Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
Lượt xem: 239
100%

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh. (Mã quản lý quốc gia: 1.004129.000.00.00.H43)(Mã: STN11055)

 

Tên thủ thủ tục:

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.

Lĩnh vực:

Lĩnh vực môi trường

Lệ phí:

Không quy định.

Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. - Thời hạn thẩm định và ban hành Quyết định chấp thuận: Trong thời hạn tối đa 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian hoàn thiện hồ sơ của tổ chức, cá nhân).

Quy trình thủ tục:

 

12.1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thống nhất với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và nộp báo cáo giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: 0,5 ngày làm việc.

Bộ phận Tiếp nhận và Giao trả hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ; viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu giải quyết.

Bước 3. Xem xét hồ sơ: Năm (05) ngày làm việc

Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho Chủ dự án để chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 4. Xem xét, đánh giá báo cáo: Hai mươi chín (29) ngày làm việc.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xem xét, đánh giá báo cáo giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải.

Sau khi tổ chức xem xét, đánh giá báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thông báo kết quả về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thành phần tiếp nhận hồ sơ:

 

12.2. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Một (01) văn bản đề nghị và báo cáo giải pháp tách đấu nối để tự xử lý nước thải của cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (kèm theo kết quả quan trắc nước thải định kỳ mới nhất);

- Một biên bản thỏa thuận tách đấu nối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.


MT TT 12.doc

Tin liên quan

Thủ tục Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2...(07/07/2021 2:41 CH)

Thủ tục cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH(07/07/2021 3:02 CH)

Thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH(07/07/2021 2:59 CH)

Thủ tục Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường(07/07/2021 2:55 CH)

Thủ tục Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác...(07/07/2021 2:52 CH)

Tin mới nhất

Thủ tục Chấp thuận về môi trường (Trường hợp dự án có những thay đổi được quy định tại khoản 2...(07/07/2021 2:41 CH)

Thủ tục cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH(07/07/2021 3:02 CH)

Thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH(07/07/2021 2:59 CH)

Thủ tục Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường(07/07/2021 2:55 CH)

Thủ tục Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác...(07/07/2021 2:52 CH)

541 người đang online
°