Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam - 08:53:45 AM | 30/10/2018
Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 16/10/2018, Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhằm phối hợp, giải quyết những tồn tại, khó khăn vướng mắc về quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng chuyên môn và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện Thuận Nam.

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và phương hướng triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện; ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp; ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường - Lê Ngọc Thạch đánh giá cao kết quả đạt được và ghi nhận sự cố gắng của huyện Thuận Nam trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành trong 9 tháng đầu năm 2018. 

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV và cả năm 2018, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong các tháng còn lại của năm 2018, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực đất đai:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch 1491/KH-UBND ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và trách nhiệm của đứng đầu trong công tác quản lý đất đai và thực hiện rà soát, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn theo kết luận thanh tra 944/KL-BTNMT ngày 03/2/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (giai đoạn 2016-2020) của huyện theo Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 30/8/2018 của Chính phủ; đồng thời khẩn trương lập, hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời hạn gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/10/2018. Quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi cơ cấu sử dụng đất khác so với Nghị quyết 113/NĐ-CP ngày 30/8/2018, phải giải trình rõ nguyên nhân thay đổi.

- Tập trung rà soát và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-HĐND và Nghị quyết 69/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh  trên địa bàn  huyện. Báo cáo phải đánh giá được kết quả thực hiện, nguyên nhân những tồn tại, hạn chế (đặc biệt là các công trình, dự án đã đưa vào Nghị quyết nhưng chưa thực hiện được); đề xuất xử lý các công trình, dự án phải chuyển tiếp sang năm 2019, các công trình phải hũy bỏ.... Thời hạn báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/10/2018.

- Triển khai thực hiện thống kê đất đai 2018 đúng thời gian quy định, đồng thời chuẩn bị điều kiện thực hiện Kiểm kê đất đai 2019.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức rà soát và đẩy mạnh công tác tổ chức kê khai, đăng ký sử dụng đất, đảm bảo 100% thửa đất trên địa bàn huyện được kê khai đăng ký xong trong năm 2018.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Dự án đã thu hồi đất, đã bồi thường cho người có đất bị thu hồi để bàn giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý biến động (trường hợp thu hồi một phần) hoặc đưa vào lưu trữ (trường hợp thu hồi hết diện tích) theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương rà soát việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân; bàn giao ngay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất hoặc nộp về Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với những trường hợp không còn phù hợp (bị thu hồi đất...); báo cáo kết qủa cho Ủy ban nhân dân huyện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát  hồ sơ địa chính; phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để khôi phục, cập nhật chỉnh lý theo quy định. Rà soát và lập danh sách công chức làm công tác địa chính có nhu cầu đào tạo quản lý hồ sơ, dữ liệu địa chính trên phần mềm Vilis 2.0 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức đào tạo, tập huấn, đảm bảo việc vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai trên phầm mềm Vilis.

- Thường xuyên kiểm tra việc công bố, công khai và thực hiện thủ tục hành chính theo quuy định tại bộ phận một cửa của huyện và tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Phối hợp với ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận đất đã đưa ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (việc bàn giao phải có hồ sơ kèm theo như bản đồ, biên bản bàn giao thực địa, các tài liệu liên quan như: tọa độ, ranh, mốc giới, hiện trạng đất, thời điểm sử dụng đất của các hộ dân...); xây dựng Kế hoạch và tổ chức giao đất, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng hoặc giao để quản lý theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án năng lượng tái tạo.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tăng cường và nâng cao trách nhiệm  việc xác nhận nguồn gốc đất đai trong việc bồi tường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật. Trường hợp số liệu thực tế khác so với số liệu trên bản đồ được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt, phải có văn bản đề nghị đơn vị đo đạc kiểm tra, công khai lại, Ủy ban nhân dân xã xác nhận, trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt lại bản đồ.

2. Về Lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản, Nước và Biến đổi khí hậu:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 223/QĐ-UBND về Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 184/QĐ-UBND tỉnh về ban hành Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 1140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả trong công tác Quản lý nhà nýớc về khoáng sản trên ðịa bàn. Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác khu vực giáp ranh với các huyện. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/11 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục chủ động kiểm tra cũng như phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, áp dụng các biện pháp xử lý, ngăn chặn các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện; thường xuyên kiểm tra việc khai thác cát trên sông Lu; việc khai thác đất san lấp trên địa bàn huyện...

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với Phòng Nông nghiệp để tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tuyên truyền việc sử dụng tiết kiệm nước trong tình hình khô hạn và ưu tiên giải quyết nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là những vùng thiếu nước trên địa huyện.

- Tổ chức rà soát các cơ sở sản xuất, dịch vụ, chăn nuôi có khai thác sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải xin cấp giấy phép (khai thác sử dụng nước mặt trên 100 m3/ngày đêm và nước dưới đất trên 10 m3/ngày đêm) để hướng dẫn các cơ sở này lập hồ sơ đề nghị cấp  giấy phép. Tăng cường kiểm tra các cơ sở khai thác, sử dụng nước ngầm; thống kê tình hình khai thác, sử dụng nước báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp tổ chức quản lý, sử dụng hịệu quả nguồn nước.

3. Về lĩnh vực quản lý bảo vệ môi trường:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1139/KH-UBND ngày 02/03/2018  đột phá về Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường nông thôn, vùng ven biển và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 3362/UBND-KT ngày 07/8/2018 về việc giao nhiệm vụ giải quyết kiến nghị của cử tri về công tác bảo vệ môi trường sau chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

- Tiếp tục triển khai thực hiện 2907/KH-UBND ngày 23/5/2018 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh-sạch- đẹp” đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 24/3/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TU ngày 13/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức đánh giá và phân loại làng nghề trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 31/TT-BTNMT ngày 14/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về quản lý rác thải sinh hoạt cũng như không xả rác thải ra môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn theo đúng quy định. Chỉ đạo các xã tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh môi trường và thải bỏ rác thải không đúng nơi quy định.

4. Lĩnh vực thanh tra, giải quyết trang chấp, khiếu nại, tố cáo:

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, xử lý kiên quyết và dứt điểm các vi phạm, không để tồn đọng kéo dài. Tập trung xử lý, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra có liên quan trên địa bàn huyện; tổ chức thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là các địa phương còn để xảy ra các vi phạm về quản lý, sử dụng đất.

- Chỉ đạo cho các phòng chức năng quan tâm thanh tra, kiểm tra đối với những địa bàn mà cử tri có phản ánh để kịp thời xử lý, trả lời cử tri, đồng thời phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

- Khẩn trương, đẩy mạnh thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai của Ủy ban nhân dân cấp xã tối thiểu 05 đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện theo Kế hoạch.

- Tăng cường, phối hợp xử lý triệt để các vi phạm theo Kết luận thanh tra số 44/KL-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng đất, xây dựng nhà ở và công trình trái phép hai bên đường của một số tuyến đường chính trong tỉnh.

- Khẩn trương tổng hợp các tồn tại, vướng mắc báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức làm việc, tháo gỡ những vướng mắc. Tiếp tục phối hợp thực hiện khắc phục Kết luận Thanh tra số 944/KL-BTNMT ngày 02/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

5. Công tác khác:

- Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động, thường xuyên liên hệ, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.

- Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; trao đổi thông tin trên trên cổng thông tin điện tử, đặc biệt là trao đổi thông tin giữa huyện với Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các xã, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và có Văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để có Văn bản trả lời làm căn cứ thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị kịp thời thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp, hổ trợ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm giúp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018./. 

TT Công nghệ thông tin TNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
    Tổ chức Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở TNMT   - 03/04/2019
    Phê duyệt Quy hoạch dự nguồn chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tài nguyên và Môi trường giao đoan đến 2020 và 2021 - 2025   - 03/04/2019
    Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018-2019   - 03/04/2019
    Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 tại huyện Bác Ái   - 30/10/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Qúy IV/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 30/10/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải   - 30/10/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước   - 26/10/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý II/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam   - 07/08/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý II/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.   - 03/08/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Qúy II năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc   - 03/08/2018
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.   - 02/07/2018
    Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản, quy định mới của cơ quan cấp trên.   - 29/06/2018
    Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018   - 15/06/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2756
Tổng lượt truy cập: 5,872,096