Kết quả làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 tại huyện Bác Ái - 08:52:48 AM | 30/10/2018
Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 26/10/2018, Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái nhằm phối hợp, giải quyết những tồn tại, khó khăn vướng mắc về quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2018.

     Tham dự buổi làm việc có Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đồng chí Ngô Thanh Lâm Lâm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng chuyên môn (Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Bác Ái) và lãnh đạo, cán bộ địa chính các xã thuộc huyện Bác Ái.

    Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và phương hướng triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Bác Ái; ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp; ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Bác Ái trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành 9 tháng đầu năm 2018. 

   Phàt huy những kết quả đạt đực, để hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV và cả năm 2018, Đồng  chí Bùi Anh Tuấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành trong các tháng còn lại năm 2018, như sau:

1. Lĩnh vực đất đai:

   - Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020) của huyện theo Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 30/8/2018 của Chính phủ; đồng thời hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải lưu ý việc thay đổi ranh giới hành chính tại xã Phước Thành huyện Bác Ái, chuyển về xã Phước Chiến huyện Thuận Bắc. Thời hạn gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/10/2018.

    - Hoàn thành các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 1491/KH-UBND ngày 13/4/2018 về tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2018; Văn bản chỉ đạo số 4389/UBND-KTTH ngày 15/10/2018 về việc thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm để tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và trách nhiêm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 3607/UBND ngày 23/8/2018 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri về công tác quản lý đất đai sau chắt vấn tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X. Nội dung này phải rà soát từng nhiệm vụ được giao để báo cáo cụ thể,  công việc nào đã hoàn thành, công việc nào đang triển khai thực hiện, kế hoạch triển khai thực hiện. Nội dung báo cáo phải thể hiện về số lượng cụ thể theo từng nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Báo cáo phải gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/11/2018 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

    - Tập trung rà soát và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-HĐND và Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh  trên địa bàn  huyện.  Báo cáo phải đánh giá được kết quả thực hiện, nguyên nhân những tồn tại, hạn chế (đặc biệt là các công trình, dự án đã đưa vào Nghị quyết nhưng chưa thực hiện được); đề xuất xử lý các công trình, dự án phải chuyển tiếp sang năm 2019, các công trình phải hủy bỏ... Thời hạn báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/10/2018.

   - Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục rà soát để hoàn thành công tác kê khai, đăng ký sử dụng đất, đảm bảo 100% thửa đất trên địa bàn huyện được kê khai đăng ký xong trong năm 2018, đặc biệt là 02 xã Phước Tiến, Phước Thành. 

    - Chỉ đạo triển khai công tác thống kê đất đai 2018 đúng thời gian quy định, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện Kiểm kê đất đai 2019 đúng thời gian theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4476/STNMT- ĐĐ ngày 24/10/2018.

   - Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã rà soát  hồ sơ địa chính; phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để, cập nhật chỉnh lý theo quy định.

    - Triển khai ngay việc thực hiện việc quản lý hồ sơ, dữ liệu địa chính trên phần mềm Vilis 2.0, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc khó khăn phải có Báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, khắc phục;

   - Thường xuyên rà soát, kiểm tra, công bố công khai và thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại bộ phận một cửa của huyện và tại Ủy ban nhân dân các xã.

    - Phối hợp với ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận đất đã đưa ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (việc bàn giao phải có hồ sơ kèm theo như bản đồ, biên bản bàn giao thực địa, các tài liệu liên quan như: tọa độ, ranh, mốc giới, hiện trạng đất, thời điểm sử dụng đất của các hộ dân...); xây dựng phương án sử dụng đất để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ giao đất, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng hoặc giao để quản lý theo quy định.

    - Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã đẩy nhanh công tác xác nhận nguồn gốc đất trong việc kê khai đăng ký, bồi thường, giải phóng mặt bằng nhất là các dự án trọng điểm, các dự án năng lượng tái tạo.

2. Lĩnh vực thanh tra, giải quyết trang chấp, khiếu nại, tố cáo:

    - Khẩn trương tổng hợp các tồn tại, vướng mắc báo cáo về Sở, đồng thời phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức làm việc tháo gỡ những vướng mắc. Tiếp tục thực hiện khắc phục kết luận 944 của Thanh tra Bộ.

    - Chỉ đạo cho các phòng chức năng quan tâm thanh tra, kiểm tra đối với những địa bàn mà cử tri có phản ánh để kịp thời xử lý, trả lời cử tri, đồng thời phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

    - Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, xử lý kiên quyết và dứt điểm các vi phạm, không để tồn đọng kéo dài. Tập trung xử lý, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra có liên quan trên địa bàn huyện; tổ chức thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là các địa phương còn để xảy ra các vi phạm về quản lý, sử dụng đất.

3. Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản, Nước.

    - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 223/QĐ-UBND về Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 184/QĐ-UBND tỉnh về ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

   - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 1140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả trong công tác Quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn. Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác khu vực giáp ranh với các huyện. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/11 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 3550/UBND-KT ngày 21/8/2018 về việc giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri về công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác sau chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

   - Tăng cường công tác kiểm tra, áp dụng các biện pháp xử lý, ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, đất san lấp trên địa bàn huyện.

   - Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với Phòng Nông nghiệp để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tuyên truyền việc sử dụng tiết kiệm nước trong tình hình khô hạn và ưu tiên giải quyết nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là những vùng thiếu nước trên địa huyện.

    - Tổ chức rà soát các cơ sở sản xuất, dịch vụ, chăn nuôi có khai thác sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải xin cấp giấy phép (khai thác sử dụng nước mặt trên 100 m3/ngày đêm và nước dưới đất trên 10 m3/ngày đêm) để hướng dẫn các cơ sở này lập hồ sơ đề nghị cấp  giấy phép. Tăng cường kiểm tra các cơ sở khai thác, sử dụng nước ngầm; thống kê tình hình khai thác, sử dụng nước báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp tổ chức quản lý, sử dụng hịệu quả nguồn nước.

4. Lĩnh vực môi trường:

     - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1139/KH-UBND ngày 02/03/2018  đột phá về Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường nông thôn, vùng ven biển và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2018.

   - Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 3362/UBND-KT ngày 07/8/2018 về việc giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri về công tác bảo vệ môi trường sau chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

   - Tiếp tục triển khai thực hiện 2907/KH-UBND ngày 23/5/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch- đẹp” đến name  2020 và những năm tiếp theo.

   - Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 24/3/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức đánh giá và phân loại làng nghề trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 31/TT-BTNMT ngày 14/6/2016 của Bộ TNMT.

   - Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện. 

5. Giải quyết một số kiến nghị:

     - Về điều kiện, đối tượng hỗ trợ chuyển đổi nghề:

     Tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01 /2017/NĐ-CP ngày 01/6/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2017 quy định:

      Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 của Nghị định này khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.

     Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cụ thể như sau:

     Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận; Có ít nhất một thành viên của hộ gia đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội; có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

     Như vậy: Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp quy định tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01 /2017/NĐ-CP ngày 01/6/2017;  đáp ứng điều kiện theo quy định tại các Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, diện tích được hỗ trợ thì không được vượt hạn mức giao đất nông nghiệp. 

    + Về công tác kê khai, đăng ký tại xã Phước Tiến, Phước Thành : Giao văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Chi nhánh Bác Ái cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn giúp đỡ, hướng dẫn 02 xã hoàn thành việc kê khai đăng ký.

    - Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động, thường xuyên liên hệ, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.

     Căn cứ các nội dung t cuộc họp, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc huyệntổ chức thực hiện để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018./. 

TT Công nghệ thông tin TNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
    Tổ chức Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở TNMT   - 03/04/2019
    Phê duyệt Quy hoạch dự nguồn chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tài nguyên và Môi trường giao đoan đến 2020 và 2021 - 2025   - 03/04/2019
    Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018-2019   - 03/04/2019
    Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả cuộc họp giao ban Qúy IV/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 30/10/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải   - 30/10/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước   - 26/10/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý II/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam   - 07/08/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý II/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.   - 03/08/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Qúy II năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc   - 03/08/2018
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.   - 02/07/2018
    Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản, quy định mới của cơ quan cấp trên.   - 29/06/2018
    Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018   - 15/06/2018
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.   - 29/05/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1685
Tổng lượt truy cập: 5,695,996