Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022

Đăng ngày 20 - 12 - 2021
Lượt xem: 566
100%

 

UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

Số:  5969/QĐ-STNMT

Ninh Thuận, ngày  03 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022;

Trên cơ sở thống nhất của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 902/TTT-VP ngày 02 tháng 12 năm 2021 “V/v thống nhất định hướng xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022”;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra sở tại Tờ trình số 140/TTr-TTr ngày 03  tháng 12 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận (có Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2022 kèm theo).

Điều 2. Giao Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt; thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan và các đối tượng thanh tra, kiểm tra về Kế hoạch thanh tra năm 2022. Giao Chánh Thanh tra sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng sở, Chánh Thanh tra sở, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; các cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra và có liên quan trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

-    Như Điều 3;

-    Thanh tra Bộ TN&MT;

-    Thanh tra tỉnh;

-    GĐ và các PGĐ Sở;

-    Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

-    Trang thông tin điện tử của Sở;

-    Lưu: VT, TTr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quế

Tin liên quan

Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022(20/12/2021 10:26 SA)

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021(09/11/2021 10:29 SA)

Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 tại Sở Tài nguyên và...(07/09/2021 10:30 SA)

Về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020(29/08/2021 10:36 SA)

Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020(29/08/2021 10:35 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022(20/12/2021 10:26 SA)

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021(09/11/2021 10:29 SA)

Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 tại Sở Tài nguyên và...(07/09/2021 10:30 SA)

Về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020(29/08/2021 10:36 SA)

Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020(29/08/2021 10:35 SA)

374 người đang online
°