Quy trình thủ tục     
         Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo không có tài sản
   

 

CHÚ DẪN:

Bước 1: Kê khai đăng ký cấp giấy.

Tổ chức sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trách nhiệm của Bộ phận “một cửa”:

+ Hướng dẫn tổ chức kê khai, hoàn thiện hồ sơ.

+ Viết Phiếu tiếp nhận và giao trả hồ sơ;

+ Phân loại hồ sơ chuyển đến các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý theo quy định.

Bước 2. Thẩm tra hồ sơ, xét cấp GCN,

-  VPĐKQSDĐ cấp tình có trách nhiệm:

+ Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất;

+ Trích lục thửa đất;

+ Thẩm tra hồ sơ tính đầy đủ, rõ ràng, ghi nội dung ý kiến vào Đơn;

+ Xác nhận vào Đơn đăng ký;

- Dự thảo Tờ trình cấp GCN và dự thảo GCN gửi đến phòng Quản lý đất đai thẩm định.

Bước 3. Thẩm định hồ sơ, trình ký GCN.

Phòng Quản lý đất đai có trách nhiệm thẩm định hồ sơ của VPĐKQSDĐ cấp tỉnh   và GCN. Trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký GCN.

Bước 4. Ký duyệt GCN. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ký GCN do phòng Quản lý đất đai chuyển đến, đồng thời chuyển trả hồ sơ cho phòng Quản lý đất đai, trả kết quả cho tổ chức sử dụng đất (thông qua Bộ phận “một cửa”).