I. Vị trí, chức năng

1. Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Văn phòng Đăng ký đất đai) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản  theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận đặt tại đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

3. Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4. Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

5. Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

7. Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

8. Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

9. Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai  có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai  là người đứng đầu Văn phòng Đăng ký đất đai chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai.

- Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai giúp việc cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Văn phòng vắng mặt, một Phó Giám đốc Văn phòng được Giám đốc Văn phòng uỷ nhiệm quản lý điều hành các hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai.

2. Các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, gồm có:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Đăng ký và Cấp giầy chứng nhận;

- Phòng Thông tin - Lưu trữ;

- Phòng Kỹ thuật địa chính.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng;

3. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đặt tại các huyện, thành phố:

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Phan Rang - Tháp Chàm;

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải;

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Phước;

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Thuận Bắc;

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Thuận Nam;

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Sơn;

- Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Bác Ái.

Lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

+ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là người đứng đầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chịu trách nhiệm trước Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 

+ Các Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, được Giám đốc Chi nhánh phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Chi nhánh vắng mặt, một Phó Giám đốc Chi nhánh được Giám đốc Chi nhánh uỷ nhiệm quản lý điều hành các hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Các Tổ nghiệp vụ thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gồm có:

+ Tổ Hành chính - Tổng hợp;

+ Tổ Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận;

+ Tổ Thông tin - Lưu trữ.

Các Tổ nghiệp vụ có Tổ trưởng và 1 Tổ phó. Tổ trưởng, Tổ phó của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai do Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai quyết định bổ nhiệm, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định. 

IV. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI NINH THUẬN

1.Giám đốc: Mai Tuyến; Điện thoại: 0949.177707; 

Email: mtuyen@ninhthuan.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Tô Văn Dũng; Điện thoại: 0913.162126

Email: tvdung@ninhthuan.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Phạm Thị Thủy; Điện thoại: 0919058788

Email: ptthuy@ninhthuan.gov.vn

______________________________________________

Trở về
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT

  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6636
Tổng lượt truy cập: 6,751,575
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6636
Tổng lượt truy cập: 6,751,575