STTTrích yếuNgày ban hànhTải về
1 Kế hoạch triển khai thi hành luất phòng chống tham nhũng năm 2018 29/3/2019 1166.pdf
2 Kế hoạch triển khai thác thực hiện chương trình công tác năm 2019 của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng 12/7/2019 2782 KH trien Chuong trinh cong tac nam 2019 cua BCD trung uong ve PCTN.pdf
3 Kế hoạch triển khai tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật ohòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 5/10/2019 4118 KH tuyen truyen giao duc ve PCTN giai doan 2019 -2021.pdf
4 Kế hoạch, công tác phòng chống tham nhũng năm 2019 5/3/2019 746 Ke hoach PCTN 2019.pdf
5 Kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2020 10/10/2019 4190 KH tuyen trueyn giao duc phap luat PCTN giai doan 2019 -2020.pdf
6 Kế hoạch Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” 2/10/2019 4055 KH thuc hien Cuoc van dong CCVC noi khong voi tieu cuc.pdf
7 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt” theo theo chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/01/2019 của ban thường vụ tỉnh ủy 1/3/2020 32 KH PCTN vat theo Chi thi 62 cua Ban thuong vu TU.pdf
8 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực đất đai năm 2019 3/1/2020 1065 KH tuyen truyen pho bien phap luat ve linh vuc dat dai 2019.pdf
9 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 23/1/2020 280 HK tuyen truyen pho bien giao duc phap luc 2019 (1).pdf
10 Quyết định số 472/QÐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam 28/12/2018 472 Ke hoach su dung dat nam 2019 - huyen Thuan Nam.pdf
11 Quyết định số 477/QÐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ninh Sơn 28/12/2018 477 Kh su dung dat nam 2019 - Ninh Son.pdf
12 Quyết định số 476/QÐ-UBND V/vphê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ninh Hải 28/12/2018 476 KH su dung dat nam 2019 - Ninh Hai.pdf
13 Quyết định số 44/QÐ-UBND ngày 19/12/2018 giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các Sở, ban ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể và hội đậc thù cấp tỉnh 19/12/2018 QD444.pdf
14 Quyết định số 10/QÐ-STNMT ngày 02/01/2019 V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, Quản lý và sử dụng tài sản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận 2019 2/1/2019 10 Quy che chi tieu noi bo 2019.pdf
15 Bảng chi tiết kinh phí dự toán 7/6/2018 QUYET TOAN NGANH 2019.xls
16 Quyết định 18/2019 ngày 9/4/2019: Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Nỉnh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngay 03 tháng 7 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 4/9/2019 18.pdf
17 Quyết định số 23/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 về việc kéo dài thời gian áp dụng bảng giá các đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tình Ninh Thuận 4/9/2019 23.pdf
18 Ban hành quy chế phồi hợp thực hiện chức năng nhiệm vụ giũa trung tâm phát triển quỵ đất Ninh Thuận với Ủy ban nhân dân các Huyện, phòng Tài nguyên và môi trường, Cơ quan Tài chính và các cơ quan đơn vị khác có liên quan 4/9/2019
19 Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 4/9/2020
20 Báo cáo 1459/BC-STNMT ngày 31/12/2019 31/12/2019 5419.pdf
21 Báo cáo số 5419/BC-STNMT ngày 31/12/2019 về kết quả thẩm tra xác minh và đề nghị giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Ngọc Thành 31/12/2019 5419.pdf
22 Kế hoạch số 5550/KH-STNMT ngày 21/12/2019 kế hoạch kiểm gra văn bản pháp luật năm 2019 21/12/2019 5550.pdf
23 Kết luận số 5387/KL-STNMT ngày 31/12/2019 kết luậ thanh tra về việc chánh hành pháp luật về đo đạc bản đồ đối với các doanh nghiệp trê địa bàn tỉnh Ninh Thuận 31/12/2019 5387.pdf
24 Quyết định số 5367/QD-STNMT ngày 11/12/2018 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 và Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2019 11/12/2018 5367.pdf
25 Kết luận 5362/KL-STNMT ngày 30/12/2019 kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của tổng công ty xây dung Nông nghiệp Việt Nam- Công ty Cổ phần tại mỏ vật liệu CS1 30/12/2019 5362.pdf
26 Kế hoạch số 5222/KH-STNMT ngày 03/12/2018 kế hoạch kiềm tra cải cách hành chính năm 2018 3/12/2018 5222.pdf
27 Kết luận 48895362/KL-STNMT ngày 28/11/2019 kết luận thanh tra Về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận 28/11/2019 4889.pdf
28 Báo cáo số 4652/BC-STNMT ngày 13/11/2019 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 13/11/2019 4652.pdf
29 Báo cáo số 4489/BC-STNMT ngày 31/10/2019 báo cáo kết quả phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 31/10/2019 4489.pdf
30 Kết luận 4258/KL-STNMT ngày 15/10/2019 kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đối với Công ty TNHH Đông Hải Ninh Thuận tại dự án xây dựng Nhà máy chế biến bột cá 15/10/2019 4258.pdf
31 Kết luận 3902/KL-STNMT ngày 23/9/2019 kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Bách Hà- Ninh Thuận tại mỏ các Phước Mỹ 1 23/9/2019 3902.pdf
32 Kết luận 3847/KL-STNMT ngày 18/9/2019 kết luận thanh tra Về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Hoàng Long - Ninh Thuận 18/9/2019 3847.pdf
33 K?t lu?n s? 3787/KL-STNMT ngày 16/9/2019 Vi?c ch?p hành các quy d?nh pháp lu?t trong ho?t d?ng khai thác khoáng s?n c?a Công ty TNHH M?t thành viên Chí Lành t?i m? cát xây d?ng Ð?c Nhon 7/8/2020 3787.pdf
34 Báo cáo 3563/BC-STNMT ngày 30/8/2019 BÁO CÁO K?t qu? ki?m tra và d? ngh? x? lý d?i v?i d? án Trung tâm d?y ngh? các dân t?c mi?n núi Nam Trung B? c?a Công ty C? ph?n P-Q 7/8/2020 3563.pdf
35 Báo cáo 3181/BC-STNMT ngày 05/8/2019 BÁO CÁO K?t qu? ki?m tra và d? ngh? x? lý d?i v?i d? án Khu du l?ch bi?n Hoàng Anh (Resort Con Gà Vàng) c?a Công ty TNHH Minh Hoàng Anh 7/8/2020 3181.pdf
12
   
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 250
Tổng lượt truy cập: 5,478,790