Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 - 07:37:09 AM | 04/09/2018
Về công tác rà soát và phối hợp triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về biển

                    Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, được sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Biển đã phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương ven biển tham mưu xây dựng và giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về biển trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Phối hợp quán triệt, thực hiện hiệu quả, nghiêm túc nội dung Nghị quyết của trung ương, của Tỉnh ủy; Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế biển.

- Tổ chức triển khai và giám sát kết quả thực hiện các văn bản về quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên, môi trường biển, như: Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành; Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên và môi trường biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;....

Về kết quả phối hợp triển khai thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nhằm phối hợp đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển theo hướng bền vững; giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường vùng biển, vùng biển ven bờ của tỉnh; nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển; bảo vệ đa dạng sinh học biển và các nguồn lợi từ biển; được sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Biển đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trong những năm qua, Chi cục Biển cũng đã phối hợp với các Sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương ven biển đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phối hợp giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 30/QĐ-UBND và đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí của tỉnh còn khó khăn nên một số nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án tại Quyết định số 30/QĐ-UBND chưa triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.

Kết quả thực hiện về các hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển

Xác định nhiệm vụ điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học tài nguyên, môi trường biển là nhiệm vụ quan trọng, làm cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển môi trường biển, xây dựng các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, đề án, các quyết định, các giải pháp khả thi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biển; đồng thời, khắc phục tình trạng quản lý đơn ngành, riêng lẻ; trong năm 2015 - 2016, Chi cục Biển đã được UBND tỉnh giao triển khai thực hiện dự án về công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, cụ thể: dự án “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng khai thác, nhu cầu sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ để xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường vùng bờ biển tỉnh Ninh Thuận”. Hiện nay, dự án đã được nghiệm thu và kết quả của dự án đã tạo ra một bức tranh tổng thể về hiện trạng sử dụng tài nguyên, môi trường tại vùng bờ; từ đó đưa ra những giải pháp khai thác, sử dụng và quản lý hiệu quả tài nguyên, môi trường biển và cải thiện sinh kế, đời sống của người dân trong vùng dự án.

Đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển

Công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu trên biển đã được tỉnh quan tâm. Năm 2017, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ tỉnh Ninh Thuận” tại Quyết định số 290/QĐ-UB ngày 08/6/2017. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Đồng thời, Chi cục Biển đã tổ chức hướng dẫn các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh lập, xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở theo đúng quy định tại Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 03 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Chi cục Biển còn phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan xử lý tốt việc hút dầu, không để xảy ra sự cố tràn dầu trên biển trong vụ tàu Việt Hải 06 gặp sự cố và chìm trên vùng biển Ninh Thuận vào cuối tháng 8 năm 2017.

Về kết quả tổ chức công tác tuyên truyền về biển, đảo

- Về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm (từ ngày 01-6 – 08/6): hàng năm, Chi cục Biển đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới trên địa bàn tỉnh theo nội dung, chủ đề hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổ chức treo băng rôn tại trụ sở cơ quan, đơn vị, đường phố chính và những nơi công cộng; tổ chức hoạt động trồng cây xanh, dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ. Các hoạt động đã thu hút sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên và Nhân dân địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng dân cư ven biển về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đại dương; về trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc cũng như ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay.

- Về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về biển, hải đảo:

Nhằm quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng rãi, sáng tạo, đa dạng và phong phú về nội dung, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến quản lý, sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên, môi trường biển đến các tầng lớp nhân dân sinh sống tại các xã, phường, thị trấn ven biển trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp trong việc quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, tạo sự thống nhất trong việc quản lý tài nguyên, môi trường biển; trong những năm qua, Chi cục Biển phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên, môi trường cho cộng đồng dân cư sinh sống tại 15 xã, phường, thị trấn ven biển. Kết quả: đã tổ chức được 26 lớp/1.820 lượt người tham dự, trong đó: năm 2016: 10 lớp/700 lượt người; năm 2017: 9 lớp/560 lượt người và năm 2018: 7 lớp/490 lượt người.

Về công tác giao khu vực biển

Được sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Biển đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương ven biển tiến hành rà soát lại toàn bộ các hoạt động sử dụng khu vực biển của các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã được giao, cho thuê đất có mặt nước theo quy định của Luật Đất đai để có cơ sở hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân này thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ và Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay, Chi cục Biển chưa tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển theo quy định tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển hàng năm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 06/6/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1790/QĐ-BTNMT về việc công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trung mực nước triều vùng ven biển và 10 đảo, cụm đảo lớn của Việt Nam; Bản đồ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và đường ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách 03 hải lý vùng ven biển Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng để Chi cục Biển tiến hành công tác thẩm định việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển khi có nhu cầu.

Về công tác quản lý hoạt động nhận chìm ở biển

Đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực biển thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận (gồm 05 thủ tục hành chính: Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại và cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển) theo hướng dẫn tại Quyết định số 1229/QĐ-BTNMT ngày 29/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Và cho đến nay, Chi cục Biển chưa tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giấy phép nhận chìm ở biển cho các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Ngày 29/5/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2759/BTNMT-TCBHĐVN về việc hướng dẫn giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét; đây là cơ sở quan trọng để Chi cục Biển tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép nhận chìm ở biển cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu.

Về công tác thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Để đảm bảo việc thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo đúng quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, phục vụ cho công tác quản lý, quy hoạch, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên tại vùng bờ, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng,  trong năm 2017, Chi cục Biển được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận”. Hiện nay, dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Về công tác xây dựng và thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

Hiện nay, tỉnh Ninh Thuận chưa triển khai xây dựng Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ theo quy định của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ theo quy định tại mục IV.5 của Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ chủ yếu được thực hiện thông qua việc xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, một số các dự án, chương trình, kế hoạch chuyên ngành,…

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác quản lý tổng hợp vùng bờ, Chi cục Biển đã phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương ven biển triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển như: Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 10/2/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện dự án “Phân vùng sử dụng tổng hợp vùng bờ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” tại Công văn số 3884/UBND-KT ngày 19/9/2017 và giao Chi cục Biển thuê Đơn vị tư vấn xây dựng đề cương và dự toán chi tiết dự án để tổ chức thực hiện.

Ngày 30/11/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ. Qua nghiên cứu Thông tư này, Chi cục Biển nhận thấy Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ gồm nhiều nội dung phải thực hiện, trong đó có phần nội dung quan trọng và cốt lõi mà Chi cục Biển và đơn vị tư vấn đang thực hiện, đó là phân vùng sử dụng tổng hợp vùng bờ. Do đó, Chi cục Biển sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương nâng cấp và chuyển đổi dự án “Phân vùng sử dụng tổng hợp vùng bờ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” thành dự án “Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

* Đánh giá kết quả đã đạt được:

Trong năm qua, công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương ven biển đã nâng cao trách nhiệm, phối hợp hiệu quả, tạo sự liên kết đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển tại địa phương; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật các quy định về tài nguyên, môi trường biển được chú trọng, nhờ đó sự hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các tầng lớp Nhân dân được nâng lên rõ rệt; xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế biển là chủ trương lớn của Đảng, phát triển kinh tế phải hướng ra biển, gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường biển, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân vùng ven biển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định như:

- Lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển là lĩnh vực mới, công tác khảo sát thực địa trên biển phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết; đội ngũ cán bộ quản lý chưa được đào tạo, các cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn chưa được đầu tư đầy đủ;

- Việc ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Luật Tài nguyên và Môi trường biển của các Bộ, ngành Trung ương còn chậm, thiếu, nhất là các văn bản hướng dẫn định mức chi cho việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, dự án giao trong Luật.

- Đội ngũ cán bộ quản lý về lĩnh vực tài nguyên môi trường biển hiện nay đang thiếu và còn hạn chế về chuyên môn, nhất là ở cấp huyện và cấp xã.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển được đầu tư nhưng còn thiếu, nhất là các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho việc giao khu vực biển và kiểm soát môi trường biển./.

Châu Âu - CCB
 
  Các bài viết mới hơn
    Hiệp ước toàn cầu mới sẽ góp phần thúc đẩy sáng kiến quản lý ô nhiễm nhựa   - 04/11/2021
    KHAI THÁC TIỀM NĂNG ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI TỈNH NINH THUẬN   - 24/09/2021
    TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN   - 24/09/2021
    Quết định số 539/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 V/v Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   - 07/04/2021
    Bản tin: Đánh giá sự thay đổi các yếu tố môi trường ở vùng biển Việt Nam   - 07/05/2020
    BẢN TIN: KIỂM SOÁT RÁC THẢI NHỰA BIỂN Ở VIỆT NAM:   - 18/03/2020
    Sở Tài nguyên và Môi trường: Tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)   - 11/02/2020
    Lễ phát động phong trào Chống rác thải nhựa   - 11/06/2019
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức quán triệt, triển khai các Chỉ chị, Quy định Đảng   - 23/04/2019
    CẦN TUYÊN CHIẾN VỚI RÁC THẢI NHỰA, TÚI NILON   - 04/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Công đoàn Sở TNMT: Tham gia Hội thi văn hóa – thể thao kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm 2018   - 19/06/2018
    Kiểm soát chất thải nhựa trên biển: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phù hợp cho Việt Nam   - 28/05/2018
    Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   - 24/05/2018
    Ra mắt trang web Vì biển xanh   - 17/05/2018
    Hội thảo đánh giá 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế.   - 17/05/2018
    Hoạt động lấn biển và tác động môi trường sinh thái ven bờ   - 19/04/2018
    Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị phổ biến và đối thoại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải   - 13/04/2018
    Khánh Hòa - Ninh Thuận phân định ranh giới quản lí hành chính trên biển, đảo   - 12/04/2018
    Công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam   - 29/03/2018
    Ninh Thuận - Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển   - 19/03/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3202
Tổng lượt truy cập: 6,941,658