Thủ tục Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
Lượt xem: 194
100%

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển (Mã quản lý quốc gia: 1.005400.000.00.00.H43)(Mã: STN8537)

 

Tên thủ thủ tục:

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

Lĩnh vực:

Lĩnh vực tài nguyên biển

Lệ phí:

Không quy định

Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:

5.5.1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không quá ba (03) ngày làm việc, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ cho Chi cục Biển trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ. 5.5.2. Thời hạn tiến hành thẩm định: Trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết, Chi cục Biển tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường văn bản gửi lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa và quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ. Thời gian kiểm tra thực địa không quá mười (10) ngày làm việc. Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, các cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan (Thời gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Quy trình thủ tục:

 

5.1. Trình tự thực hiện

5.1.1. Bước 1 nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

5.1.2. Bước 2 kiểm tra hồ sơChuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng quy định, lập phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 10 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. Trường hợp chưa đúng quy định, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

5.1.3. Bước 3 thẩm định hồ sơ:

Chi cục Biển trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần thiết, Chi cục Biển tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ; gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan và tổ chức kiểm tra thực địa (thời gian kiểm tra thực địa không quá 10 ngày làm việc). Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến phải có trách nhiệm trả lời bằng văn bản (Thời gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

5.1.4. Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Chi cục Biển tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển. Trong trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5.1.5. Bước 5 thông báo và trả kết quả hồ sơ:

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo cho tổ chức, cá nhân để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Thành phần tiếp nhận hồ sơ:

 

5.2. Thành phần hồ sơ đề nghị Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển bao gồm

a) Bản chính Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 11/2021/NĐ-CP;

b) Bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được cấp;

c) Bản sao các văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận thể hiện nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.


thu tuc bien 05.doc

Tin liên quan

Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:27 CH)

Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:24 CH)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:22 CH)

Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:19 CH)

Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển (07/07/2021 4:16 CH)

Tin mới nhất

Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:27 CH)

Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:24 CH)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:22 CH)

Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:19 CH)

Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển (07/07/2021 4:16 CH)

71 người đang online
°