Thông báo của Sở
       THÔNG BÁO Về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận.14-3-2018 )
      

Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Văn bản số 888/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 01/8/2011 của Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn về việc hủy giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận;

Căn cứ các Quyết định số 744/QĐ-STNMT, của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận xin thông báo:

Hội đồng hủy phôi Giấy chứng nhận Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiêu hủy 2.448 phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý, in và viết  Giấy chứng nhận (từ ngày 10/4/2016 cho đến nay), trong đó:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu ban hành theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường -  loại giấy 02 phôi: phôi trắng + phôi đỏ): 80 phôi;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường): 2.368 phôi.

Danh sách chi tiết số Sê ri các phôi Giấy chứng nhận đã tiêu hủy nêu trên được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, theo địa chỉ: http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn

Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường xin thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố được biết.

    (Kèm theo Bảng tổng hợp danh sách chi tiết phôi GCN hư, hỏng).

Tệp đính kèm: 02 danh sach phoi GCN huy - kem theo Thong bao huy phoi GCN.xls     
     Các thông báo đã đăng :
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

PHẢN HỒI GẦN ĐÂY
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 312
Tổng lượt truy cập: 5,478,852