I. Vị trí, chức năng:

       1. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

       2. Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

       3. Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị theo quy định của pháp luật

4. Trụ sở làm việc Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận đặt tại đường Phạm Đình Hổ, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai.

7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

8. Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

9. Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

10. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

11. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.

12. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

14. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận giao.

III. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp điều hành các lĩnh vực tổ chức nhân sự, tài chính, đầu tư xây dựng các dự án phát triển quỹ đất, khu tái định cư. Theo dõi, chỉ đạo Chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái và dự án trên địa bàn thành phố Phan Rang- Tháp Chàm.

- Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ do Giám đốc Trung tâm phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm.

b) Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm, gồm có:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng;

- Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất;

- Phòng Kỹ thuật và Thông tin đất đai.

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng;

c) Cơ cấu tổ chức của các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận:

- Các Chi nhánh trực thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận:

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Sơn - Bác Ái (đặt trụ sở tại huyện Ninh Sơn);

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải - Thuận Bắc (đặt trụ sở tại huyện Ninh Hải);

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận - Chi nhánh Thuận Nam - Ninh Phước (đặt trụ sở tại huyện Thuận Nam);

- Lãnh đạo các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

+ Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất là người đứng đầu Chi nhánh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi nhánh. 

+ Các Phó Giám đốc Chi nhánh là người giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh, được Giám đốc Chi nhánh phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Chi nhánh vắng mặt, một Phó Giám đốc Chi nhánh được Giám đốc Chi nhánh uỷ quyền quản lý, điều hành các hoạt động của Chi nhánh.

- Các Tổ nghiệp vụ thuộc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất gồm có:

+ Tổ Hành chính - Tổng hợp;

+ Tổ Bồi thường và Giải phóng mặt bằng;

+ Tổ Quản lý và Phát triển quỹ đất.

Các Tổ nghiệp vụ có Tổ trưởng và Tổ phó. Tổ trưởng, Tổ phó của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất do Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quyết định bổ nhiệm, luân chuyển phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Trung tâm.

IV. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỶ ĐẤT

1. Giám đốc: Bùi Thanh Đức; Điện thoại: 0919.944919.

Email: btduc@ninhthuan.gov.vn

3. Phó giám đốc: Trần Huỳnh Kiến Trúc; Điện thoại: 0984.371557

Email: thktruc@ninhthuan.gov.vn

_________________________________________________

Trở về
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT

  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6866
Tổng lượt truy cập: 6,751,805
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6866
Tổng lượt truy cập: 6,751,805