I.  Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Trung tâm Quan trắc môi trường trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Quan trắc môi trường Quốc gia thuộc Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện nghiệp vụ quan trắc, phân tích, đánh giá, tổng hợp các diễn biến môi trường của tỉnh và hoạt động theo kế hoạch được giao hàng năm của Sở. Tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về các giải pháp phòng, chống suy thoái ô nhiễm, sự cố môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai các phương án xử lý khắc phục tình trạng ô nhiễm, tai biến và sự cố môi trường, biến đổi khí hậu. Tổ chức hoạt động các dịch vụ về lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và cung cấp các cơ sở dữ liệu theo đơn đặt hàng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

3. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Hoạt động sự nghiệp:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quan trắc định kỳ các thành phần môi trường (đất, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, không khí, tiếng ồn…) và đa dạng sinh học theo nội dung chương trình đã được phê duyệt.

b) Theo dõi diễn biến chất lượng các thành phần môi trường và đa dạng sinh học; lập, điều chỉnh, bổ sung mạng lưới quan trắc môi trường và đa dạng sinh học của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Công bố kết quả quan trắc định kỳ cho các cơ quan có liên quan trong tỉnh.

d) Thực hiện quan trắc và phân tích môi trường theo nhiệm vụ được giao. Thực hiện quan trắc đột xuất các thành phần môi trường và đa dạng sinh học tại các khu vực môi trường bị ô nhiễm và đa dạng sinh học bị suy thoái; quan trắc và phân tích nước thải công nghiệp để phục vụ công tác thu phí bảo vệ môi trường.

đ) Quản lý các trạm nhánh, trạm quan trắc môi trường tự động (nếu có), các phòng thử nghiệm về môi trường của Trung tâm Quan trắc và các số liệu điều tra, quan trắc chất lượng môi trường, xây dựng cơ sở thông tin dữ liệu về ô nhiễm môi trường làm cơ sở cho việc xây dựng các chính sách phòng ngừa và bảo vệ môi trường.

e) Tham gia xây dựng định mức, đơn giá, quy định kỹ thuật đối với hoạt động quan trắc môi trường; hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công tác quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh.

g) Quản lý tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm; thực hiện tiền lương, chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về kết quả hoạt động của Trung tâm theo quy định.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

2. Hoạt động dịch vụ:

a) Tư vấn và thực hiện các hoạt động dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường cho các dự án kinh tế xã hội, các nhà máy, các cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động ảnh hưởng đến môi trường.

b) Tư vấn lập hồ sơ môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề án bảo vệ môi trường; kế hoạch bảo vệ môi trường; lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; báo cáo tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; báo cáo giám sát môi trường định kỳ; lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại; tư vấn kê khai nộp phí bảo vệ môi trường). Thực hiện các dịch vụ công khác về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

c) Tư vấn kỹ thuật, lắp đặt thiết bị công trình xử lý nước cấp (sinh hoạt và công nghiệp), nước thải, khí thải và chất thải rắn; hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo các công trình xử lý.

d) Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo giám sát theo đề án xả thải.

đ) Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; lập hồ sơ đóng cửa mỏ, báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê trữ lượng và bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản. 

e) Khảo sát, đánh giá địa chất thủy văn và địa chất công trình.

g) Thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt và tài nguyên nước dưới đất.

h) Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học cho cộng đồng.

i) Phối hợp với các cơ quan Trung ương và tổ chức có liên quan triển khai thực hiện một số dự án, đề tài về tài nguyên và môi trường.

III. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

3. Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

4. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm, gồm có:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Quan trắc hiện trường.

- Phòng Phân tích môi trường.

- Phòng Nghiệp vụ môi trường và Đa dạng sinh học.

- Phòng Dịch vụ.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng.

IV. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Giám đốc: Nguyễn Thị Yến; Điện thoại: 0917103150;

Email: ntyen@ninhthuan.gov.vn

2. Phó Giám đốc: Lê Thị Viên Đan; Điện thoại: 0919110336;

Email: ltvdan@ninhthuan.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Thành Ngọc Quỳnh; Điện thoại: 0933154301;

Email: tnquynh@ninhthuan.gov.vn

_____________________________________________

 

Trở về
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT

  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6770
Tổng lượt truy cập: 6,751,709
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6770
Tổng lượt truy cập: 6,751,709