Quy trình thủ tục     
         Nội dung cụ thể 32 Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã (theo 1068/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 28/06/2018).
   

Nội dung cụ thể 32 Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã (theo 1068/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 28/06/2018).