Bác Ái triển khai tập huấn, phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường của Chính phủ có hiệu lực năm 2017

Đăng ngày 01 - 06 - 2017
Lượt xem: 437
100%

Sáng ngày 17/5/2017, huyện Bác Ái tổ chức tập huấn phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường của Chính phủ có hiệu lực năm 2017 cho các đơn vị: UBMTTQVN huyện, Hội nông dân, Công an huyện, Phòng Nông nghiệp PTNT, Phòng Kinh tế- HT, Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức, viên chức phòng Tài nguyên và MT, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận Chi nhánh Bác Ái, Trung tâm Phát triển Quỹ đất Bác Ái- Ninh Sơn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã.

 

 Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các văn bản như: Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Khoáng sản 2010; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Qua buổi tập huấn đã nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường trên địa bàn huyện; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi cá nhân đối với việc thực hiện các Nghị định mới nói riêng và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường nói chung./.

Tin liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(02/06/2017 9:33 SA)

Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân...(22/05/2017 9:36 SA)

Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số...(22/05/2017 9:35 SA)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016(06/07/2016 9:37 SA)

Tin mới nhất

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(02/06/2017 9:33 SA)

Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân...(22/05/2017 9:36 SA)

Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số...(22/05/2017 9:35 SA)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016(06/07/2016 9:37 SA)

534 người đang online
°