Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn - 07:10:02 AM | 11/10/2019
Thực hiện Quy chế làm việc, ngày 16/10/2018, Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhằm phối hợp, giải quyết những tồn tại, khó khăn vướng mắc về quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2018.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng chuyên môn và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện Thuận Nam.

Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2019 và phương hướng nhiệm Quý IV năm 2019 trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện; trên cơ sở ý kiến các thành viên dự họp và ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn – Nguyễn Đức Hoà, đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Lê Ngọc Thạch có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của quý IV năm 2019, cụ thể như sau:

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV và cả năm 2019, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong các tháng còn lại của năm 2019, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực đất đai:

- Phòng Tài nguyên và Môi trương tham mưu UBND huyện thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể theo quy định để trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định phục vụ việc tính tiền sử dụng đất trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai và áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

- Tập trung chỉ đạo rà soát, báo cáo kết quả thực hiện việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 theo Nghị quyết của HDND tỉnh; báo cáo phải đánh giá được kết quả thực hiện, nguyên nhân những tồn tại, hạn chế (đặc biệt là các công trình, dự án đã đưa vào Nghị quyết nhưng chưa thực hiện được); đề xuất xử lý các công trình, dự án phải chuyển tiếp sang năm 2020, các công trình phải hủy bỏ, ... Thời hạn báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/10/2019.  

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 9 tháng đầu năm 2019; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện (theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ) và gửi về cho Sở để thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Nhiệm vụ này phải thực hiện và gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/10/2019.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai 2015-2020; Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, tổng hợp Báo cáo UBND tỉnh (thông qua qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đúng thời gian quy định.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số số 1785/KH-UBND và Kế hoạch số 1786/KH-UBND ngày 02/5/2019. Hàng tháng phải báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2029-2024 trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục rà soát để hoàn thành công tác kê khai, đăng ký sử dụng đất, đảm bảo 100% thửa đất trên địa bàn huyện được kê khai đăng ký xong trong năm 2019.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát  hồ sơ địa chính; phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để, cập nhật chỉnh lý theo quy định. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND các xã rà soát, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Dự án đã thu hồi đất, đã bồi thường cho người có đất bị thu hồi để bàn giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý biến động theo quy định.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, công bố công khai và thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại bộ phận một cửa của huyện và xã. Thực hiện xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện việc chuyển đổi TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch của tỉnh.

- Phối hợp với ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận đất đã đưa ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh (việc bàn giao phải có hồ sơ kèm theo như bản đồ, biên bản bàn giao thực địa, các tài liệu liên quan như: tọa độ, ranh, mốc giới, hiện trạng đất, thời điểm sử dụng đất của các hộ dân...); xây dựng phương án sử dụng đất để đưa vào Kế hoạch sử dụng đất làm căn cứ giao đất, cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng hoặc giao để quản lý theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất đẩy nhanh công tác xác nhận nguồn gốc đất trong việc kê khai đăng ký, bồi thường, giải phóng mặt bằng nhất là các dự án trọng điểm (Hồ Tân Mỹ, Hồ Sông Than và các dự án năng lượng tái tạo).

2. Lĩnh vực khoáng sản:

- Tiếp tục Tiếp tục triển khai thực hiện thực hiện Kế hoạch số 1229/KH-UBND ngày 01/4/2019 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 và báo cáo kết quả thực hiện về cho Sở Tài nguyên và Môi trường đúng thời hạn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, giải quyết dứt điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại các khu vực xã Mỹ Sơn; khu vực suối Gia Chiêu, suối Sa Kai thuộc xã Lâm Sơn.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về môi trường và khoáng sản trong hoạt động khai thác đá tại khu vực Đèo Cậu, xã Mỹ Sơn và xã Nhơn Sơn.

- Thường xuyên giám sát, phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với các giấy phép đã cấp; tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục rà soát các cơ sở sản xuất, dịch vụ, chăn nuôi có khai thác sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải xin cấp giấy phép (khai thác sử dụng nước mặt trên 100 m3/ngày đêm và nước dưới đất trên 10 m3/ngày đêm) để hướng dẫn các cơ sở này lập hồ sơ đề nghị cấp  giấy phép. Tăng cường kiểm tra các cơ sở khai thác, sử dụng nước ngầm; thống kê tình hình khai thác, sử dụng nước báo cáo về Sở để có biện pháp tổ chức quản lý, sử dụng hịệu quả nguồn nước.

3. Lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1228/KH-UBND ngày 01/4/2019 về thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá về công tác bảo vệ môi trường năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và báo cáo kết quả thực hiện về cho Sở Tài nguyên và Môi trường đúng thời hạn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2898/KH-UBND ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết vấn đề rác thải nhựa và báo cáo kết quả thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Lĩnh vực thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch 2755/KH-UBND ngày 12/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Tập trung thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai của UBND cấp xã đối với tối thiểu 05 đơn vị cấp xã thuộc mỗi huyện, thành phố (Theo Kế hoạch là phải thực hiện xong trong năm 2017). Tập trung xử lý, giải quyết các thông tin phản ánh của người dân về vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn quản lý và  Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/11/2019.

- Báo cáo về tình hình thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của các cấp có hiệu lực pháp luật trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 138/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh (Báo cáo năm: gửi trước ngày 10 tháng 11). Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 2728/STNMT-TTr ngày 29/6/2018 nhắc UBND các huyện, thành phố.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương và kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5. Công tác khác:

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.

- Đề nghị tạo điều kiện cho Tổ hỗ trợ pháp lý về tài nguyên môi trường trong việc hỗ trợ cho các xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện.

- Tiếp thu phản ánh của UBND thị trấn Tân Sơn (về việc cấp Giấy chứng nhận đối với trụ sở khu phố 3, khu phố 7 và việc thu hồi một phần diện tích đã cấp Giấy chứng nhận cho trụ sở khu phố 4 để thực hiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất), phản ánh của UBND xã Hoà Sơn (về cấp Giấy chứng nhận trụ sở thôn Tân Bình) và nội dung văn bản của UBND huyện Ninh Sơn đã gửi Sở theo phản ánh của Phòng Tài nguyên và Môi trường: Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra nội dung và sớm giải quyết theo quy định.

- Riêng các ý kiến vướng mắc của UBND các xã, thị trấn còn lại, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường Ninh Sơn tổng hợp cụ thể các trường hợp phức tạp, báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường để được hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc huyện khẩn trương thực hiện và phối hợp thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị kịp thời thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019./.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị kịp thời thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp, hổ trợ trong công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm giúp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./. 

CCBVMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Chung tay ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh.   - 22/12/2021
    Triển khai tháng hành động quốc giaphòng chống HIV/AIDS năm 2021   - 25/11/2021
    Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông   - 16/11/2021
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2021-ĐH Nông lâm   - 26/10/2021
    CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHXH BẮT BUỘC CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/9/2021   - 23/08/2021
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
    Tổ chức Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở TNMT   - 03/04/2019
    Phê duyệt Quy hoạch dự nguồn chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tài nguyên và Môi trường giao đoan đến 2020 và 2021 - 2025   - 03/04/2019
    Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018-2019   - 03/04/2019
    Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018   - 03/04/2019
    Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 03/04/2019
    Tin Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018   - 04/12/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam   - 30/10/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2634
Tổng lượt truy cập: 7,222,605