Thủ tục Trả lại khu vực biển

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
Lượt xem: 202
100%

Thủ tục Trả lại khu vực biển (Mã quản lý quốc gia: 1.005399.000.00.00.H43)(Mã: STN8538)

 

Tên thủ thủ tục:

Thủ tục Trả lại khu vực biển

Lĩnh vực:

Lĩnh vực tài nguyên biển

Lệ phí:

Không quy định.

Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ:

4.4.1. Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không quá ba (03) ngày làm việc, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công kiểm tra hồ sơ. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ cho Chi cục Biển thẩm định hồ sơ. 4.4.2. Thời hạn tiến hành thẩm định: Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với đề nghị trả lại một phần khu vực biển hoặc không quá mười lăm (15) ngày làm việc đối với đề nghị trả lại toàn bộ khu vực biển, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan trả lời bằng văn bản không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến. Thời gian kiểm tra thực địa không quá mười (10) ngày làm việc. Thời gian lấy ý kiến và tổ chức kiểm tra thực địa không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ. 4.4.3. Thời hạn trình, giải quyết hồ sơ: Thời hạn trình hồ sơ: Không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định. Thời hạn xem xét, giải quyết hồ sơ: Không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ. 4.4.4. Thời hạn thông báo và trả kết quả hồ sơ: Không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết hồ sơ từ Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quy trình thủ tục:

 

4.1. Trình tự thực hiện

4.1.1. Bước 1 nộp hồ sơ: tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại khu vực biển nộp 01 bộ hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

4.1.2. Bước 2 kiểm tra hồ sơChuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đúng quy định thì lập phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ theo Mẫu số 10 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. Trường hợp chưa đúng quy định, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện.

4.1.3. Bước 3 thẩm định hồ sơ: Chi cục Biển trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần thiết, Chi cục Biển tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ; gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa.

4.1.4. Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

Chi cục Biển tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép trả lại khu vực biển. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định cho phép trả lại khu vực biển. Trong trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.1.5. Bước 5 thông báo và trả kết quả hồ sơ:

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sau khi nhận được kết quả giải quyết hồ sơ, có trách nhiệm:

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên theo quy định;

- Gửi quyết định cho phép trả lại khu vực biển đến Cục thuế nơi có khu vực biển được trả lại để xác định và thông báo số tiền sử dụng biển được hoàn trả (nếu có), các khoản nghĩa vụ tài chính mà tổ chức, cá nhân phải thực hiện.

Thành phần tiếp nhận hồ sơ:

 

4.2. Thành phần, số lượng hồ sơ

4.2.1. Hồ sơ đề nghị trả lại thời hạn giao khu vực biển bao gồm:

a) Bản chính Đơn đề nghị trả lại khu vực biển theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 11/2021/NĐ-CP;

b) Bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được cấp;

c) Bản chính Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị trả lại khu vực biển;

d) Bản chính Sơ đồ khu vực biển còn lại sau khi trả lại một phần khu vực biển (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực biển).

4.2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


thu tuc bien 04.doc

Tin liên quan

Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:27 CH)

Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:24 CH)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:22 CH)

Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:19 CH)

Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển (07/07/2021 4:16 CH)

Tin mới nhất

Thủ tục cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:27 CH)

Thủ tục trả lại giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:24 CH)

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:22 CH)

Thủ tục gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển(07/07/2021 4:19 CH)

Thủ tục cấp giấy phép nhận chìm ở biển (07/07/2021 4:16 CH)

20 người đang online
°