Tỉnh Ninh Thuận tăng cường thực hiện quản ký tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển - 10:02:01 AM | 14/01/2019
.

 

Text Box:  Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ Mít tinh nhân ngày Môi trường và Ngày Đại dương thế giớiẢnh: CCBThực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Chị thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tổng hợp đới bờ, tài nguyên và môi trường biển; Trong năm 2018, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ tích cực; thực hiện tốt quy chế phối hợp, quản lý hiệu quả, bảo vệ tốt tài nguyên và môi trường biển trong phạm vi toàn tỉnh.

Kết quả công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh được thể hiện rõ trên các mặt, lĩnh vực: triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển; thực hiện Quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; thực hiện các chương trình, kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, thiên tai trên biển; tuyên truyền pháp luật về biển và hải đảo; Hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển.

Trong triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương ven biển đã phối hợp tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung các văn bản về công tác quản lý tổng hợp, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức triển khai và giám sát kết quả thực hiện.

 Trong công tác triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và Quy hoạch, kế hoạch thực hiện phát triển dải ven biển xác định kinh tế biển là động lực, là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị và địa phương ven; biển đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp phù hợp làm cơ sở để xây dựng các chương trình, dự án vận động, thu hút các nguồn lực đầu tư để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và phát triển kinh tế biển nói riêng, đạt được kết quả quan trọng. Nhiều dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển, tạo điều kiện sắp xếp lại dân cư vùng ven biển, góp phần phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh vùng biển, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình mới đã được triển khai.

 
  Text Box:  Đồng chí Trần Quốc Nam, PCT UBND tỉnh tham gia trồng cây tạo cảnh quan và bảo vệ bờ biển- Ảnh: CCB

Đồng chí Trần Quốc Nam, PCT UBND tỉnh tham gia trồng cây tạo cảnh quan và bảo vệ bờ biển

- Ảnh: CCB

Trong thực hiện các chương trình, kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương ven biển đã tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển trên địa bàn tỉnh; xây dựng các giải pháp thích hợp, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương; góp phần phát triển kinh tế - xã hội và an ninh – quốc phòng; có 07 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển; nghiên cứu về điều tra chất lượng đa dạng sinh học biển và môi trường biển và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được thực hiện, Hầu hết kết quả các dự án nghiên cứu khoa học đều có tác động tích cực, hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm soát ô nhiễm và ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, thiên tai trên biển các Sở, ban ngành, các đơn vị liên quan triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý; tổ chức hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện chương trình giám sát môi trường theo đăng ký tại các hồ sơ môi trường được phê duyệt/xác nhận. Công tác phối hợp kiểm tra tình trạng vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và hoạt động du lịch tại các khu vực du lịch đóng trên địa bàn tỉnh như: bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ, vịnh Vĩnh Hy,... được đẩy mạnh; công tác hướng dẫn người nuôi thu gom rác thải và xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường; quan trắc môi trường và cảnh báo dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản được tăng cường nhất là khi vào vụ nuôi chính hoặc khi dịch bệnh xảy ra. Công tác tổ chức tuần tra trên biển được duy trì thường xuyên, qua đó, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các hành vi liên quan đến việc sử dụng vật liệu nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trái phép.

Trong công tác tuyên truyền pháp luật về biển và hải đảo; các ngành, các cấp của tỉnh xác định rõ công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về biển, đảo là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên và liên tục, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh nói riêng và của đất nước nói chung; đồng thời, phổ biến kịp thời, sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo; góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ công chức của ngành về ý thức bảo vệ vùng biển, tài nguyên trên biển và môi trường biển của nước ta.

Trong công tác hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển các Sở, ban, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng các chương trình, dự án vận động thu hút các nguồn vốn NGO, ODA để tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng các công trình phòng chống thiên tai cho các xã vùng ven biển; hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực cho người dân để phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững; tăng cường năng lực trong phòng tránh thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; giáo dục và phát triển nông thôn. Việc thực hiện các dự án tài trợ trên đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Có thể nói, do được xác định, nhiệm vụ phát triển kinh tế biển là chủ trương lớn của Đảng, phát triển kinh tế phải hướng ra biển, gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường, làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân ở vùng ven biển; trong năm qua các Sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương ven biển đã tiếp tục nâng cao trách nhiệm phối hợp, tạo sự liên kết đồng bộ, thống nhất trong việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường biển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Là tiền đề để đầy mạnh quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển trong năm 2019 và những năm tiếp theo; góp phần phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới./.

Đỗ Phước Vinh Chi cục Biển tỉnh Ninh Thuận
 
  Các bài viết mới hơn
    Hiệp ước toàn cầu mới sẽ góp phần thúc đẩy sáng kiến quản lý ô nhiễm nhựa   - 04/11/2021
    KHAI THÁC TIỀM NĂNG ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI TỈNH NINH THUẬN   - 24/09/2021
    TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN   - 24/09/2021
    Quết định số 539/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 V/v Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   - 07/04/2021
    Bản tin: Đánh giá sự thay đổi các yếu tố môi trường ở vùng biển Việt Nam   - 07/05/2020
    BẢN TIN: KIỂM SOÁT RÁC THẢI NHỰA BIỂN Ở VIỆT NAM:   - 18/03/2020
    Sở Tài nguyên và Môi trường: Tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)   - 11/02/2020
    Lễ phát động phong trào Chống rác thải nhựa   - 11/06/2019
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức quán triệt, triển khai các Chỉ chị, Quy định Đảng   - 23/04/2019
    CẦN TUYÊN CHIẾN VỚI RÁC THẢI NHỰA, TÚI NILON   - 04/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh năm 2018   - 08/01/2019
    Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển năm 2019   - 29/11/2018
    Kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh năm 2018.   - 21/11/2018
    Cần quy định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường biển   - 12/11/2018
    Một số chủ trương lớn về phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới   - 26/10/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều vùng ven biển   - 05/09/2018
    Kết quả thực hiện công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018   - 04/09/2018
    Công đoàn Sở TNMT: Tham gia Hội thi văn hóa – thể thao kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm 2018   - 19/06/2018
    Kiểm soát chất thải nhựa trên biển: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phù hợp cho Việt Nam   - 28/05/2018
    Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   - 24/05/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3747
Tổng lượt truy cập: 6,942,202