Đối thoại
Tra cứu
Lĩnh vực:    
Họ và tên: Địa chỉ:
Nội dung:                 

Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Giấy phép khai thác mỏ đá Bàu Ngứ của Công ty đã hết hạn, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa hướng dẫn thủ tục cần làm để được gia hạn.

 

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Theo quy định tại phụ lục 3.2 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT việc thay đổi các công trình bảo vệ môi trường phải có văn bản chấp thuận của cơ quan phê duyệt. Tuy nhiên, trong thực tế phần lớn các dự án khi triển khai thực hiện đều có sự điều chỉnh so với báo cáo ĐTM đã phê duyệt. Nhưng hiện nay, chưa có hướng dẫn trường hợp thay đổi nào phải cần văn bản chấp thuận của cơ quan phê duyệt và trường hợp nào thì không.

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Về lập lại Hồ sơ môi trường: Dự án xây dựng nhà máy sản xuất bê tông tươi và bê tông nhựa nóng (giai đoạn 1) với diện tích 36.795m2 của Công ty CP ĐT&XD Hoàng Nhân đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường 2005; Năm 2013, Công ty đầu tư thêm xưởng sản xuất gạch bê tông màu, gạch Terrazzo, xưởng cơ khí (giai đoạn II) và đã được UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cấp Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Đến nay, Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng thêm hạng mục xưởng sản xuất gỗ và xưởng sơn tĩnh điện (giai đoạn 3) cũng trongphần diện tích 36.795m2 .

Như vậy, đối với trường hợp này chỉ lập hồ sơ môi trường mới cho giai đoạn 3 hay gộp chung cả 03 giai đoạn để lập lại hồ sơ môi trường.

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Đối với các dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM, nhưng do nhiều điều kiện khách quan, chủ đầu tư phải giảm quy mô, công suất sản xuất và đã tiến hành lập lại hồ sơ môi trường phù hợp với quy mô, công suất mới (quy mô này thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM của cấp tỉnh) và trình nộp cho UBND tỉnh thuộc thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo ĐTM của tỉnh. Vậy, xử lý Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của Bộ trước đây như thế nào?, Đề nghị Tổng cục Môi trường, Cục Môi trường Miền Nam hướng dẫn xử lý đối với trường hợp này.

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ thì các dự án thuộc đối tượng phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phải được kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức. Đề nghị Tổng cục Môi trường, Cục Môi trường Miền Nam giải thích cụ thể hơn thời điểm dự án vào vận hành chính thức là thời điểm nào? 

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì thời điểm đặng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhưng không quy định cụ thể là thời điểm nào (trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, trước khi cho thuệ đất,…). Đề nghị Tổng cục Môi trường, Cục Môi trường Miền Nam giải thích cụ thể hơn thời điểm đặng ký, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi triển khai dự án là thời điểm nào?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có rất nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã lập và trình nộp đề án bảo vệ môi trường đơn giản và dự án đầu tư mới đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng chưa được xác nhận. Với lý do: không phù hợp quy hoạch sử dụng đất và không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất (trong khi đó, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật không quy định đối với trường hợp này). Đề nghị Tổng cục Môi trường, Cục Môi trường Miền Nam hướng dẫn giải quyết đối với các trường hợp này.

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Theo quy định tại Điều 3 và Điều 10 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản) các cơ sở sản xuất, kinh  doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01/4/2015 nhưng chưa có hồ sơ môi trường thì được lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đơn giải trình cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân huyện xác nhận, Riêng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đi vào hoạt động sau ngày 01/4/2015 thì hồ sơ môi trường như thế nào, chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đề nghị Tổng cục Môi trường, Cục Môi trường Miền Nam có ý kiến về vấn đề này.

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Từ năm 2008 đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành một số Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực môi trường (QCVN) thay thế Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam (TCVN về nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt,….theo huớng thắt chặt hoặc nới lỏng chất lượng nguồn thải)  nhưng không có hướng dẫn các TCVN bắt buộc áp dụng tại các hồ sơ môi trường của các Dự án trước đây nay có được chuyển đổi sang áp dụng Quy chuẩn mơi hay không? đề nghị Tổng cục Môi trường, Cục Môi trường Miền Nam có ý kiến về vấn đề này.,   

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Theo quy định tại Phụ lục 2.3 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ TNMT (về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường) các Dự án đầu tư lập báo cáo ĐTM theo hướng dẫn của Thông tư này thì không phải giám sát môi trường xung  quanh, còn các dự án đầu tư lập báo cáo ĐTM theo quy định của các Thông tư trước đó (Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011,….) không quy định có tiếp tục thực hiện giám sát môi trường xung quanh nữa không?, đề nghị Tổng cục Môi trường, Cục Môi trường Miền Nam có ý kiến về vấn đề này.  

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 10/3/2017
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Việc xây dựng giá đất cụ thể đối với nhiệm vụ của xã, huyện có được tự phép xây dựng hoặc thuê tư vấn xây dựng hay không?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 10/3/2017
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, nhưng khu vực thực hiện dự án có đất chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng thì phải xử lý như thế nào?

Nội dung trả lời
Tổng trang 25-36 (of 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trở lại · Tiếp »
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3600
Tổng lượt truy cập: 6,681,884