giao ban Quý II/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam - 08:22:13 AM | 07/08/2018
Để kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, những khó khăn vướng mắc về quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn các huyện, thành phố và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Ngày 01/8/2018, Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam.

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, nêu những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Thuận Nam. Qua các ý kiến thảo luận, trao đổi của các đại biểu và ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, đồng chí Lê Ngọc Thạch đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2018, trong đó công tác quản lý đất đai, môi trường đã đi vào nề nếp, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý III và 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Lê Ngọc Thạch đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III và 6 tháng cuối năm, cụ thể :

1. Lĩnh vực đất đai:

+ Tập trung chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các xã về công tác quản lý đất đai; Khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch 1491/KH-UBND ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và trách nhiệm của đứng đầu trong công tác quản lý đất đai; Xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục tồn các tồn tại, hạn chế theo kết luận thanh tra 944/KL-BTNMT ngày 03/2/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 208/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là phải xây dựng kế hoạch kê khai đăng ký cho từng xã, để kê khai đăng ký 197 thửa đất/161,47 ha đảm bảo 100% thửa đất phải được kê khai, đăng ký; có biện pháp xử lý đối với các chủ sử dụng đất không chấp hành việc kê khai đăng ký theo đúng quy định pháp luật. Rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất đất công ích;

+ Báo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 nhất là các dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện. Thời gian báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 10/8/2018; xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đúng thời gian quy định (15/8/2018);

+ Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) theo ý kiến Hội đồng thẩm định để trình duyệt sau khi  điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh được duyệt;

+ Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Nghị quyết 68/NQ-HĐND và Nghị quyết 69/NQ-HĐND). Báo cáo phải làm rõ được các công trình đã thực hiện, các công trình có khả năng thực hiện và các công trình không có khả năng thực hiện, nguyên nhân của việc không thực hiện để đề xuất điều chỉnh hoặc chuyển tiếp sang năm 2019. Thời gian báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 30/8/2018;

+ Tổ chức kiểm tra tất cả các xã về công tác quản lý, khai thác hồ sơ địa chính để kịp thời chấn chỉnh theo đúng quy định pháp luật. Chỉ đạo quyết liệt các địa phương phải củng cố hoàn chỉnh Hồ sơ địa chính theo quy định; thực hiện thường xuyên việc cập nhật, quản lý hồ sơ địa chính ở cấp xã, phường.

+ Tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra, xử lý kiên quyết xử lý và dứt điểm các trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai (sử dụng đất trái phép, tự ý chuyển mục đích, lấn, chiếm đất) trên địa bàn, không để tồn đọng; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp đã đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2902/STNMT-ĐĐ ngày 10/7/2018.

+ Tổ chức công bố, công khai và thực hiện bộ thủ tục hành chính theo quy định tại bộ phận một cửa tại Ủy ban nhân dân các xã, phường.

+ Phối hợp với Văn phòng Đăng ký, tạo điều kiện cho Tổ hỗ trợ pháp lý tại các Chi nhánh hoạt động và tổ chức đối thoại tại địa phương nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, đặc biệt là công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm và các dự án năng lượng. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp, xử lý đơn thư tồn đọng.

2. Lĩnh vực khoáng sản:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 223/QĐ-UBND về Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 184/QĐ-UBND tỉnh về ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh.

+ Khẩn trương xây dựng, ký kết quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác khu vực giáp ranh với các huyện; khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch 1140/KH-UBND về nâng cao hiệu quả trong công tác QLNN về khoáng sản trên địa bàn quản lý trong năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 của tháng cuối quý, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 18/7/2017  và Kế hoạch số 1140/KH-UBND ngày 22/3/2018.

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản của Ủy ban nhân dân các xã, nhất là công tác phát hiện, kiểm tra, áp dụng các biện pháp xử lý, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn; chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại các khu vực cụ thể sau:

- Việc khai thác đá chẻ trái phép: Khu vực phía Đông và Đông-Bắc núi Chà Bang thuộc xã Phước Dinh; khu vực phía Đông và phía Tây Nam chân núi Mavieck thuộc xã Phước Dinh; khu vực Núi Gió thuộc xã Phước Minh;

- Khai thác cát xây dựng: Khu vực suối cạn phía sau Khu công nghiệp Phước Nam thuộc xã Phước Minh; khu vực suối La La thuộc xã Phước Dinh; Khu vục đoạn sông Lu qua xã Phước Ninh và xã Phước Nam (giáp ranh xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước);

- Khai thác đất cát san lấp: Khu vực phía Đông Bắc nghĩa trang Từ Thiện thuộc xã Phước Dinh, khu vực phía sau khu công nghiệp Phước Nam thuộc xã Phước Minh và xã Phước Nam.

3. Lĩnh vực thanh tra:

+ Quan tâm thanh tra, kiểm tra đối với những nơi, những địa bàn mà cử tri có phản ánh để kịp thời xử lý, trả lời cử tri, đồng thời phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

+ Báo cáo việc triển khai thanh tra theo Kế hoạch 2755/KH-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ), trong đó: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với tối thiểu 05 đơn vị cấp xã.

+ Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện báo cáo đầy đủ, đúng hạn về tình hình kiểm tra, quản lý chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, đặc biệt là là tại các tuyến đường được đầu tư mới; kết quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai (lấn, chiếm đất; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; hủy hoại đất;…) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5441/UBND-QHXD ngày 26/12/2017 “Về tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai”.

+ Khẩn trương tổng hợp các tồn tại, vướng mắc báo cáo về Sở, đồng thời phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức làm việc tháo gỡ những vướng mắc. Phối hợp thực hiện khắc phục kết luận 944 của Thanh tra Bộ.

4. Công tác quản lý môi trường:

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1139/KH-UBND  ngày 02/03/2018 đột phá về “Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường nông thôn, vùng ven biển và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2018”.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch-đẹp-văn minh” đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 24/3/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức đánh giá và phân loại làng nghề trên địa bàn tinh theo quuy định tại Thông tư số 31/TT-BTNMT ngày 14/6/2016 của Bộ TNMT.

+ Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức Nhân dân về quản lý rác thải sinh hoạt cũng như không xả rác thải ra môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn theo đúng quy định.

+ Kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu các cơ sở chế biến nông sản và thực phẩm, dệt nhuộm có lưu lượng nước thải từ 30 m3/ngày đêm trở lên thuộc đối tượng xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện phải hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo đến ngày 30/9/2018 nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn môi trường cho phép.

+ Chỉ đạo các xã tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh môi trường và thải bỏ rác thải không đúng nơi quy định.

5. Công tác tài nguyên nước:

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với Phòng Nông nghiệp để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tuyên truyền thông tin đến các hộ dân cần sử dụng tiết kiệm nước trong tình hình khô hạn và ưu tiên giải quyết nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là những vùng thiếu nước trên địa bàn đơn vị mình.

+ Tăng cường rà soát các cơ sở sản xuất, dịch vụ, chăn nuôi thuộc địa bàn quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải xin cấp giấy phép (khai thác sử dụng nước mặt trên 100 m3/ngày đêm và nước dưới đất trên 10 m3/ngày đêm) để hướng dẫn các cơ sở này lập hồ sơ đề nghị cấp  giấy phép.

+ Tiếp tục kiểm tra tất cả các cơ sở khai thác, sử dụng nước ngầm tại địa phương, thống kê tình hình sử dụng, báo cáo về Sở để có biện pháp tổ chức quản lý, sử dụng hịệu quả nguồn nước ngầm.

6. Công tác khác:

+ Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động, thường xuyên liên hệ, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; tăng cường trao đổi thông tin trên môi trường điện tử, đặc biệt là trao đổi thông tin giữa cơ quan tài nguyên môi trường cấp huyện với Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Giải quyết một số nội dung kiến nghị:

+ Đối với kiến nghị về bảo vệ khoáng sản: Giao phòng Khoáng sản, thanh tra sở tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra xử lý theo quy định cuả pháp luật và thẩm quyền;

+ Đối với việc kiến nghị xử lý việc rửa đất lấy cát (chế biến cát từ đất san lấp): Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về tình hình sử dụng đất, tình hình khai thác nước để khai thác làm căn cứ để xử lý.   

+ Đối với các kiến nghị giải quyết vướng mắc về chuyên môn theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các xã, Văn phòng đăng ký đất đai: Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và có Văn bản chính thức gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để được trả lời bằng Văn bản để làm căn cứ thực hiện.

    Trên đây là kết luận chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tại buổi làm việc giao ban quý II/2018 với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị kịp thời thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp, hổ trợ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm giúp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018./. 

TT Công nghệ thông tin TNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
    Tổ chức Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở TNMT   - 03/04/2019
    Phê duyệt Quy hoạch dự nguồn chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tài nguyên và Môi trường giao đoan đến 2020 và 2021 - 2025   - 03/04/2019
    Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018-2019   - 03/04/2019
    Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý II/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.   - 03/08/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Qúy II năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc   - 03/08/2018
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.   - 02/07/2018
    Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản, quy định mới của cơ quan cấp trên.   - 29/06/2018
    Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018   - 15/06/2018
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.   - 29/05/2018
    Cụm Thi đua trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thao chào mừng Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018   - 07/05/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Qúy I năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc   - 07/05/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý I năm 2018 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái   - 17/04/2018
    Tham dự “Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.   - 08/03/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1647
Tổng lượt truy cập: 5,695,958