Quy trình thủ tục     
         Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà và tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân
   

            CHÚ DẪN:

Bước 1: Kê khai đăng ký cấp giấy.

1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ).

- Trường hợp nộp tại UBND cấp xã:

+ UBND cấp xã có trách nhiệm xác định vào Đơn đăng ký (xác định nguồn gốc sử dụng đất, xác định hồ sơ đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cần bổ sung các giấy tờ liên quan, niên yết công khai danh sách chủ sử đất được cấp GCN theo quy định).

+ Sau khi xác nhận vào Đơn đăng ký, UBND xã chuyển hồ sơ đến VPĐKQSDĐ cấp huyện để giải quyết theo quy định.

- Trường hợp nộp tại VPĐKQSDĐ cấp huyện:

+ VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã xác định vào Đơn đăng ký (xác định nguồn gốc sử dụng đất, xác định hồ sơ đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cần bổ sung các giấy tờ liên quan, niên yết công khai danh sách chủ sử đất được cấp GCN theo quy định).

+ Sau khi xác nhận Đơn đăng ký thì UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến VPĐKQSDĐ cấp huyện để thẩm tra hồ sơ.

Bước 2. Thẩm tra hồ sơ, xét cấp GCN,

-  VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm:

+ Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất;

+ Trích lục thửa đất;

+ Thẩm tra hồ sơ tính đầy đủ, rõ ràng, ghi nội dung ý kiến vào đơn;

+ Xác nhận vào Đơn đăng ký;

+ Chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế cùng cấp xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).

- Sau khi cơ quan thuế có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính, VPĐKQSDĐ cấp huyện chuyển thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Đồng thời nộp giấy tờ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính cho VPĐKQSDĐ cấp huyện.

- Dự thảo Quyết định hoặc Tờ trình cấp GCN và dự thảo GCN gửi đến phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ, trình ký GCN.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ của VPĐKQSDĐ, xác nhận vào Đơn đăng ký và trình UBND huyện ký quyết định hoặc tờ trình và ký GCN.

Bước 4. Ký duyệt GCN.

Ủy ban nhân dân huyện, TP ký quyết định hoặc tờ trình và ký GCN của phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, đồng thời chuyển trả hồ hơ cho phòng Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho người sử dụng đất (thông qua VPĐKQSDĐ cấp huyện ).