CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 1. Văn phòng Sở

a) Chức năng:

Là phòng tổng hợp tham mưu cho Giám đốc sở công tác tổ chức, quản lý cán bộ, quy hoạch cán bộ, cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị, quản trị mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường; tổng hợp các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của sở, ngành; công tác kế toán văn phòng, quản lý tài chính trong các hoạt động về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng tổ chức bộ máy; quy hoạch cán bộ; quản lý cán bộ, công chức theo thẩm quyền phân cấp thuộc Sở; thực hiện chế độ chính sách trong công tác tổ chức cán bộ theo chế độ quy định của nhà nước;

- Đề nghị tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

- Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì tổng hợp xây dựng, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm của Sở, Ngành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm, 5 năm và các chương trình, nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực của Sở, của Ngành;

- Tổng hợp chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

- Xây dựng, ban hành chương trình công tác, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành và của Sở để báo cáo các cấp theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các phòng và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Chủ trì tổng hợp xây dựng và giao dự toán ngân sách hàng năm của Sở; tham mưu phân bổ kinh phí hành chính, kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường theo quy định; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện;

- Chủ trì thẩm định dự toán kinh phí dự án, đề án, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành theo phân cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đơn giá sản phẩm, phí, lệ phí, định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động thuộc lĩnh vực của ngành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi và kiểm tra việc thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng tham mưu đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quản lý về lĩnh vực tài chính, kế hoạch của ngành;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý các dự án, đề án, nhiệm vụ; ký kết và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng công việc theo kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Sở; thẩm định hồ sơ, nghiệm thu và lập thủ tục thanh quyết toán trình Giám đốc Sở phê duyệt;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm sửa chữa trang thiết bị cho hoạt động quản lý nhà nước và sự nghiệp tài nguyên môi trường;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc Sở;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Sở. Theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo quy trình “một cửa” tại Sở;

- Triển khai thực hiện các phong trào thi đua - khen thưởng, tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Theo dõi sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận, quy chế phát ngôn, văn hoá công sở và các phong trào xã hội của cơ quan;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và Môi trường; thống kê, báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật; 

- Quản trị mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;

- Quản lý tài chính kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp I; giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp II thuộc Sở thực hiện chế độ tài chính, kế toán;

- Quản lý các nguồn kinh phí hàng năm; kinh phí chi hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc; kinh phí các đề tài, dự án, đề án, luận chứng kinh tế kỹ thuật thuộc Sở quản lý. Kiểm tra, giám sát việc thu, chi ngân sách nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và nguồn hoạt động dịch vụ đối với các đơn vị được giao theo kế hoạch;

- Thực hiện công tác kế toán, thu chi nguồn kinh phí hoạt động của Văn phòng Sở và lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán theo đúng quy định; quản lý tài sản vật dụng của cơ quan, kho, quỹ;

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo ngành và một số báo cáo chuyên đề theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính;

- Hướng dẫn và thực hiện các công tác về kế hoạch biên chế quỹ lương, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, tuyển dụng, nghỉ hưu, nghỉ việc, các chế độ bảo hiểm (xã hội, y tế, thai sản, ốm đau,…);

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng trong toàn ngành và cơ quan;

- Tổ chức thực hiện công tác: Văn thư - lưu trữ; hành chính - quản trị; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đối nội, đối ngoại; bảo vệ nội bộ; bảo vệ bí mật Nhà nước; phòng chống thiên tai, cháy nổ; lực lượng tự vệ, bảo vệ an toàn cơ quan; quản lý xe ô tô cơ quan, phục vụ tiếp khách, vệ sinh cơ quan và các công tác hành chính quản trị khác;

- Thừa lệnh Giám đốc Sở giải quyết một số công việc khi được ủy quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Sở

a) Chức năng:

Giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; thực hiện phòng, chống tham nhũng và công tác pháp chế theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở có con dấu riêng và được sử dụng theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở. 

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện và hướng dẫn cấp huyện, xã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường;

- Thực hiện công tác pháp chế: Soạn thảo và phối hợp với các phòng chuyên môn soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, thể chế hoá văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành tài nguyên và môi trường; định kỳ xây dựng báo cáo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp. Thực hiện công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành tài nguyên và môi trường và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị trực thuộc Sở; báo cáo về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. Tham mưu thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước và phối hợp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Tham mưu về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Phòng Quản lý đất đai

a) Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, đo đạc và bản đồ, viễn thám trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Về quản lý đất đai:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

+ Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai;

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;

+ Triển khai thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định;

+ Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai; lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai;

+ Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất;

+ Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

+ Xây dựng, quản lý, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai theo quy định;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

+ Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

- Về đo đạc và bản đồ:

+ Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, thẩm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ theo quy định;

+ Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương;

+ Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.

+ Chủ trì tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trong nước và quốc tế trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

+ Quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Về viễn thám:

+ Chủ trì tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trong nước và quốc tế trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

+ Quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ khác:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở và đơn vị trực thuộc Sở có liên quan lập, xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ và viễn thám; lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám;

+ Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám;

+ Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện về lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám;

+ Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám đối với phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Giúp Giám đốc sở thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ có liên quan đến lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám;

+ Tham mưu Giám đốc sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực đo đạc bản đồ và viễn thám theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Phòng Tài nguyên khoáng sản, Nước và Biến đổi khí hậu

a) Chức năng:

Là phòng nghiệp vụ chuyên môn làm tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Về tài nguyên khoáng sản:

+ Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi được phê duyệt;

+ Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định; kịp thời phát hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện khoáng sản mới; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Tổ chức thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

- Về tài nguyên nước:

+ Lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông nội tỉnh;

+ Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông; lập danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp;

+ Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội tỉnh;

+ Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước;

+ Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; thu phí, lệ phí về tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn;

+ Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

+ Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc sdtrám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Về khí tượng thủy văn:

+ Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ở địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

+ Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn;

+ Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn;

+ Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Về biến đổi khí hậu:

+ Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương; hướng dẫn, điều phối việc tổ chức thực hiện;

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi của Sở Tài nguyên và Môi trường trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn quản lý;

+ Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất các biện pháp ứng phó;

+ Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với các điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. 

- Nhiệm vụ khác:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở và đơn vị trực thuộc Sở có liên quan lập, xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

+ Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

+ Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

+ Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh;

+ Hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đối với phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Giúp Giám đốc Sở thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

+ Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc Sở : Bùi Anh Tuấn; Điện thoại: 0913.709867.

Email: batuan@ninhthuan.gov.vn

2. Phó giám đốc Sở : Lê Ngọc Thạch; Điện thoại: 0913.930323;

Email: lnthach@ninhthuan.gov.vn

3. Phó giám đốc Sở: Lê Khắc Huy Anh; Điện thoại: 0918.431531; 

Email: lkhanh@ninhthuan.gov.vn

4. Phó giám đốc Sở: Nguyễn Văn Quế; Điện thoại: 0166.662228;

Email: nvque@ninhthuan.gov.vn 

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1293
Tổng lượt truy cập: 5,680,858