Đóng cửa mỏ khoáng sản

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
Lượt xem: 312
100%

Đóng cửa mỏ khoáng sản (Mã quản lý quốc gia: 1.004367.000.00.00.H43)(Mã: STN6253)

 

Tên thủ thủ tục:

Đóng cửa mỏ khoáng sản

Lĩnh vực:

Lĩnh vực khoáng sản

Lệ phí:

Bộ Tài chính quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ, nghiệm thu thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:

67 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Quy trình thủ tục:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản nộp hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường hợp:

+ Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc đủ nhưng chưa bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Việc hướng dẫn, bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một lần.

- Bước 3. Thẩm định hồ sơTrong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành các công việc sau:

+ Kiểm tra đề án đóng cửa mỏ; tổ chức kiểm tra tại thực địa; thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; gửi hồ sơ đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cho các thành viên Hội đồng (15 ngày);

+ Tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (10 ngày);

+ Hoàn thành Biên bản và Thông báo kết quả (thông qua, không thông qua hoặc thông qua có chỉnh sửa, bổ sung) phiên họp Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (05 ngày).

(Thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án đóng cửa mỏ khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định đề án thăm dò khoáng sản).

- Bước 4. Trình hồ sơ, đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn chỉnh (theo ý kiến của Hội đồng thẩm định) của tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Trường hợp không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 5. Trả kết quả phê duyệt đề án đóng cửa mỏ

Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

- Bước 6. Tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã được phê duyệt.

Tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung đóng cửa mỏ theo đúng đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã được phê duyệt.

(Thời gian Tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung đề án đóng cửa mỏ khoáng sản không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính).

- Bước 7. Nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản sau khi hoàn thành các hạng mục và khối lượng công việc đóng cửa mỏ theo đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt có văn bản báo cáo kết quả thực hiện đề án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và đề nghị nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

Trong thời gian 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Bước 8. Trình hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi kết thúc nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

- Bước 9. Quyết định đóng cửa mỏ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình đóng cửa mỏ khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Bước 10. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

b) Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến.

- Trả kết quả thực hiện trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần tiếp nhận hồ sơ:

c) Thành phần hồ sơ:

- Bản chính: Đơn đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ; báo cáo tình hình thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường đến thời điểm đóng cửa mỏ.

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Giấy phép khai thác khoáng sản; phương án cải tạo, phục hồi môi trường, kèm theo quyết định phê duyệt; các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định gồm: Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, thuế, phí và thực hiện các nghĩa vụ về tài chính khác theo quy định của pháp luật; Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ; Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp nơi có mỏ trước khi thực hiện; Thu thập, lưu giữ thông tin về kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản và khai thác khoáng sản; Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra (quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản) tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ.

d) Số lượng hồ sơ01 bộ.

đ) Thời hạn giải quyết67 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành phiếu tiếp nhận hồ sơ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Chi cục Bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản/đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản và Quyết định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản/đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

i) Phí, lệ phí: Bộ Tài chính quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ, nghiệm thu thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 20: Đơn đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản/Đề án đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).

- Mẫu số 21: Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản/đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016)

- Mẫu số 02: Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).

- Mẫu số 32, Phụ lục số 2: Bản đồ khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016).

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức cá, nhân đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản phải lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản quy định tại Điều 82 Luật khoáng sản phê duyệt trước khi thực hiện.

- Đã khai thác hết toàn bộ hoặc một phần trữ lượng.

- Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực nhưng chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác khoáng sản.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

 - Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

Thông tin liên hệ:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


thu tuc KS 14.docx

Tin liên quan

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã...(07/07/2021 2:58 CH)

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản(07/07/2021 2:55 CH)

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản(07/07/2021 2:53 CH)

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản(07/07/2021 2:50 CH)

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản(07/07/2021 2:44 CH)

Tin mới nhất

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã...(07/07/2021 2:58 CH)

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản(07/07/2021 2:55 CH)

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản(07/07/2021 2:53 CH)

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản(07/07/2021 2:50 CH)

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản(07/07/2021 2:44 CH)

204 người đang online
°