Kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh năm 2018. - 10:05:32 AM | 21/11/2018
Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, hải đảo và phân giới cắm mốc đạt được mục đích và yêu cầu đặt ra. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và địa phương ven biển tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, kịp thời phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại; về công tác quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về tình yêu, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo cũng như ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay

1. Về kết quả đạt được:

Đối với công tác thông tin đối ngoại:

Thực hiện Hướng dẫn số 66-HD/TG ngày 07/02/2018 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy về công tác thông tin đối ngoại năm 2018; Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tuyên truyền, chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc phổ biến đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đảng ủy Sở và tập thể lãnh đạo Sở rất quan tâm đến thông tin đối ngoại, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Sở, thông qua Trang thông tin điện tử của Sở, những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về thông tin đối ngoại đã được thường xuyên cập nhật để tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành.

Đối với công tác tuyên truyền biển, đảo:

- Xác định rõ công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về biển, đảo là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên và liên tục, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung; đồng thời, phổ biến kịp thời, sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo; trên cơ sở 07 nội dung và 10 nhiệm vụ chủ yếu của công tác tuyên truyền biển, đảo theo Hướng dẫn số 67-HD/TG ngày 07/02/2018 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Công văn số 827/BTNMT-TĐKTTT ngày 26/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 980/KH-STNMT ngày 15/3/2018 về tuyên truyền kiến thức pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh năm 2018 cho các đối tượng là: cán bộ, công chức cấp xã, các tuyên truyền viên pháp luật của các thôn/khu phố, đại diện hộ gia đình, chủ cơ sở, phương tiện đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản thuộc 7 xã, phường, thị trấn ven biển (gồm các xã, phường, thị trấn: Phước Dinh, Cà Ná thuộc huyện Thuận Nam; Thanh Hải, Vĩnh Hải và Khánh Hải thuộc huyện Ninh Hải và Đông Hải, Mỹ Đông thuộc Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm).

Theo đó, đã tổ chức được 07 lớp tập huấn, tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển cho gần 490 lượt người tại các xã, phường, thị trấn ven biển nêu trên. Tại các lớp tập huấn, học viên đã được giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ môi trường có liên quan; về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển Đông; tình hình thời sự của Biển Đông đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, đã lồng ghép giới thiệu các nội dung cơ bản về công tác quản lý tổng hợp tài nguyên tại vùng bờ, như: Quyết định số 2295/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tổng hợp đới bờ, tài nguyên môi trường biển trên địa bàn tỉnh.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn tỉnh đã đạt được mục đích và yêu cầu đặt ra. Qua đó, đã gợi mở cho các địa phương, ngành về phát triển kinh tế biển, bảo vệ an ninh vùng biển và hải đảo; giáo dục cho thanh thiếu niên và nhân dân tình yêu, ý thức và trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; góp phần tích cực nâng cao trình độ nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp huyện, xã và các tuyên truyền viên pháp luật của các thôn, khu phố; đại diện hộ gia đình, chủ cơ sở, phương tiện đánh bắt thủy, hải sản và cộng đồng dân cư sinh sống tại cấc địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh.

- Về hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2018: Để tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, hải đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tôn vinh các giá trị của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe của con người; gắn việc thực hiện tuyên truyền biển, đảo với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; kịp thời thông tin, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về biển, đảo Việt Nam đến các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2081/KH-UBND ngày 23/5/2018 về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn cho các Sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và địa phương ven biển về chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và chủ đề của Ngày Đại dương thế giới; tổ chức treo băng rôn tại trụ sở cơ quan, đơn vị, những nơi công cộng và đường phố chính trong thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; tổ chức trồng cây xanh, thu dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực bãi biển công cộng dọc theo bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển trong tỉnh đã nhiệt liệt hưởng ứng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm theo đúng nội dung và thời gian quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là cộng đồng dân cư ven biển về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sử dụng bền vững nguồn tài nguyên – môi trường biển; về trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc cũng như ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay.

Về công tác phối hợp phân giới cắm mốc:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Nội vụ (cơ quan chủ trì) triển khai thực hiện Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ về địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính” ban hành tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là dự án 513). Hiện nay, đã xác định, phân định được 265 mốc giới các loại với các địa phương giáp ranh; 65 bộ hồ sơ địa giới hành chính cấp xã cho 65 xã, phường, thị trấn (gồm 134 mảnh bản đồ với tỷ lệ 1:2000 và 280 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:10.000); thành lập được bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trên giấy và dữ liệu bản đồ số trong Hệ tọa độ VN-2000 và xác nhận pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh gặp phải một số khó khăn nhất định, như:

- Việc triển khai các tài liệu tuyên truyền ở một số đơn vị còn chậm, chưa đa dạng hóa đến các đối tượng là học sinh, sinh viên, công nhân các doanh nghiệp, nhân dân các địa phương không thuộc khu vực ven biển của tỉnh;

- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong một số nội dung, lĩnh vực chưa được đồng bộ, thống nhất đã ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả công tác tuyên truyền;

- Đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên ở cơ sở còn hạn chế.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Để công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại tuyên truyền biển, đảo được sâu rộng, hiệu quả trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị một số nội dung như sau:

- Cung cấp các tài liệu tuyên truyền biển, đảo có chất lượng, phong phú về nội dung lẫn hình thức phù hợp với nhiều đối tượng.

  - Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ đối ngoại, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác đối ngoại, tuyên truyền của các Sở, ngành, địa phương.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng Kế hoạch về công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tình hình Biển Đông, thái độ của các nước về vấn đề Biển Đông và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xử lý các vấn đề liên quan đến Biển Đông; về cuộc sống sinh hoạt, lao động, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Hải quân; tổ chức các chuyến thăm quần đảo Trường Sa hàng năm đến nhiều đối tượng./.

Châu Âu – Chi cục Biển
 
  Các bài viết mới hơn
    Bản tin: Đánh giá sự thay đổi các yếu tố môi trường ở vùng biển Việt Nam   - 07/05/2020
    BẢN TIN: KIỂM SOÁT RÁC THẢI NHỰA BIỂN Ở VIỆT NAM:   - 18/03/2020
    Sở Tài nguyên và Môi trường: Tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)   - 11/02/2020
    Lễ phát động phong trào Chống rác thải nhựa   - 11/06/2019
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức quán triệt, triển khai các Chỉ chị, Quy định Đảng   - 23/04/2019
    CẦN TUYÊN CHIẾN VỚI RÁC THẢI NHỰA, TÚI NILON   - 04/04/2019
    Đoàn thanh niên Sở TNMT: Tổ chức, tham gia tích cựccác hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019   - 01/04/2019
    Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   - 29/03/2019
    Diễn đàn đối thoại “Đảng với đoàn thể” năm 2019   - 26/03/2019
    Thùng rác biển giúp tự động dọn rác trên đại dương   - 19/02/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Cần quy định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển   - 12/11/2018
    Một số chủ trương lớn về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới   - 26/10/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển   - 05/09/2018
    Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018   - 04/09/2018
    Công đoàn Sở TNMT: Tham gia Hội thi văn hóa – thể thao kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm 2018   - 19/06/2018
    Kiểm soát chất thải nhựa trên biển: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phù hợp cho Việt Nam   - 28/05/2018
    Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   - 24/05/2018
    Ra mắt trang web Vì biển xanh   - 17/05/2018
    Hội thảo đánh giá 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế.   - 17/05/2018
    Hoạt động lấn biển và tác động môi trường sinh thái ven bờ   - 19/04/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 594
Tổng lượt truy cập: 5,361,428