STTTrích yếuNgày ban hànhTải về
1 QD Ke hoach SD dat Thuan Bac nam 2019 28/12/2018 QD Ke hoach SD dat Thuan BAc nam 2019.pdf
2 QD KH SD dat Bác Ái 2019 28/12/2018 QD KH SD dat Bac Ai nam 2019.pdf
3 QD KH SD dat Ninh Phuoc 2019 28/12/2018 QD KH SD dat Ninh Phuoc 2019.pdf
4 QD phe duyet KH sd dat Tp phan rang 2019 28/12/2018 QD phe duyet KH sd dat Tp phan rang 2019.pdf
5 QD quy haoach SD dat Thuan Bac den nam 2020 26/12/2018 QD quy haoach SD dat Thuan Bac den nam 2020.pdf
6 QD quy hoach SD dat Bac Ai den nam 2020 26/12/2018 QD quy hoach SD dat Bac Ai den nam 2020.pdf
7 QD quy hoach SD dat Ninh Hai den nam 2020 27/12/2018 QD quy hoach SD dat Ninh Hai den nam 2020.pdf
8 QD quy hoach SD dat Ninh Phuoc den nam 2020 454 25/12/2018 QD quy hoach SD dat Ninh Phuoc den nam 2020 454.pdf
9 QD quy hoach SD dat Ninh Son den 2020 28/12/2018 QD quy hoach SD dat Ninh Son den 2020.pdf
10 Quyết định quy hoach SD dat Phan Rang -TC den nam 2020 24/12/2018 QD quy hoach SD dat Phan Rang -TC den nam 2020.pdf
11 QÐ Dieu chinh Quy Hoach su dung dat nam 2020 cua huyen Thuan Nam 25/12/2018 QD quy hoach SD dat Thuan Nam den nam 2020.pdf
12 Phụ lục 04: Danh sách đối tượng không thực hiện thanh tra năm 2020 thuộc nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 7/8/2020 Phu luc 04 - 424.pdf
13 Công van 424/TTr-VP ngày 27/7/2020 gửi điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra của Bộ năm 2020 7/8/2020 424.pdf
14 Quyết định 1527/QÐ-BTNMT ngày 10/7/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 7/8/2020 1527.pdf
15 Kết luận 172/KL-STNMT ngày 15/01/2020 kết luận thanh tra về Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Nhật Khánh Thịnh Nhật Khánh Thịnh 7/8/2020 172.pdf
16 Báo cáo 1195/BC-STNMT ngày 01/4/2019 BÁO CÁO Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 7/8/2020 1195.pdf
17 Báo cáo 1949/KL-STNMT ngày 3/6/2020 kết luận thanh tra Việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Thuận 7/8/2020 1949.pdf
18 Báo cáo 1966/KL-STNMT ngày 24/5/2019 Vi?c ch?p hành pháp lu?t trong qu?n lý, s? d?ng d?t d?i v?i 02 t? ch?c s? d?ng d?t trên d?a bàn t?nh Ninh Thu?n 7/8/2020 1966.pdf
19 Báo cáo 2614/BC-STNMT ngày 03/7/2019 Kết quả kiểm tra và đề nghị xử lý đối với dự án Trung tâm tôm giống bố mẹ Ninh Thuận – HVB của Công ty Cổ phần giống thủy sản Hùng Vương Bến Tre 7/8/2020 2614.pdf
20 Báo cáo 2689/BC-STNMT ngày 08/7/2019 K?t qu? ki?m tra và d? ngh? x? lý d?i v?i d? án B?n d? - Tr?m d?ng chân xe buýt c?a Công ty TNHH V?n t?i L?c Phát 7/8/2020 2689.pdf
21 Báo cáo 2836/BC-STNMT ngày 15/7/2019 K?t qu? ki?m tra và d? ngh? x? lý d?i v?i d? án Khu du l?ch Hoàn M? c?a Công ty TNHH Khu du l?ch Hoàn M? 7/8/2020 2836.pdf
22 Báo cáo 2837/KL-STNMT ngày 15/7/2019 V/v chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh Ninh Thuận tại mỏ cát Phước Mỹ 7/8/2020 2837.pdf
23 Báo cáo 3053/BC-STNMT ngày 26/7/2019 BÁO CÁO Kết quả kiểm tra và đề nghị xử lý đối với dự án Khu du lịch sinh thái thác Sakai (nay là dự án Trạm dừng nghỉ chân) của Công ty TNHH Đức Trí 7/8/2020 3053.pdf
24 Báo cáo 3181/BC-STNMT ngày 05/8/2019 BÁO CÁO Kết quả kiểm tra và đề nghị xử lý đối với dự án Khu du lịch biển Hoàng Anh (Resort Con Gà Vàng) của Công ty TNHH Minh Hoàng Anh 7/8/2020 3181.pdf
25 Báo cáo 3563/BC-STNMT ngày 30/8/2019 BÁO CÁO Kết quả kiểm tra và đề nghị xử lý đối với dự án Trung tâm dạy nghề các dân tộc miền núi Nam Trung Bộ của Công ty Cổ phần P-Q 7/8/2020 3563.pdf
26 K?t lu?n s? 3787/KL-STNMT ngày 16/9/2019 Vi?c ch?p hành các quy d?nh pháp lu?t trong ho?t d?ng khai thác khoáng s?n c?a Công ty TNHH M?t thành viên Chí Lành t?i m? cát xây d?ng Ð?c Nhon 7/8/2020 3787.pdf
27 Kết luận 3847/KL-STNMT ngày 18/9/2019 kết luận thanh tra Về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Hoàng Long - Ninh Thuận 18/9/2019 3847.pdf
28 Kết luận 3902/KL-STNMT ngày 23/9/2019 kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Bách Hà- Ninh Thuận tại mỏ các Phước Mỹ 1 23/9/2019 3902.pdf
29 Kết luận 4258/KL-STNMT ngày 15/10/2019 kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đối với Công ty TNHH Đông Hải Ninh Thuận tại dự án xây dựng Nhà máy chế biến bột cá 15/10/2019 4258.pdf
30 Báo cáo số 4489/BC-STNMT ngày 31/10/2019 báo cáo kết quả phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 31/10/2019 4489.pdf
31 Báo cáo số 4652/BC-STNMT ngày 13/11/2019 Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 13/11/2019 4652.pdf
32 Kết luận 48895362/KL-STNMT ngày 28/11/2019 kết luận thanh tra Về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận 28/11/2019 4889.pdf
33 Kế hoạch số 5222/KH-STNMT ngày 03/12/2018 kế hoạch kiềm tra cải cách hành chính năm 2018 3/12/2018 5222.pdf
34 Kết luận 5362/KL-STNMT ngày 30/12/2019 kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của tổng công ty xây dung Nông nghiệp Việt Nam- Công ty Cổ phần tại mỏ vật liệu CS1 30/12/2019 5362.pdf
35 Quyết định số 5367/QD-STNMT ngày 11/12/2018 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 và Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2019 11/12/2018 5367.pdf
36 Kết luận số 5387/KL-STNMT ngày 31/12/2019 kết luậ thanh tra về việc chánh hành pháp luật về đo đạc bản đồ đối với các doanh nghiệp trê địa bàn tỉnh Ninh Thuận 31/12/2019 5387.pdf
37 Kế hoạch số 5550/KH-STNMT ngày 21/12/2019 kế hoạch kiểm gra văn bản pháp luật năm 2019 21/12/2019 5550.pdf
38 Báo cáo số 5419/BC-STNMT ngày 31/12/2019 về kết quả thẩm tra xác minh và đề nghị giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Ngọc Thành 31/12/2019 5419.pdf
39 Báo cáo 1459/BC-STNMT ngày 31/12/2019 31/12/2019 5419.pdf
40 Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 4/9/2020
12
   
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2406
Tổng lượt truy cập: 6,110,927