hướng dẫn thủ tục hành chính    
Tên thủ thủ tục: 3. Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
Lĩnh vực: Lĩnh vực đất đai
Lệ phí: (1) Phí thẩm định hồ sơ: -Trường hợp sử dụng đất không nhằm vào mục đích sản xuất kinh doanh 1 Tại thành phố PR-TC 230 đồng/m2 2 Tại huyện 210 đồng/m2 -Trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh 1 Tại thành phố PR-TC 300 đồng/m2 2 Tại huyện 160 đồng/m2 (2) Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận: 100.000 đồng/giấy (trường hợp đồng thời cấp sở hữu tài sản gắn liền với đất, lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận: 400.000 đồng/giấy).
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 18 ngày làm việc (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không kể thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định). Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Quy trình thủ tục:

 

a. Trình tự thực hiện: Gồm 02 giai đoạn.   

*. Giai đoạn 1: 14 ngày làm việc (Kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đến khi Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính):

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn, đề nghị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ, đúng quy định thì viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, chuyển ngay hồ sơ cho Phòng Quản lý đất đai xem xét, giải quyết;

- Phòng Quản lý đất đai thẩm định hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo quyết định giao đất, cho thuê đất trình Lãnh đạo Sở ký duyệt: 06 ngày làm việc.

- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất: 05 ngày làm việc.

- Ngay sau khi có Quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai cùng lúc thực hiện các công việc sau:

+ Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, đồng thời thông báo cho người được giao, thuê đất biết; in dự thảo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển cho Phòng Quản lý đất đai kiểm tra;

+ Phòng Quản lý đất đai chuẩn bị hợp đồng thuê đất; kiểm tra nội dung dự thảo Giấy chứng nhận.

*. Giai đoạn 2: 04 ngày làm việc (Kể từ khi nhận được chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính của người được giao đất hoặc Văn bản xác định giá cho thuê đất của cơ quan thuế đến khi nhận kết quả):

- Ngay khi nhận được chứng từ chứng minh việc người được giao đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc văn bản xác định đơn giá cho thuê đất của cơ quan thuế, Phòng Quản lý đất đai trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất, thừa ủy quyền UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận; Chuyển kết quả cho Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật hồ sơ địa chính, và cơ sở dữ liệu đất đai: 02 ngày làm việc.

- Phòng Quản lý đất đai tổ chức bàn giao đất tại thực địa: 01 ngày làm việc;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào sổ theo dõi, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Hợp đồng thuê đất (nếu có) cho người được giao đất, thuê đất: 01 ngày làm việc.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

 

Thành phần tiếp nhận hồ sơ:

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

*. Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất.

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

- Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư. Trường hợp xin giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải nộp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; văn bản thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

d. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc (không kể thời gian giải phóng mặt bằng; không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không kể thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định).

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường (ký Hợp đồng thuê đất, (trong trường hợp thuê đất), cấp Giấy chứng nhận).

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Cơ quan thuế.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định giao đất (đối với trường hợp giao đất).

- Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

- Giấy chứng nhận cho người được giao đất, cho thuê đất.

h. Phí, lệ phí:

(1) Phí thẩm định hồ sơ:

TT 

Địa bàn

Trường hợp sử dụng đất không nhằm vào mục đích sản xuất kinh doanh

Trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh

1

Tại thành phố PR-TC

 230 đồng/m2

 300 đồng/m2

2

Tại huyện

 160 đồng/m2

 210 đồng/m2

(2) Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận: 100.000 đồng/giấy (trường hợp đồng thời cấp sở hữu tài sản gắn liền với đất, lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận: 400.000 đồng/giấy).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất - theo Mẫu số 01.

- Quyết định giao đất - theo Mẫu số 02.

- Quyết định cho thuê đất - theo Mẫu số 03.

- Hợp đồng cho thuê đất - theo Mẫu số 04.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Thông tin liên hệ:
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/10/2019
31 - 330C
23 - 250C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 12, ngày 13/10/2019
24 - 330C
24 - 330C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 12, ngày 13/10/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6 đến cấp 7. Độ cao sóng: 1.0m đến 2.0m. Biển động nhẹ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/10/2019
31 - 330C
23 - 250C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 12, ngày 13/10/2019
24 - 330C
24 - 330C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 12, ngày 13/10/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6 đến cấp 7. Độ cao sóng: 1.0m đến 2.0m. Biển động nhẹ.

LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3548
Lượt truy cập 4,050,677 
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3548
Tổng lượt truy cập: 4,050,677